Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016

Μέτρα Δημοσιονομικής Προσαρμογής Συντάξεων ΣτρατιωτικώνΜέτρα Δημοσιονομικής Προσαρμογής Συντάξεων Στρατιωτικών

                                                                                                                                  ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ :                                                                                                                     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
             ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                     ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΟΙΝ                                                                                                                        ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                                      
                                                                                                                                 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
                                                                                                                                 Τηλεφ.147
                                                                                                                                 Φ.846/12/127754
                                                                                                                                 Σ.393 
                                                                                                                                 Αθήνα 19 Φεβ. 16

ΘΕΜΑ :Μέτρα Δημοσιονομικής Προσαρμογής Συντάξεων Στρατιωτικών

ΣΧΕΤ :  α. ν. 3833/10 (ΦΕΚ Α’ 40) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας. Επείγοντα Μέτρα για την Αντιμετώπιση της Δημοσιονομικής Κρίσης».
             β. ν. 3845/2010 (ΦΕΚ Α’ 65) «Μέτρα για την Εφαρμογή του Μηχανισμού Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας από τα Κ-Μ της Ζώνης Ευρώ & ΔΝΤ
             γ. ν. 3847/2010 (ΦΕΚ Α’ 67) «Επανακαθορισμός των Επιδομάτων Εορτών Χριστουγέννων – Πάσχα & Επιδόματος Αδείας για τους Συνταξιούχους & Βοηθηματούχους του Δημοσίου»
            δ. ν. 3863/10 (ΦΕΚ Α’ 115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα & Συναφείς  Διατάξεις, Ρυθμίσεις στις Εργασιακές Σχέσεις»
            ε. ν. 3865/2010 (ΦΕΚ Α’ 120) «Μεταρρύθμιση του Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου & Συναφείς Διατάξεις» στ. ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α’ 152) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής ΜΠΔΣ 2012 - 2015»
            ζ. ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α’ 180) «Τροποποίηση Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για Ανάπτυξη & Δημοσιονομική Εξυγίανση – Θέματα Αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού & Τουρισμού, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης»
            η. ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226) Άρθρο 1 παρ.10«Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία κ.α. Διατάξεις Εφαρμογής του ΜΠΔΣ 2015 – 2015».
            θ. ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α’ 40) «Ρυθμίσεις Συνταξιοδοτικού Περιεχομένου και άλλες Επείγουσες Ρυθμίσεις Εφαρμογής του Μνημονίου Συνεργασίας του ν.4046/2012»
             ι. ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) «Έγκριση ΜΠΔΣ 2013-2016, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του ΜΠΔΣ 2013-2016»
           ια. ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α’ 17) «Ρυθμίσεις στη Φορολογία Εισοδήματος, Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας του Υπ. Οικονομικών κ.α. Διατάξεις»
           ιβ. ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167) «Φ.Ε., Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 κ.α. Διατάξεις»
           ιγ. ν. 4307/2014 (ΦΕΚ Α’ 246), Μέρος Δ’, Άρθρο 86
           ιδ. ν. 4334/2015 (ΦΕΚ Α’ 80)«Επείγουσες Ρυθμίσεις για τη  Διαπραγμάτευση και Σύναψη Συμφωνίας με τον Ε.Μ.Σ.»
           ιε. ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94) «Συνταξιοδοτικές Διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ε.Μ.Σ. & Ρυθμίσεις για την Υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»
         ιστ. ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α’ 129) «Μέτρα για την Εφαρμογή της Συμφωνίας  Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων»
            ιζ. Φ.846/16/133599/Σ.1861/05-8-2015/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
           ιη. Φ.841/21/129138/Σ.715/03-04-15/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
           ιθ. Φ.846/46/136410/Σ.2573/26-10-15/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
            κ. Φ.841/5/126477/Σ.111/20-01-2016/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ


        1. Σας γνωρίζουμε ότι τα κυριότερα δημοσιονομικά μέτρα που ελήφθησαν σε βάρος των συνταξιούχων εν γένει, των ειδικών μισθολογίων και ειδικότερα των στρατιωτικών συνταξιούχων του ΥΠΕΘΑ από το 2010 μέχρι σήμερα είναι τα ακόλουθα:
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ - ΜΕΙΩΣΗΣ
ν.3833/10 - ν.3845/10 -ν.4093/12
Επιδόματα Στρατιωτικών Συμπεριλαμβανομένων και Μέρους Αυτών εκ των Οποίων Συνυπολογίζονται στη Σύνταξη & στο Εφάπαξ βοήθημα μειώθηκαν Κατ’ Επανάληψη
ν.3845/10- ν.3847/10
Κατάργηση Δώρων (Χριστουγέννων –Πάσχα) – Επιδόματος Αδείας
ν.3863/10 - ν.3865/10
Θέσπιση Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) Κλιμακωτά για Συντάξεις Άνω των 1.700 €
ν.3845/10- ν.3986/11 ν.4024/11- ν.4110/13
Φορολογικές Παρεμβάσεις (Μείωση Αφορολόγητου Ορίου – Τροποποιήσεις ΚΦΕ – Αύξηση Συντελεστών Φορολόγησης κ.λπ.)
ν.3986/11 –ν.4002/11 (άρθρο 2 §14)
Επιβολή Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Κλιμακωτά από 12.000 € και  Άνω. Επιβολή Νέας ΕΑΣ Κλιμακωτά για Συντάξεις Άνω των 1.700 € και για Ηλικία Κάτω των 60 Ετών
ν.4024/11 (άρθρο 1 §10)
Επιβολή Κράτησης 40% για Ποσό Άνω των 1.000 € για Ηλικία Κάτω των 55 ετών που δεν Έχουν Συμπληρωθεί τα 35 Έτη Συντάξιμης Υπηρεσίας για τους Παραιτηθέντες. Επιβολή Κράτησης 20% για ποσό Άνω των 1.200 € για ηλικία μικρότερη των 55 Ετών για τους Υπόλοιπους
ν.4051/12
Επιβολή Μείωσης 12% για Συντάξεις Από 1.300 € και Άνω (Μετά την Αφαίρεση των Μειώσεων των ν.3865/10, ν.4002/11, ν.4024/11)
ν.4093/12
Μείωση Σύνταξης Λόγω Μείωσης Βασικού Μισθού (ΒΜ) & Βαθμολογικών Συντελεστών των ε.ε. Στρατιωτικών. Επιπρόσθετη Μείωση Κλιμακωτά Συντάξεων Ποσών 1.000 €. 1.500 €, 2.000 €, 2.500 €.
ν.4334/15 άρθρ.1 §31
Αύξηση Κράτησης Υγειονομικής Περίθαλψης Συνταξιούχων στο 6%
ν.4336/15-ν.4337/15
Επανυπολογισμός (Μείωση) Σύνταξης για Εξερχομένους Από 01/01/15 και 01/09/15 με τις Προϋποθέσεις που Τίθενται

        2. Πολλές εκ των ανωτέρω μειώσεων ήταν γενικού περιεχομένου και επεβλήθησαν σε όλους τους πολιτικούς συνταξιούχους. Επίσης μέρος αυτών ήταν ειδικού περιεχομένου και επεβλήθησαν μόνο στα ειδικά μισθολόγια (π.χ. αυτές του ν.4093/12). Οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι υπέστησαν μειώσεις που αφορούσαν στη μείωση των αποδοχών και επιδομάτων των εν ενεργεία (ε.ε.) συναδέλφων τους καθώς το π.δ. 169/07 «Κώδικας Στρατιωτικών και Πολιτικών Συντάξεων», προβλέπει οι συντάξιμες αποδοχές των να συναρτώνται με αυτές των εν ενεργεία στελεχών.

        3. Οι διαφοροποιήσεις που έχουν οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες συνταξιούχων συνεπώς δεν έγκεινται στις πάσης φύσεως μειώσεις που αφορούν στις μειώσεις του δημοσίου τομέα εν γένει και επίσης στα ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου αλλά επιπροσθέτως είναι οι κάτωθι:
            α. Υφίσταται ζήτημα αναδρομικότητας, καθώς ο ν.4093/12 επέβαλλε αναδρομικές μειώσεις συντάξεων ενώ ο αντίστοιχος ν.4024/11 για το δημόσιο τομέα δεν είχε αναδρομική ισχύ και δεν επέβαλλε περικοπές για όσους ήδη ήταν συνταξιούχοι μέχρι 31/12/2013. Στο πλαίσιο της αναλογικότητας και της μη διαφοροποίησης με άλλους συνταξιούχους δεν θα έπρεπε να επιβληθεί και στους αντίστοιχους στρατιωτικούς συνταξιούχους η αναδρομικότητα γεγονός που αντιβαίνει και σε γνωμοδοτήσεις του Ε.Σ. όπως επίσης σας γνωρίσαμε επίσης με το (ιθ) έγγραφό μας.
            β. Οι ανωτέρω μειώσεις ξεκινούσαν κλιμακωτά με αύξοντα συντελεστή από ένα όριο και άνω των μεικτών συντάξεων με αποτέλεσμα οι επιβαρύνσεις να ήταν δυσανάλογα υψηλές στους μεγαλύτερους μισθολογικά βαθμούς σε σχέση με τους χαμηλότερους μισθολογικά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι μειώσεις των τακτικών αποδοχών των εν ενεργεία στελεχών στο βαθμό του Λοχία ήταν της τάξεως του 18%, όταν στον Αρχηγό ΓΕΣ ήταν 35%. Εν τούτοις η απόκλιση αυτή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν υπολογισθούν στις συντάξεις διότι οι συντάξεις υφίστανται κλιμακωτά μειώσεις, στις οποίες οι μικροί συνταξιοδοτικά βαθμοί δεν υπόκεινται, με αποτέλεσμα η τελική μείωση της συντάξεως του Α/ΓΕΣ να είναι της τάξεως του 55-57%%, συνεπώς στις υψηλότερες συντάξεις οι επιβαρύνσεις είναι δυσανάλογα υψηλές.
            γ. Δικαιώθηκαν τα στελέχη των Ε.Δ. και οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ' αριθμ. 2192-2196/2014 αποφάσεις), και ως εκ τούτου μία ευνομούμενη Πολιτεία έχει υποχρέωση να συνταχθεί με τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, μεταξύ άλλων και λόγω εξουσιοδοτικών διατάξεων που απορρέουν από το Σύνταγμα της Ελλάδος και ενδελεχώς αναπτύχθηκαν με τα (ιθ) και (κ) σχετικά έγγραφά μας, εν αντιθέσει με άλλες κατηγορίες για τις οποίες δεν υφίσταται ανάλογη δικαίωση.
           δ. Αν και ο ν. 4024/11 (η) σχετικό αφορά όλους τους συνταξιούχους, εν τούτοις κατά μείζονα λόγο πλήττει τους στρατιωτικούς συνταξιούχους, διότι εισέρχονται σε μικρή ηλικία στον εργασιακό βίο (18 έτη), και ένα μέρος των στρατιωτικών συνταξιούχων υποβάλουν παραίτηση πριν τα 55 έτη, λόγω των δυσμενών συνθηκών που αντιμετωπίζουν κατά την υλοποίηση των καθηκόντων τους (στελέχη Ειδικών Δυνάμεων, Ιπτάμενοι, ΕΠ.ΟΠ κ.λπ.) ασκώντας το ευεργετικό δικαίωμα που τους παρείχε μέχρι τότε ο νόμος (π.δ. 169/07 και ν.3865/10) και χωρίς να γνωρίζουν ότι επέρχονται δυσμενείς συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις που αφορούν σε ηλικιακά κριτήρια και μάλιστα με αναδρομικότητα.
           ε. Προς επίλυση του ανωτέρω ζητήματος το οποίο το θεωρούμε βασικότατο, σας αποστείλαμε το (ιζ) σχετικό έγγραφό μας για νομοθετική τροποποίηση του άρθρου 1 παρά. 10α, του ν.4024/11, ωστόσο η ρύθμισή του ακόμη εκκρεμεί.
           στ. Λόγω του γεγονότος πως είναι πληθυσμιακά περισσότεροι οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι από τις άλλες κατηγορίες συνταξιούχων, φυσιολογικό είναι να επιβαρύνουν με μεγαλύτερο κόστος τον κρατικό προϋπολογισμό. Ωστόσο αν και λογίζονται ως ειδικό μισθολόγιο, εν τούτοις ο μέσος όρος των εν ενεργεία αποδοχών τους υπολείπεται σημαντικά των άλλων ειδικών μισθολογίων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι (καταλογιστέο ποσό):
-Στρατιωτικοί: 23.000
-Ιατροί ΕΣΥ: 55.000
-Δικαστικοί: 63.000
-Διπλωματικό Σώμα: 62.000
- Πανεπιστημιακοί : 35.000
-Αρχιερείς: 46.000
   Κατά συνέπεια αναλογικά μειωμένες διαμορφώνονται και οι συντάξεις των ανωτέρω κατηγοριών,
συνεπώς είναι «τύποις» ειδικό μισθολόγιο αυτό των στρατιωτικών, πολύ περισσότερο δε, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθούν ως κάτι ανάλογο οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι.
 Επίσης με (ιη) σχετικό σας γνωρίσαμε συνταξιοδοτικές διαφορές μεταξύ διαφόρων στρατιωτικών συνταξιούχων της Ε.Ε. για συγκρισιμότητα.

        4. Κατόπιν των ανωτέρω αναγκαιοί και πρέπει να υλοποιηθεί:
           α. Η άμεση αποκατάσταση των αποδοχών των στελεχών των Ε.Δ. και των στρατιωτικών συνταξιούχων κατ’ εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων του ΣτΕ, και η καταβολή επίσης των δικαιουμένων αναδρομικών αποδοχών και συντάξεων σύμφωνα και με τα (ιθ) και (κ) σχετικά έγγραφά μας.
           β. Η τροποποίηση του ν.4024/11 άρθρο 1 παρ. 10α, ως (ιζ) σχετική νομοθετική μας πρόταση.
                                                                                                                                            Πάνος Καμμένος
 Ακριβές Αντίγραφο                                                                                                                  ΥΕΘΑ
 Αλχίας (Ο) Χρυσούλα Κασιμιώτη
ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ.ΟΙΚ.ΜΕΡ.&ΛΟΓ.

ΠINAKAΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (κ. Γεωργίου Χουλιαράκη) Πανεπιστημίου 37 Αθήνα, ΤΚ 10165
-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Δ/νση Συντάξεων / ΓΛΚ Δ/νση Συνταξιοδοτικής Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας & Διεθνών Σχέσεων Κάνιγγος 29, Αθήνα, ΤΚ 101 10
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
-ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Ηρώδου Αττικού 19 ΤΚ 10674
-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (κ. Ευκλ. Τσακαλώτου) Νίκης 5-7, Αθήνα ΤΚ 10567
-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Δ/νση Συντάξεων / ΓΛΚ Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών & Δειγματοληπτικών Ελέγχων Επί των Πολιτικών – Στρατιωτικών & Πολεμικών Συντάξεων Κάνιγγος 29, Αθήνα, ΤΚ 101 10
ΣΓ ΥΕΘΑ - ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ
ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ.ΟΙΚ. ΜΕΡ. (2 – Π/Υ

ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ
ΓΕΣ/ΔΟΙ
ΓΕΝ/ΔΚΕ – ΟΕΠΝ
ΓΕΑ/ΔΔΚ – Δ6
ΕΑΑΣ – ΕΑΑΝ – ΕΑΑΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου