Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Οι νέες επιτροπές της ΕΑΑΣ ανά τομέα εργασίαςΟι νέες επιτροπές της ΕΑΑΣ ανά τομέα εργασίας
 «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ» Μάιος 2017
    Επιτροπή  Αξιολόγησης  Υποψηφίων  ΤΣ  και  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ και  Έγκριση Εντύπου Συνοπτικού Βιογραφικού Σημειώματος Υποψηφίου Μέλους Τ.Σ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Α.Α.Σ. Νομού και Προσωπικής Αναφοράς Υποβολής του.
    Οικονομική Επιτροπή
    Επιτροπή Εκδηλώσεων
    Επιτροπή Ενίσχυσης Αναξιοπαθούντων και Οίκων Ευγηρίας
    Επιτροπή Αγοράς-Πώλησης, Ενοικίασης Ακινήτων
    Επιτροπή  Εκπροσώπησης  Κτηριακών  Εγκαταστάσεων  Έδρας  Ε.Α.Α.Σ. στην Εταιρεία  Δχσης  Κοινοχρήστων  Πολυκατοικίας  και  συμμετοχής  στις  Γενικές  Συνελεύσεις..
    Επιτροπή Καταστροφής Υλικών
    Υπεύθυνος Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικών Δικτύων
    Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών για Κάλυψη Αναγκών Έδρας Ε.Α.Α.Σ.
  Το  Δ.Σ.  κατόπιν  διαλογικής  συζητήσεως  επί  του  θέματος  αποφάσισε  ομόφωνα  την έγκριση  ανάληψης  αρμοδιοτήτων    καθηκόντων  από  όλα  τα  Μέλη  του  Διοικητικού Συμβουλίου, όπως παρακάτω:
    1. Επιτροπή  Αξιολόγησης  Υποψηφίω ν ΤΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  και Έγκριση  Εντύπου  Συνοπτικού  Βιογραφικού Σημειώματος  Υποψηφίου  Μέλους  Τ.Σ.   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  Ε.Α.Α.Σ. Νομού  και  Προσωπικής  Αναφοράς  Υποβολής του .
Επιτροπή  Αξιολόγησης  Υποψηφίων ΤΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Υπτγος(ΠΖ) ε.α. Αριστομένης Κράγκαρης ως Πρόεδρος
Αντγος (ΠΖ) ε.α. Μιχαήλ Γουμαλάτσος
Ταξχος(ΠΖ) ε.α Χατσίκας Δημήτριος
Αστ.Υδντής(ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Ντούφας Χρήστος ως Μέλη
    2. Οικονομική  Επιτροπή
Αντγος(ΤΧ) ε.α. Ροζής Βασίλειος  ως Πρόεδρος
Υπτγο(ΕΜ) ε.α. Δεβούρο Ιωάννη
Ταξχος(ΠΖ) ε.α Χατσίκας Δημήτριος
Σχη(Ο) ε.α. Μακρή Γεώργιο          ως Μέλη
    3. Επιτροπή   Εκδηλώσεων
Αντγος (ΠΖ) ε.α. Μιχαήλ Γουμαλάτσος ως Πρόεδρος
Αντγος(ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Κονταρίδης Χρήστος
Ανθλγός(ΑΣ) ε.α. Παπαευαγγέλου Κων/νος ως Μέλη
    4.Επιτροπή  Ενίσχυσης  Αναξιοπαθούντων  και  Οίκων  Ευγηρίας
Υπτγος(ΠΖ) ε.α. Αριστομένης Κράγκαρης ως Πρόεδρος
Υπτγο(ΕΜ) ε.α. Δεβούρο Ιωάννη
Σχη(Ο) ε.α. Μακρή Γεώργιο                       ως Μέλη
    5.Επιτροπή  Αγοράς- Πώλησης,  Ενοικίαση ς Ακινήτων
Υπτγος(ΠΖ) ε.α. Αριστομένης Κράγκαρης ως Πρόεδρος
Αντγος (ΠΖ) ε.α. Μιχαήλ Γουμαλάτσος
Αντγος (Δ) ε.α. Θωμάς Καρανίσας
Ταξχος(ΠΖ) ε.α Χατσίκας Δημήτριος
Σχης (Ο) ε.α. Μακρής Γεώργιος                       ως Μέλη
    6. Επιτροπή  Εκπροσώπησης Κτιριακώ ν Εγκαταστάσεων Έδρας  Ε.Α.Α.Σ.  στην  Εταιρεία
Δχσης Κοινοχρήστων  Πολυκατοικίας και  συμμετοχής στις Γενικές  Συνελεύσεις .
Αντγος(ΠΖ) ε.α. Σταθόπουλος Βασίλειος    ως Πρόεδρος
Αντγος (Δ) ε.α. Θωμάς Καρανίσας
Ταξχος(ΠΖ) ε.α. Αποστόλης Σακαγιάννης ως Μέλη
    7.Επιτροπή  Καταστροφή ς Υλικώ ν
Ανθλγός(ΑΣ) ε.α. Παπαευαγγέλου Κων/νος ως Πρόεδρος
Αντγος(ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Κονταρίδης Χρήστος
Ταξχος ε.α. Νικολάου Νικόλαος                   ως Μέλος
    8.Υπεύθυνος  Τηλεπικοινωνιών  και Ηλεκτρονικώ ν  Δικτύων
Ανθλγός(ΑΣ) ε.α. Παπαευαγγέλου Κων/νος
    9.Επιτροπή  Διενέργειας Διαγωνισμών για  Κάλυψη  Αναγκών  Έδρας Ε.Α.Α.Σ.
Υπτγος(ΠΖ) ε.α. Αριστομένης Κράγκαρης ως Πρόεδρος
Σχη(Ο) ε.α. Μακρή Γεώργιο                      
Αστ.Υδντή (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Ντούφα Χρήστο     ως Μέλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου