Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Με την υπογραφή του υπουργού Οικονομικών το Δημόσιο θα πληρώσει τα δικαστικά έξοδα του Γεωργίου της ΕΛΣΤΑΤΜε την υπογραφή του υπουργού Οικονομικών το Δημόσιο θα πληρώσει τα δικαστικά έξοδα του Γεωργίου της ΕΛΣΤΑΤ
Η απόλυτη ξεφτίλα του Τσακαλώτου και των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ:
    Την ώρα που η δικαιοσύνη κυνηγάει τον Ανδρέα Γεωργίου, η κυβέρνηση τον "αποζημιώνει"! Ρύθμιση με την οποία το ελληνικό δημόσιο αναλαμβάνει όλα τα τυχόν δικαστικά έξοδα και τη δικηγορική αμοιβή των εμπλεκόμενων νυν και πρώην Προέδρων της ΕΛΣΤΑΤ περιλαμβάνει το φορολογικό πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε νωρίτερα στη Βουλή.
    Εδικότερα, στην π
αράγραφο 3 στο άρθρο 45 του νομοσχεδίου με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις», φωτογραφίζεται η υπόθεση του. Μάλιστα, ο κ. Γεωργίου, θα αποζημιωθεί… αναδρομικά για τα δικηγορικά του έξοδα.
Η διάταξη προβλέπει ότι:
----> ​Ο Πρόεδρος και το προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ, σε περίπτωση που ασκήθηκε αγωγή εναντίον τους, είτε κατηγορήθηκαν για πράξεις που αφορούν αποκλειστικά την άσκηση των καθηκόντων τους δικαιούνται να ζητήσουν από την ΕΛΤΑ το χρηματικό ποσό που κατέβαλαν για νομικές υπηρεσίες και δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, διατηρώντας το δικαίωμα να αναθέτουν τη δικαστική και νομική υποστήριξή τους σε δικηγόρο της επιλογής τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
----> Το σχετικό κόστος, το οποίο περιλαμβάνει δικαστικά έξοδα και τη δικηγορική αμοιβή επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΛΣΤΑΤ και καταβάλλεται μετά από αίτηση, η οποία υποβάλλεται σε τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείου Οικονομικών και τους Προϊσταμένους του Υπουργείου Οικονομικών​. Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών εγκρίνεται με απόφαση της ανωτέρω Επιτροπής, εφόσον προσκομιστούν τα νόμιμα παραστατικά και το αιτούμενο ποσό δεν υπερβαίνει το εξαπλάσιο του ποσο ύ αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες του Κώδικα Δικηγόρων και των Παραρτημάτων αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν.
----> Ο Πρόεδρος ή ο υπάλληλος της ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος καταδικάζεται αμετάκλητα ή γίνεται αμετάκλητα δεκτή αγωγή εναντίον του, υποχρεούται να επιστρέψει στο Ελληνικό Δημόσιο τη δαπάνη που σχετίζεται με την ποινική δικογραφία για την οποία καταδικάστηκε αμετάκλητα ή την αγωγή που έγινε αμετάκλητα δεκτή σε βάρος του.
    Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος έπαυσε να ασκεί τα καθήκοντά του, λόγω λήξης της θητείας του, παραίτησης, αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, καθώς και για το προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ το οποίο αποχώρησε, για οποιονδήποτε λόγο.
    Ειδικότερα, αναφορικά με τις δαπάνες οι οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τα εν λόγω πρόσωπα, πριν από την έναρξη της ισχύος της παρούσας διάταξης η ως άνω Επιτροπή εγκρίνει, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, την καταβολή των ανωτέρω δαπανών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου