Παρασκευή, 14 Απριλίου 2017

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Νικόλαος   Ζαρκάδας Υποστράτηγος   ε.α.
    Μετά την εφαρμογή του Ν.4387/2016 {ΦΕΚ 85Α΄} καθορίστηκε από 1.07.2016 ο υπολογισμός της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης 6% να γίνεται επί του καταβαλλομένου ποσού της μηνιαίας κύριας σύνταξης, ήτοι επί του ποσού που παραμένει μετά την αφαίρεση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων {Ε.Α.Σ.} και των διαφόρων θεσμοθετημένων μειώσεων.
    Προ του νόμου αυτού και κατά το χρονικό διάστημα από 1.10.2013 μέχρι 30.06.2016 με βάση το με αριθμό 116931/0092/7.8.2013 έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών οι κρατήσεις, αρχικά 4% και από 1.07.2015 6%, για την υγειονομική περίθαλψη διενεργούνταν επί του ακαθαρίστου ποσού της μηνιαίας βασικής σύνταξης, ήτοι χωρίς να λαμβάνονται υπόψη αφ’ ενός μεν η Ε.Α.Σ. αφ’ ετέρου δε οι μειώσεις των νόμων 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012.
    Μετά την ισχύ του Ν.4387/2016 ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων υποβάλλαμε σχετικές αιτήσεις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους {Γ.Λ.Κ.} με αίτημα την άμεση επιστροφή του ποσού, το οποίον αδικαιολόγητα και αχρεωστήτως παρακρατήθηκε κατά την μνημονευόμενη περίοδο των τριάντα τριών μηνών.
    Το Γ.Λ.Κ. την 5.04.2017 διά της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων κοινοποίησε σχετικό έγγραφο, με το οποίο μας γνωστοποιεί ότι την κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης διενεργούσε επί του ακαθορίστου ποσού της μηνιαίας βασικής σύνταξης και των πάσης φύσεως συγκαταβαλλομένων με αυτή ποσών, σε εκτέλεση του από 7.08.2013 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών.
    Συγκρίνοντας τα παραπάνω κείμενα, νόμου και εγγράφου, διαπιστώνεται ότι ο μεν νόμος, ρητά και με σαφήνεια, καθορίζει ότι η εφαρμογή του άρχεται από 1.07.2016, το δε έγγραφο του Γ.Λ.Κ. δίδει στο αίτημά μας γενική αρνητική απάντηση.
    Μετά την αναφερόμενη εξέλιξη γίνεται σαφές ότι το Γ.Λ.Κ. δεν νομιμοποείται να μας επιστρέψει τα θεωρούμενα ως αχρεωστήτως και αδικαιολόγητα παρακρατηθέντα ποσά. Τούτο, κατά την προσωπικήν μου γνώμην, είναι εφικτόν να γίνει μόνον με σχετική νομοθετική ρύθμιση, όπως συνέβη και, κατά το παρελθόν, με τα ποσά του Λογαριασμού Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης {ΛΑΦΚΑ} {άρθρο 2 Ν.3408/2005 – ΦΕΚ 272Α΄}.
    Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση απλοποιείται η διαδικασία και αποφεύγεται ο χαρτοπόλεμος των αιτήσεων, ενστάσεων, εφέσεων ή αγωγών. Αντιμετωπίζεται το αίτημα ενιαία και χωρίς τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και τις οικονομικές επιβαρύνσεις κατά την άσκηση των ένδικων μέσων.    
    Ενισχύεται η λειτουργία του κράτους δικαίου και δικαιοσύνης και παρουσιάζεται η Πολιτεία ότι αφ’ ενός μεν αποδέχεται τον άδικο χαρακτήρα και τον εσφαλμένο τρόπο υπολογισμού της κράτησης από 1.10.2013, αφ’ ετέρου δε ότι σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια του συνταξιούχου {παρ. 1 άρθρου 2 Συντάγματος} και υπηρετεί ένα κράτος κοινωνικό, το οποίο εξασφαλίζει την δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των πολιτών και την ασφάλεια δικαίου {παρ. 1 άρθρου 25}.
    Τέλος, ικανοποιείται ένα δίκαιο αίτημα των συνταξιούχων.
    Αγαπητέ μου φίλε, έχεις απόλυτο δίκιο, όμως ξεχνάς ότι το Κράτος ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ και κάνει οποιαδήποτε κωλυσιεργία για να το αποφύγει.
    Θα μας στείλει στα δικαστήρια να κάνουμε ΑΤΟΜΙΚΕΣ προσφυγές, θα κάνει ενστάσεις, παρεμβάσεις και ό τι άλλο μπορεί, και όταν τελικά θα ευοδωθεί η προσφυγή ( που θα ευοδωθεί ! ) θα έχουν περάσει 4 – 5 χρόνια. Έ, ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΕΛΟΥΝ ! Ποιος ζεί και ποιος πεθαινει μέχρι τότε….

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου