Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ε.Δ.ΚΩΛΥΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΣΤΕΛΕΧΗ  Ε.Δ.
Νικόλαος   Ζαρκάδας Υποστράτηγος   ε.α.
    Στη συνέχεια των προηγούμενων επιστολών – προτάσεών μου, που αφορούν στην μελετώμενη αναθεώρηση του Συντάγματος π ρ ο τ ε ί ν ο ν τ α ι  και οι παρακάτω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στις ισχύουσες διατάξεις.
    Επί του άρθρου 23 {Απεργία}. Η διατύπωση του εδάφιου 2 της παραγράφου 2 ότι “απαγορεύεται η απεργία…… και σ’ αυτούς που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας” να τροποποιηθεί και συμπληρωθεί “απαγορεύεται η απεργία ή η άρνηση παροχής υπηρεσίας με οποιαδήποτε μορφή στους δικαστικούς λειτουργούς και σ’ αυτούς που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας”.
    Με την ισχύουσα διάταξη η ρητή μνημόνευση των υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις δεν ήταν απαραίτητο να προβλεφθεί, δεδομένου ότι ο συνταγματικός νομοθέτης δεν είχε διανοηθεί ότι υπήρχε περίπτωση τα στελέχη των Ε.Δ. να απεργήσουν. Σήμερα, όμως με την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία στις μονάδες συνδικαλιστικών οργανώσεων μεταξύ των υπηρετούντων στελεχών {άρθρο 50 Ν.4407/2016 – ΦΕΚ  134 Α΄} κατέστη αναγκαία η συνταγματική απαγόρευση. Προστίθεται και “η άρνηση παροχής υπηρεσίας” ως μια επί πλέον δικλείδα ασφαλείας για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ενεργών μονάδων.
    Επί του άρθρου 56 {Κωλύματα και Ασυμβίβαστα των Βουλευτών}. Η διάταξη “οι ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας” της παραγράφου “γ” αφορά και αποκλείει την ανακήρυξη ως υποψηφίων βουλευτών αυτών, που υπηρέτησαν μέσα στους τελευταίους δέκα οκτώ μήνες στην αντίστοιχη εκλογική περιφέρεια. Κρίνεται ως απαραίτητο η διάταξη να διατυπωθεί· “τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας” ώστε στους περιορισμούς της απαγόρευσης να συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των στελεχών αδιάκριτα του κατεχόμενου βαθμού.
    Μια τέτοια γενική ρύθμιση θεωρείται πιο δίκαιη, νόμιμη, ηθική και ανταποκρίνεται πληρέστερα στην αρχή της συνταγματικής ισότητας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των υποψήφιων βουλευτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου