Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΠΘ


ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΠΘ
    Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της 30014/22-1-2020 θεωρεί ότι τα γενικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο εκπαιδευτικός, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σχολείου του 21ου αιώνα, στηρίζονται στη διεθνή έρευνα, στην εμπειρία ή και στις συστάσεις διεθνών και υπερεθνικών οργανισμών, όπως είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η UNESCO κ.λπ. Ωστόσο, με βάση το προτεινόμενο άρθρο 50, φαίνεται ότι οι απόφοιτοι/ες των κολεγίων θα θεωρούνται αυτομάτως ισότιμοι/ες με τους απόφοιτους/ες των αντίστοιχων  πανεπιστημιακών τμημάτων.
    Συμφωνούμε με την αρχή της κοινής ευρωπαϊκής δράσης, όπως αυτή ορίζεται στον ευρωπαϊκό κανονισμό, κρίνουμε, όμως, ότι η κοινοτική οδηγία, με βάση την εθνική πρακτική και το ελληνικό δίκαιο, δίνει τη δυνατότητα να υπάρξουν εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικές δικλίδες, όπου αυτές χρειάζονται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται αφενός η ακαδημαϊκή ισοτιμία και αντιστοιχία και αφετέρου τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των ΑΕΙ.
    Ως ακαδημαϊκό και ερευνητικό εκπαιδευτικό προσωπικό του ΑΠΘ επιθυμούμε να συνεισφέρουμε στην ουσιαστική βελτίωση της ανώτατης εκπαίδευσης και για το λόγο αυτό προτείνουμε:
      Α.  Τα κολέγια που συνεργάζονται με πανεπιστήμια του εξωτερικού, εκτός του  ελέγχου που τυγχάνουν από την αρχή αξιολόγησης της χώρας προέλευσης, να αξιολογούνται με τα ίδια κριτήρια και από την ίδια ανεξάρτητη αρχή που αξιολογεί όλα τα ελληνικά ΑΕΙ και πιστοποιεί τα προγράμματα σπουδών τους.
      Β. Οι τίτλοι σπουδών των αποφοίτων των κολεγίων αυτών να ελέγχονται για την ακαδημαϊκή ισοτιμία και αντιστοιχία από το ΔΟΑΤΑΠ.
      Γ. Η επαγγελματική ισοτιμία και ισοδυναμία να ελέγχονται αυστηρότερα από το ΣΑΕΠ.
      Δ. Ειδικά για τους/τις αποφοίτους/ες των «καθηγητικών» και παιδαγωγικών σχολών, το πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (ΠΠΔΕ), να αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμμετοχή σε διαδικασίες διορισμού που προβλέπονται από την ελληνική πολιτεία. Σημειώνεται ότι οι απόφοιτοι/ες των δημοσίων ΑΕΙ αποκτούν το ΠΠΔΕ κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
    Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε από το ΥΠΑΙΘ να λάβει υπόψιν του τις θέσεις και προτάσεις της Συγκλήτου του ΑΠΘ, έτσι ώστε να υπάρξει ισότιμη αντιμετώπιση των αποφοίτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου