Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
Νικόλαος   Ζαρκάδας Υποστράτηγος   ε.α.
    Σύμφωνα με το από 7.04.2017 έγγραφο του 424 Γ.Σ.Ν.Ε. συγκροτήθηκε, εξοπλίστηκε, στελεχώθηκε και λειτουργεί στο Νοσοκομείο “Γραμματεία Μέριμνας Αποστράτων και Μελών” προς τον σκοπόν της κάλλιστης εξυπηρέτησης αυτών και την διευκόλυνση στην παροχή υπηρεσιών υγείας {ραντεβού διά ζώσης, πληροφορίες κ.λπ.}. Η πρωτοβουλία και η απόφαση του Διευθυντού του 424 Γ.Σ.Ν.Ε. είναι άξια συγχαρητηρίων και επαίνου και αποτελεί ένα πρώτο, σταθερό και αποφασιστικό βήμα στην αντιμετώπιση και βελτίωση της νοσοκομειακής περίθαλψης των αποστράτων αξιωματικών και των μελών της οικογένειας τους. Είναι γνωστόν, ότι στην Θεσσαλονίκη παρά την πληθυσμιακή αύξηση και την δυνατότητα σύστασης Παραρτήματος Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. {παρ. 3 άρθρου 1 Α.Ν.1137/1946 – ΦΕΚ 113 Α΄} μέχρι σήμερα, δεν έχει συσταθεί με συνέπεια οι απόστρατοι στρατιωτικοί και τα μέλη τους να εξυπηρετούνται από πλευράς νοσοκομειακής περίθαλψης ως “εσωτερικοί ασθενείς από όλες τις κλινικές και πτέρυγες νοσηλείας” στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
    Ομοίως οι προϋποθέσεις, περιορισμοί και λοιπές λεπτομέρειες της παροχής υγειονομικής περίθαλψης από τα στρατιωτικά νοσοκομεία καθορίστηκαν με την από 25.05.2005 {ΦΕΚ 827 Β΄} απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με την οποία προσδιορίστηκαν και οι προτεραιότητες εξυπηρέτησης. Συγκεκριμένα· “όλοι οι ένστολοι έχουν απόλυτη προτεραιότητα. Στα μέλη των οικογενειών των ε.ε. στρατιωτικών και ε.α. στρατιωτικούς και στα μέλη των οικογενειών τους θα παρέχεται περίθαλψη κατά προτεραιότητα όλων των άλλων κατηγοριών τρίτων” {παρ. 2 και 3 άρθρου 1}. Ενώ “μπορεί να παρασχεθεί περίθαλψη σε λοιπούς τρίτους ή ανασφάλιστα πρόσωπα με προτεραιότητα “Β” {άρθρο 9}.
    Με την αυτή απόφαση καθορίστηκε και ο αριθμός των κλινών σε σαράντα {40}, που δύναται να διαθέσει το 424 Γ.Σ.Ν.Ε. {άρθρο 5}.
    Αριθμός μικρός και ανεπαρκής για τις σημερινές ανάγκες περίθαλψης και νοσηλείας των αποστράτων αξιωματικών και των μελών των οικογενειών τους, που διαμένουν στη Β. Ελλάδα. Πλέον αυτού η μη πρόβλεψη οργάνωσης και λειτουργίας “Πτέρυγας Νοσηλείας” συγκεκριμένου αριθμού κλινών, έχει ως συνέπεια την κοινή και ενιαία χρήση θαλάμων από σε ενεργεία και αποστρατεία προσωπικό διαφορετικών ηλικιών, ψυχολογίας, ασθενειών και νοσηλείας. Σήμερα  με την οικονομική κρίση και τις συνθήκες, που επικρατούν στα δημόσια νοσοκομεία, οι ανήκοντες στην προτεραιότητα “Β” καθημερινά αυξάνονται και σε συνδυασμό με τη μείωση του επιστημονικού και νοσηλευτικού προσωπικού και των λοιπών περιορισμών επιμηκύνεται ο χρόνος αναμονής των άμεσα δικαιουμένων. Προς βελτίωση και διαφοροποίηση του χρόνου αναμονής  π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι  ο καθορισμός ίδιας κατάστασης προτεραιότητας, κατά κατηγορίαν, των προσερχομένων στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου.
    Οι προτεραιότητες των άμεσα δικαιουμένων στρατιωτικών και των μελών των οικογενειών τους, όπως έχουν θεσμοθετηθεί και καθοριστεί δεν αποτελούν διάκριση, αλλά ηθική και δεοντολογική αναγνώριση της εθνικής αποστολής και της προσφοράς τους αντίστοιχα. Αλήθεια, ποία άλλη κατηγορία εργαζομένων ή συνταξιούχων, εκτός των στρατιωτικών, καταβάλλει ειδική εισφορά υπέρ δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος;      
    Πιστεύουμε ότι ένα ολοκληρωμένο, άρτιο, εξαίρετο και απόλυτα επιτυχημένο, κατά γενική εκτίμηση και ομολογία, νοσοκομειακό σύστημα περίθαλψης και νοσηλείας, συνεπικουρούμενο από τις τεράστιες προσπάθειες του προσωπικού του, πρέπει να διατηρηθεί και να συνεχίσει στην παροχή υψηλής ποιότητας νοσοκομειακής νοσηλείας.
    Οι παραπάνω επισημάνσεις και προτάσεις μου δεν υποδηλώνουν σε καμία περίπτωση διάθεση και πρόθεση κριτικής ή αμφισβήτησης του όγκου, των προσπαθειών και της άρτιας επιστημονικής προσφοράς του επιστημονικού και νοσηλευτικού προσωπικού του 424 Γ.Σ.Ν.Ε., αλλά αποσκοπούν, κυρίως, στην βελτίωση του χρόνου προγραμματισμού και αναμονής στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου