Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

ΡΟΥΚΟΥΜΟΥΚΟΥ 2448 (28/2/17)ΡΟΥΚΟΥΜΟΥΚΟΥ 2448 (28/2/17)
Τα σχόλια με μπλέ γράμματα και σιέλ υπογραμμιση, όπου και αν υπάρχουν, είναι δικά μου.
Η «ΕΝΔΕΚΑΔΑ» ( + ) ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

36. Σύντομος αυτοβιογραφία μου ( Γεώργιος Σουρής )«ΑΠΑΝΤΑ» ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΡΗ.
36. Σύντομος αυτοβιογραφία μου ( Γεώργιος Σουρής )
Α΄
Ἐγώ, Γεώργιος Σουρής, ἱππότης τοῦ Σωτῆρος
καὶ Χιώτης διαβολόλωλος ἀστείου χαρακτῆρος,
ἐπιχειρῶ νὰ σᾶς εἰπῶ ξηρῶς κι ἐν συντομίᾳ,
τὰ μᾶλλον σπουδαιότερα τοῦ βίου μου σημεῖα,
προτοῦ οἱ βιογράφοι μου καθ' ὅλα μ' ἀνατάμουν
καὶ εἰς ὅλην τὴν ὑφήλιον ρεντίκολο μὲ κάμουν.
Κατ' ἄλλους εἶμαι γέννημα τῆς ἡρωίδος Χίου
καὶ λέγουν, πὼς ἐξ εὐγενοῦς κατάγομαι στοιχείου,
πλὴν ἄλλοι παραδέχονται πατρίδα μου τὴν Σῦρον
καὶ ἄλλοι περισσότεροι τὴν νῆσον τῶν Κυθήρων.
Ἀλλὰ ἐγὼ ἐπιθυμῶ νὰ εἶμαι πάντα Χιώτης,
μὰ κάποτε καὶ Συριανὸς κι ἔσθ' ὅτε Τσιριγώτης.
῾Η μήτηρ μου μετήρχετο τὰ γυναικεῖα ἔργα
καὶ πότε πότε μ' ἔδερνε μὲ ξύλο καὶ μέ βέργα·
ὁ δὲ πατήρ μου ἔμπορος ἐλέγετο, πὼς ἦτο
καὶ μὲ τὸ Δοῦναι καὶ Λαβεῖν πολὺ ἐνησχολεῖτο
ἀπολαμβάνων πάντοτε οἰκιακῆς εἰρήνης.
Πλὴν λωποδύται κάμποσοι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης
στὸ μαγαζί του τρύπωσαν μιὰ νύχτα σκοτεινὴ
κι οὔτ' ἕνα ἀμερικάνικο δὲν τ' ἄφησαν πανί.
Καὶ ἀπὸ τότε ὁ πατὴρ εἶχε μεγάλο χάλι,
ὡσότου ἐμουφλούζεψε* καθὼς καὶ τόσοι ἄλλοι.
Ἐγὼ δὲ τότ' ἐσύχναζα μετὰ μεγάλου ζήλου
εἰς τὸ σχολεῖον τοῦ γνωστοῦ κυρίου Θεοφίλου...
Β΄
Ἄρτι μὲν ἔπαυσα φοιτῶν εἰς τὰ Διδασκαλεῖα
καὶ πούλησα τὰ λεξικὰ καὶ τ' ἄλλα μου βιβλία
καὶ φόρτωσα τὰ γράμματα στὸν πετεινὸν ἀπάνω,
σκεπτόμενος νυχθημερὸν τί δαίμονα νὰ κάνω.
Κι ἐνῶ τὸ μέλλον ἔβλεπα ἐμπρός μου μελανόν,
ἐφάνησαν στὸν ὕπνο μου δυὸ ἄνδρες σκεπτικοί,
καθὼς ἐφάνησαν ποτὲ εἰς τὸν Λουκιανὸν
ἢ τῶν γραμμάτων Ἄνασσα κι ἡ Ἑρμογλυφική.
Ὁ εἷς ἐκ τούτων ἔλεγε, πὼς εἶναι ὁ Ἀπόλλων,
ὁ τῆς ποιήσεως πατὴρ μὲ βλέμμα ἀκτινοβόλον,
ὁ δ' ἄλλος ἦτο ὁ Ἑρμῆς μ' ἐμπορικὰ τεφτέρια,
μὲ πῆχες, μέτρα καὶ σταθμὰ καὶ ρόζους εἰς τὰ χέρια.
Λοιπὸν μὲ παίρνει ὁ Ἑρμῆς μὲ τρόπο κατὰ μέρος
κι ἔλα νὰ γίνης ἔμπορος μοῦ λέγ' ἰδιαιτέρως
κι ἀφοῦ μοῦ εἶπε ἀρκετὰ μὲ τὸν γνωστόν του δόλον,
μὲ πιάνει ἀπὸ τὸν γιακὰ ὁ κύριος Ἀπόλλων
καὶ ποιητὴς νὰ βαπτισθῶ κρυφίως μὲ προτρέπει,
γιατὶ νὰ γίνω ἔμπορος καθόλου δὲ μοῦ πρέπει.

Ταῦτα εἰπόντες ἔφυγαν κι οἱ δύο μὲ ὁρμὴν
κι ἀμέσως μὲ πυρέσσουσαν ἠγέρθην φαντασίαν,
ἀλλ' ὅμως ἀπεφάσισα ν' ἀκούσω τὸν Ἑρμῆν
καὶ ὡς ἐκ τούτου ἔφυγα κι ἐπῆγα στὴν Ρωσίαν.
Τὸ τί ἐτράβηξα ἐκεῖ στῆς ξενιτιᾶς τὸν δρόμον,
τὸ περιγράφω ἐκτενῶς στὸν πρῶτο μου τὸν [τόμον.
Ἐπανελθὼν στὴν πάτριον ἀμέσως ἐνθυμήθην,
πὼς εἶχε μέγα δίκαιον ὁ κύριος Ἀπόλλων
καὶ τότε τὸ ἐμπόριον παρέδωσα εἰς λήθην
καὶ πρὸς τὰς μούσας ἔστρεψα τὸν ἕρωτά μου ὅλον.
Μακρὰν τῆς τύρβης τῶν πολλῶν, μακρὰν τῶν ἐπιγείων,
ἑρέμβαζα εἰς τοὺς ἀγροὺς καὶ εἰς τὰς ἐρημίας·
τὸ πρῶτον μου δὲ ποίημα ὑπῆρξεν ἐλεγεῖον
εἰς ἄνδρα βελτιώσαντα τὰ τῆς Ἀστυνομίας
κι αὐτὸ ἐν μέσῳ φίλων του κι ὁλίγων συγγενῶν του
ὁ ἴδιος τὸ ἀπήγγειλα εἰς τὸ μνημόσυνόν του
μ' ἕνα σακάκι μπλὲ μαρὲν καὶ ἄσπρο παντελόνι
καὶ ὁ ἰδὼν τὸ μαρτυρεῖ καὶ σᾶς τὸ βεβαιώνει.
Κατόπιν τούτου ἔγραψα καὶ ἄλλα ἐλεγεῖα
καὶ πάντοτε ἀνάπαυσις, ραχάτι καὶ ἀργία...
Γ΄
Τὰ μετὰ ταῦτα περιττὸν νομίζω νὰ τὰ πῶ
καὶ ὅλα τὰ πολὺ γνωστὰ τὰ παρασιωπῶ.
Διότι θά γνωρίζετε, καθὼς δὲν ἀμφιβάλλω,
πὼς ἐχρημάτισα κι ἐγὼ φαντάρος μιὰ φορὰ
καὶ συλλογὴν ἐξέδωσα, εἰς τὴν ὁποίαν ψάλλω
ὅσους πολέμους ἔκαμα μὲ ἄσφαιρα πυρά.
Πρὸς τούτοις θὰ γνωρίζετε, πὼς σ' ἄλλας περιστάσεις
εἰς τὸν Σεμτέλον* ἔδωσα σπουδαίας ἐξετάσεις
καὶ ἀπερρίφθην παμψηφεὶ μετὰ πολλῶν ἐπαίνων
γενόμενος ὑπόδειγμα τῶν ἐξεταζομένων.
Ἔκτοτε δὲ γνωστότερον κατέστη τ' ὄνομά μου,
τὸ δὲ Πανεπιστήμιον μ' εὐγνωμονεῖ ἀπείρως·
καὶ διὰ τοῦτο φαίνεται τὸ πραξικόπημά μου
τὸ ἀργυροῦν παράσημον ἐπῆρα τοῦ Σωτῆρος.
Καὶ τώρα βγάζω τὸ Ρωμιὸ ἀπὸ τεσσάρων χρόνων,
τιμᾶται δὲ ὁλόκληρος δραχμὰς τριάντα μόνον
καὶ τῆς ῾Ελλάδος τραγουδῶ τὸ κλασικὸν βασίλειον
κι ἐμμέτρως ἀεροβατῶν περιορῶ τὸν ἥλιον.

Το συνδρομο του ΧΕΣΜΕΝΟΥ! Ουτε με γκολ οφσαιντ μπορει να κερδισει ο ΠΑΟΚ τον ΗΡΑΚΛΗ στο Καυτανζογλειο .Το συνδρομο του ΧΕΣΜΕΝΟΥ! Ουτε με γκολ οφσαιντ μπορει να κερδισει ο ΠΑΟΚ τον ΗΡΑΚΛΗ στο Καυτανζογλειο .
Το ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει κερδίσει τον ΗΡΑΚΛΗ στο Καυτανζόγλειο τα 20 τελευταία χρόνια, δεν είναι και μεγάλη δουλειά.
Μεγάλη δουλειά θα ήταν εάν τα 20 τελευταία χρόνια κέρδιζε ο ΗΡΑΚΛΗΣ τον ΠΑΟΚ στο Καυτανζόγλειο,
ή εάν δεν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ τον ΗΡΑΚΛΗ στην Τούμπα.
    Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κερδίσει ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο! Ούτε με γκολ οφσάιντ!!  Αντίθετα, οι παίκτες του Γηραιού έπαιξαν με όλες τους τις δυνάμεις και διατήρησαν την ιστορία που θέλει να "έχουν" για πλάκα τους συναδέλφους τους στον ΠΑΟΚ!
    Βέβαια, στο να χεστούν πάνω τους οι ποδοσφαιριστές του Ίβιτς συνετέλεσε και ο διαιτητής. Ο ανεπαρκής Γκράνας επέτρεψε από την αρχή στους παίκτες του Ηρακλή να... πλακώσουν στο ξύλο τους ακριβοπληρωμένους αστέρες του Δικεφάλου και οι τελευταίοι να μην προλαβαίνουν να μετρούν τις... φάπες!     Εκεί οι... τσιτσικοκόδες με την μαύρη φανέλα τα χρειάστηκαν και ουδείς ήθελε την μπάλα στα πόδια του!
    Παρόλα αυτό ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με γκολ του Πρίγιοβιτς στο 19΄ το οποίο όμως επιτεύχθηκε από εμφανέστατη θέση οφσάιντ.

    Το γκολ της ισοφάρισης πέτυχε  Μπαστακός στο 80΄ με κεφαλιά και τον Γλύκο... να πετάει χαρταετό!.
    Στο τέλος ο Ίβιτς δήλωσε ότι αυτή ήταν η χειρότερη φετινή εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Όμως, δεν μπορούσε, λέει, να το εξηγήσει! Και όμως, είναι τόσο απλό: Το σύνδρομο του χεσμένου! Από το οποίο πάσχει ο ΠΑΟΚ διαχρονικά... Και η απειθαρχία του "
παίζω όπου μου κάνει κέφι" των παικτών του!
    Ο Ηρακλής μπορεί να φωνάξει:
ΠΟΤΕ!

Μένεις Θεσσαλονίκη; 8 συν 1 λόγοι να βγεις από το σπίτι σου και αυτή την εβδομάδαΜένεις Θεσσαλονίκη; 8 συν 1 λόγοι να βγεις από το σπίτι σου και αυτή την εβδομάδα
    Η πόλη μας, η Θεσσαλονίκη, βιώνοντας πια τον απόηχο της έντονης καρναβαλικής διάθεσης και της γιορτής της Αποκριάς, αποφασίζει να εναντιωθεί στο έντονα μελαγχολικό κλίμα που επικρατεί μετά την λήξη κάθε εορταστικής περιόδου, πραγματοποιώντας ποικίλες πολιτιστικές και πολιτισμικές εκδηλώσεις.
    Επίσης οι εκδηλώσεις αυτές καταφέρνουν για ακόμα μία φορά να τραβήξουν το ενδιαφέρον κάθε Θεσσαλονικιού πολίτη, διότι συνδυάζουν και προάγουν διάφορες μορφές πολιτισμού, τέχνης και ψυχαγωγίας ( χορός, τραγούδι, κινηματογράφος, θέατρο κλπ). Επομένως οι 8+1 καλύτερες πολιτιστικές επιλογές που έχεις για αυτή την εβδομάδα είναι οι εξής:
Ταινία «Ο άνθρωπος με τα χίλια πρόσωπα»:
    Η ταινία (διάρκειας 123 λεπτών) αποτελεί μία βιογραφική ταινία ισπανικής παραγωγής με έντονα στοιχεία περιπέτειας. Ο Φρανσίσκο Παέσα (πρώην μυστικός πράκτορας της Ισπανικής Κυβέρνησης) παγιδεύεται από την ίδια του την κυβέρνηση και αναγκάζεται να φύγει από τη χώρα. Όταν μετά από χρόνια θα καταφέρει επιτέλους να επιστρέψει στην Ισπανία, είναι οικονομικά αλλά και προσωπικά-κοινωνικά κατεστραμμένος.  Ωστόσο, εκείνη ακριβώς είναι η στιγμή που η ζωή θα αποκτήσει και πάλι μια εντελώς καινούρια τροχιά, διότι θα τον επισκεφθεί ο Λουίς Ρολντάν (πανίσχυρος πρώην Διοικητής της Αστυνομίας) και θα του προσφέρει ένα εκατομμύριο δολάρια, για να τον βοηθήσει να διαφυλάξει τα δώδεκα εκατομμύρια δολάρια που κλάπηκαν από τον προϋπολογισμό που είχε υπό τον έλεγχο του. Η απίστευτη οξυδέρκεια και εμπειρία του Παέσα θα τον βοηθήσει να στήσει το απόλυτο σχέδιο; Η ταινία ξεκίνησε να προβάλλεται στις 23 Φεβρουαρίου 2017.
Ταινία «Κωδικός 999»:
    Η ταινία (διάρκειας 115 λεπτών) κατατάσσεται στην κατηγορία ταινιών δράσης με έντονα στοιχεία περιπέτειας και ανατροπής των γεγονότων. Πιο συγκεκριμένα η ταινία επικεντρώνεται σε μία ομάδα αποτελούμενη από εγκληματίες και διεφθαρμένους αστυνομικούς, η οποία μέσω εκβιασμού μετατρέπεται σε υποχείριο της ρωσικής μαφίας, προκειμένου να φέρνει σε πέρας δύσκολες αποστολές για λογαριασμό της. Ωστόσο η ομάδα αυτή προκειμένου να ξεφορτωθεί την ηγεμονία της ρωσικής μαφίας αποφασίζει να επικαλεστεί τον αστυνομικό κωδικό 999 (τραυματισμός/θάνατος αστυνομικού), πιστεύοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα καταφέρουν να γλιτώσουν. Όμως τελικά, τίποτα δεν θα πάει σύμφωνα με το αρχικό τους πλάνο. Η ταινία κατάλληλη για άτομα άνω των 18 και έκανε πρεμιέρα στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 23 Φεβρουαρίου 2017.
Ταινία «Αφανείς Ηρωίδες»:
    Η ταινία (διάρκειας 127 λεπτών) αποτελεί μία σημαντική προσθήκη στην κατηγορία ταινιών δράματος, καθώς καταφέρνει να συνδυάζει τα ιστορικά γεγονότα με την μυθοπλασία και τα έντονα κοινωνικά μηνύματα. Τα κοινωνικά μηνύματα που καταφέρνει η ταινία αυτή να περνά είναι ποικίλα και αφορούν την κοινωνική παθογένεια του φυλετικού ρατσισμού (χρώμα, φύλο, φυλή). Η Ταινία, λοιπόν εστιάζει σε τρείς πολύ σημαντικές γυναικείες φιγούρες, οι οποίες μέσω του ρηξικέλευθου τρόπου σκέψης τους αλλά και της ευφυΐας τους, κατάφεραν να γίνουν οι εγκέφαλοι πίσω από μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην ιστορία (την εκτόξευση του αστροναύτη Τζον Γκλεν σε τροχιά). Το σπουδαίο αυτό επίτευγμα έμελε να αλλάξει ριζοσπαστικά και οριστικά το διαστημικό αλλά και κοινωνικό σύμπαν, καθώς αυτές οι γυναίκες εκείνη την εποχή κατάφεραν να ξεπεράσουν κάθε πιθανό σκόπελο προκειμένου να επιτύχουν. Η επίσημη έναρξη προβολής της ταινίας στους ελληνικούς κινηματογράφους έγινε στις 23 Φεβρουαρίου 2017.
Παράσταση «ΟΨΕΙΣ» στο θέατρο Αυλαία:
    Για δύο μόνο παραστάσεις το θέατρο Αυλαία (1 και 2 Μαρτίου) θα φιλοξενήσει μία ιδιαίτερη παράσταση, η οποία λόγω των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών αποβαίνει να είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Στην παράσταση συμμετέχουν ένας τραγουδοποιός, μία ερμηνεύτρια και δύο ηθοποιοί, οι οποίοι με σύμμαχο την μουσική και την τέχνη του θεάτρου θα εξιστορήσουν 7 αληθινές-ρεαλιστικές ιστορίες. Η παράσταση μέσω του ρεαλισμού αυτού καταφέρνει να στηλιτεύσει την σύγχρονη κατάσταση, θίγοντας ιδιαίτερα ευαίσθητα κοινωνικά θέματα όπως η ομοφοβία, ο ρατσισμός και η προσφυγιά, θα καταφέρει η μουσική να κερδίσει την κοινωνική παθογένεια;  
(Διεύθυνση: Πλατεία ΧΑΝΘ, Τηλέφωνο: 2310237700, Μέρες: Τετάρτη 01 Μαρτίου 2017, ώρες: 21:15 Πέμπτη 02 Μαρτίου 2017, ώρες: 21:15, Εισιτήρια: Κανονικό: 10€ Ανέργων/Πολύτεκνων/Φοιτητικό: 8€).
Παράσταση «Αδαμαντία» στο θέατρο Αυλαία:
    Η Αδαμαντία είναι μία γυναίκα, η οποία αγωνιά να επιβιώσει κτίζοντας στην άµµο της αφρικανικής ερήµου την μετέωρη έως τώρα ζωή της καθώς όπου και να εγκατασταθεί από την Θεσσαλονίκη έως και την μακρινή Αίγυπτο βιώνει την απόρριψη και τον διωγμό. Ωστόσο, οι δυσκολίες αυτές συνεχίζονται και στο οικογενειακό της περιβάλλον καθώς είναι αναγκασμένη να υπάρξει για τα παιδιά της και ως μητέρα και ως πατέρας, πράγμα σχεδόν ακατόρθωτο στην Ελλάδα της μετεμφυλιακής περιόδου. Η παράσταση αυτή είναι βασισμένη σε μία αληθινή ιστορία, η οποία είναι σαν να περίμενε για χρόνια να βγει στο φως προκειμένου να επέλθει η λύτρωση.  
(Διεύθυνση: Πλατεία ΧΑΝΘ, Τηλέφωνο: 2310237700, Μέρες: Παρασκευή 03 Μαρτίου 2017, ώρες: 21:00 Σάββατο 04 Μαρτίου 2017, ώρες: 21:00 Κυριακή 05 Μαρτίου 2017, ώρες: 20:00, Εισιτήρια: 15€, 12€ μαθητικό, φοιτητικό, ανέργων, Προπώληση: ταμείο θεάτρου ΑΥΛΑΙΑ, τηλέφωνο: 2310 237700-ώρες λειτουργίας: 10:30 πμ - 1:30 μμ, 5:30 μμ - 9:00 μμ, Πλατεία ΧΑΝΘ, πλευρά Τσιμισκή).
Παράσταση «Ένα βήμα την φορά»:
    Το μουσικό αυτό υπερθέαμα, αποτελεί ουσιαστικά την αναπαράσταση των «βημάτων» που κάνει ένα κορίτσι από την παιδική ηλικία προς την ενηλικίωση, την ολοκληρωτική αγάπη, τον ενήλικο ανταγωνισμό και τα κοινωνικά πρέπει, τα οποία εναντιώνονται στα δικά της ηθικά και ψυχικά θέλω. Πρόκειται ουσιαστικά για άκρως επίκαιρο και συνάμα τρυφερό μιούζικαλ, το οποίο μέσω της μουσικής και των ποικίλων χορευτικών ειδών, καταφέρνει να περάσει ηχηρότατα μηνύματα για την ζωή αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης της.  
(Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου και Παραλία, Τηλέφωνο: 2310 895800, Μέρες: Πέμπτη 02 Μαρτίου 2017, ώρες: 10:30, 20:30 Παρασκευή 03 Μαρτίου 2017, ώρες: 10:30, 20:30 Σάββατο 04 Μαρτίου 2017, ώρες: 20:30 Κυριακή 05 Μαρτίου 2017, ώρες: 20:30, Εισιτήρια: από 7 έως 18 ευρώ), Προπώληση εισιτηρίων: στο Μέγαρο Μουσικής, στην πλατεία Αριστοτέλους και ηλεκτρονικά στο ).
Οι Μπλε στο Principal Club Theater:
    Οι Μπλε το εμβληματικό και ανατρεπτικό συγκρότημα με την πληθώρα επιτυχιών στο ενεργητικό του, επιστρέφει για ένα μοναδικό live(4 Μαρτίου 2017) στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Έτσι το κοινό της Θεσσαλονίκης στις 4 Μαρτίου θα απολαύσει τους Μπλε μαζί με την Θεοδοσία Τσάτσου σε ένα live, το οποίο θα συνδυάζει το παλιό με το καινούριο και την ανατρεπτική μουσική με την νοσταλγική και γνώριμη μελωδία. Μαζί τους οι μουσικοί: Στέλιος Φράγκος (κιθάρα), Χρήστος Κουτσούρης (τύμπανα), Διαμαντής Καραγιαννακίδης (πλήκτρα) και Χρήστος Κλάρος (Μπάσο).  
(Διεύθυνση: Ανδρέου Γεωργίου 56, Τηλέφωνο: 2310428088, Μέρα: Σάββατο 04 Μαρτίου 2017, ώρες: 22:20, Εισιτήριο θεάματος: 12€ Προπώληση: 10€, Σημεία Προπώλησης: Έντεχνον, Σάρωθρον, Stereodisc, Harry’s Spot (Σβώλου), Καφέ Ηλιοτρόπιο, Καφέ Διώροφον (Καλαμαριά), Ελιά Λεμόνι (Βαλαωρίτου & Καποδιστρίου), Στο εισιτήριο δεν περιλαμβάνεται ποτό και είναι μόνο είσοδος θεάματος της συναυλίας, καθώς και δεν εξασφαλίζει θέση καθημένου).
Χριστόφορος Ζαραλίκος στη Μαύρη Τρύπα:
    Την Πέμπτη 2 Μαρτίου ο Χριστόφορος Ζαραλίκος, ένας από τους καλύτερους σύγχρονους stand-upcomedians , επιστρέφει στην πόλη της Θεσσαλονίκης προκειμένου να φέρει και πάλι το γέλιο και την ευφορία στους θεσσαλονικείς, οι οποίοι επανειλημμένα έχουν αποδείξει την αρέσκεια τους σε τέτοιου είδους θεάματα. Το σατιρικό αυτό νούμερο φυσικά θα περιλαμβάνει από πολιτική σάτιρα μέχρι και στηλίτευση και διακωμώδηση της σύγχρονης κοινωνικής επικαιρότητας.  
(Διεύθυνση: Βάϊου 5, Μέρα: Πέμπτη 02 Μαρτίου 2017, ώρες: 21:30, Εισιτήρια: 8 ευρώ).
Οι Mad Street στο WE:
    Οι Mad street αποτελούν ένα καινούριο συγκρότημα το οποίο μετρά μόλις δύο χρόνια πορείας και αποτελείται από τον Ιαν, Eddie, Σπύρο, Ryan, Ηλία και Πάνο. Ο Ιαν παρότι έγινε ιδιαίτερα γνωστός και δημοφιλής μέσα από την συμμετοχή του στο περσινό x-factor, αποφάσισε να παραμείνει πιστός στο όραμα των MadStreet και έτσι σήμερα και μέσω της δημοφιλίας που κέρδισε ο Ιαν από το show διανύουν την καλύτερη τους περίοδο. Έτσι εάν και εσύ είσαι λάτρης των νεανικών, καινούριων και εναλλακτικών μουσικών ήχων, αυτό το live είναι η ευκαιρία σου για να περάσεις καλά.
(Διεύθυνση: Leoforos 3IS Septemvriou & Lampraki Grigoriou Θεσσαλονίκη, Κρατήσεις: