Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Ανάληψη Αρμοδιοτήτων – Καθηκόντων από Όλα τα Μέλη του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ.Ανάληψη Αρμοδιοτήτων – Καθηκόντων από Όλα τα Μέλη του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ.
 «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ» Μάιος 2017
    Η  ανάληψη αρμοδιοτήτων – καθηκόντων από όλα τα  Μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου αναγκαιεί για τα παρακάτω  :
      α. Συντακτική Επιτροπή  για την έκδοση της Εφημερίδας «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ».
      β. Υπεύθυνος Γραφείου Μελετών, ο οποίος είναι υπεύθυνος των πάσης φύσεως συνταξιοδοτικών θεμάτων   και ετέρων αιτημάτων των Μελών, επί  των οποίων εισηγείται στη Διοίκηση.
      γ. Υπεύθυνος  Γραφείου  Δημοσίων  Σχέσεων, ο  οποίος  είναι  υπεύθυνος  για  τα πάσης  φύσεως  θεμάτων  εθιμοτυπίας,  για  την  τήρηση  του  εορτολογίου,  το  οποίο περιλαμβάνει Εθνικές Επετείους, Τοπικές Εορτές, Επετείους Μαχών και εισηγείται για την εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου  της Ενώσεως ή των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ αυτής.
      δ. Υπευθύνους για τους  Τομείς Τύπου και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ε.Α.Α.Σ..
      ε. Υπεύθυνος για τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Ε.Α.Α.Σ..
      στ. Υπεύθυνος για τα ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα και Παιδικών Κατασκηνώσεων
      ζ. Υπεύθυνος για Διαχείριση Υλικού και Συντηρήσεως Κτηρίων.
      η. Τριμελής Επιτροπή Αγοράς και Διαθέσεως Υλικών της Έδρας της Ε.Α.Α.Σ..
      θ. Τριμελής  Επιτροπή  Ποσοτικής  και  Ποιοτικής  Παραλαβής  των  Έργων  των Συμβάσεων.
    Το  Δ.Σ.  κατόπιν  διαλογικής  συζητήσεως  επί  του  θέματος    αποφασίζε  Ομόφωνα την έγκριση ανάληψης αρμοδιοτήτων – καθηκόντων από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την εισήγηση του Δντος Συμβούλου όπως παρακάτω:
      α. Για την  Συντακτική  Επιτροπή  της Εθνικής  Ηχούς
Υπτγος(ΠΖ) ε.α. Αριστομένης Κράγκαρης ως Πρόεδρος και
Αντγος (ΠΖ) ε.α. Μιχαήλ Γουμαλάτσος
Αντγος(ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Κονταρίδης Χρήστος
Ανθλγός(ΑΣ) ε.α. Παπαευαγγέλου Κων/νος ως μέλη.
      β. Για το Γραφείο  Μελετών  τα  Μέλη  του  Δ.Σ./ Ε.Α.Α .Σ.
Ταξχος(ΠΖ) ε.α Χατσίκας Δημήτριος
Αντγος(Δ) ε.α. Καρανίσας Θωμάς
Σχης(Ο) ε.α. Μακρής Γεώργιος
      γ. Για το Γραφείο  Δημοσίων  Σχέσεων  και του  Τομέα Τύπου
Αντγος(ΕΛ.ΑΣ.)  ε.α.  Κονταρίδης Χρήστος  ως  υπεύθυνο  του  Γρ.  Δημοσίων  Σχέσεων και του τομέα τύπου.
Αντγος(ΠΖ) ε.α. Γουμαλάτσος Μιχαήλ
Ανθλγός ( ΑΣ )  ε.α . Παπαευαγγέλου Κων/νος,  ως συνεργάτες του υπευθύνου ημοσίων σχέσεων. 
      δ .Υπεύθυνο  Τομέα  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης τη ς  Ε.Α.Α.Σ. 
Αντγος(ΕΛ.ΑΣ.)  ε.α.  Κονταρίδης Χρήστος  ως  υπεύθυνο  Τομέα  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης Ε.Α.Α.Σ.
Ανθλγός(ΑΣ)  ε.α.  Παπαευαγγέλου Κων/νος,  ως  συνεργάτη  του  υπευθύνου  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ε.Α.Α.Σ.
      ε. Υπεύθυνο για τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ τη ς  Ε.Α.Α.Σ.
Υπτγος(ΠΖ) ε.α. Αριστομένης Κράγκαρης
      στ.Υπεύθυνο για  τα ΚΑΑΥ  Αγίου  Ανδρέα και Παιδικών  Κατασκηνώσεων
Αντγος(ΠΒ) ε.α. Σταθόπουλος Βασίλειος
      ζ. Υπεύθυνος για Διαχείριση  Υλικού  και  Συντηρήσεως  Κτιρίων
Ανθλγός(ΑΣ) ε.α. Παπαευαγγέλου Κων/νος
      η .Για την Τριμελή  Επιτροπή Αγοράς  και  Διαθέσεως  Υλικώ ν  της  Έδρας   της  Ε. Α.Α.Σ.
Ανθλγός(ΑΣ) ε.α. Παπαευαγγέλου Κων/νος ως Πρόεδρο και
Ταξχο (ΠΖ) ε.α. Νικολάου Νικόλαο
Αλχία(ΤΘ) Σπύρου Θωμά ως μέλη
      θ.Για  την  Τριμελή  Επιτροπή  Ποσοτική ς  και  Ποιοτικής Παραλαβής των  Έργων  των  Συμβάσεων.
Αντγος(ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Κονταρίδης Χρήστος ως Πρόεδρο και
Υπτγο(ΕΜ) ε.α. Δεβούρο Ιωάννη
Σχη(Ο) ε.α. Μακρή Γεώργιο ως μέλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου