Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Αιτήσεις για συμμετοχή στα νέα Τοπικά Συμβούλια της ΕΑΑΣΑιτήσεις για συμμετοχή στα νέα Τοπικά Συμβούλια της ΕΑΑΣ
 «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ» Μάιος 2017
ΠΡΟΣ: Άπαντα Παρ/τα ΕΑΑΣ                                                          ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
                                                                                                           Γραμματεία
                                                                                                           Χαρ. Τρικούπη 18α Αθήνα Τ.Κ:10679
                                                                                                          Τηλ.2103633797-FAX:2103621410
                                                                                                          Φ.956.4/6/1306
                                                                                                           Σ.81
                                                                                                           Συν: τρία(3)
KOIN: ΕΑΑΣ/Γραμματεία-ΚΦ Αθήνα,                                              30 Μαϊ 2017                          
ΘΕΜΑ: Διορισμός Τοπικών Συμβουλίων ΕΑΑΣ
    1.    Προκειμένου  το  νέο  ΔΣ  της  ΕΑΑΣ  ,  που  ανέλαβε τα  καθήκοντά  του  στις  1  Μαϊ 2017,  να  προβεί  στον διορισμό  νέων  Τοπικών  Συμβουλίων  (ΤΣ), σύμφωνα  με το ΝΔ 1171/72 (όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Ν.1911/90), παρακαλούμε  να  ενημερωθούν  όλα  τα Μέλη  των  Παραρτημάτων  ώστε,  οι  επιθυμούντες  να διορισθούν  στα  ΤΣ  των  Παραρτημάτων  της  ΕΑΑΣ, να υποβάλλουν σχετικές αναφορές.
    2. Οι αναφορές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 23 Ιουνίου 2017, είτε μέσω των Παραρτημάτων
είτε απευθείας στην ΕΑΑΣ (Χαρ. Τρικούπη 18α, ΤΚ:10679 Aθήνα), με συστημένη επιστολή (σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου  έως  και  23  Ιουνίου  2017) ή στο  e- mail: eaasgrammateia@gmail.com με  κοινοποίηση  στο  e- mail:eaasypopsifts@gmail.com,  ενημερώνοντας    ταυτόχρονα στην περίπτωση αυτή και το Παράρτημα στο οποίο ανήκουν.
    3.  Επίσης  πρέπει  να  υποβληθεί  (ως  συνημμένο  της αναφοράς)  και  Συνοπτικό  Βιογραφικό  Σημείωμα  Υποψηφίου  Μέλους, όπως  στο  συνημμένο  έντυπο, συμπληρωμένο σύμφωνα με το «ΣΧΕΔΙΟ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ».
    4. Εκ των επιθυμούντων, οι διατελέσαντες με οποιαδήποτε ιδιότητα Μέλη, αλλά και τα νυν Μέλη των ΤΣ
των Παραρτημάτων, να υποβάλλουν επίσης αναφορές, στις  οποίες  θα  περιλάβουν  και  το  χρονικό  διάστημα που  προσέφεραν  τις  υπηρεσίες  τους  στα  Τοπικά  Συμβούλια.
    5. Στο φύλλο εφημερίδος «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ», μηνός Μαϊ 2017  θα  καταχωρηθεί  και  σχετική  «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ»,  με όλες  τις  παραπάνω  πληροφορίες,  για  την  ευρύτερη δυνατή  ενημέρωση  των  Μελών  μας, το  δε  παρόν  έγγραφο θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ.
    6.  Τα  Παραρτήματα  παρακαλούνται  για  την  άμεση αποστολή των υποψηφιοτήτων (στην ΕΑΑΣ).
    7.  Παρακαλούμε  για  τις  δικές  σας  ενέργειες, προς ε ξ α σ φ ά λ ι σ η   τ η ς   ε ν η μ ε ρ ό τ η τ α ς   ό λ ω ν   τ ω ν   Μ ε λ ώ ν (Στρατού Ξηράς, ΕΛ.ΑΣ και πρώην  Χωροφυλακής) της περιοχής ευθύνης σας.
Ακριβές Αντίγραφο
Αντγος ε.α. Βασίλειος Ροζής
Πρόεδρος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.
Υπτγος ε.α. Ιωάννης Δεβούρος
Δνων Σύμβουλος Ε.Α.Α.Σ.-


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου