Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2017

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ   ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Νικόλαος Ζαρκάδας  Υποστράτηγος ε.α.
            Η ιστορία της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας είναι παλαιά. Αρχίζει από το 1852 με τον πρώ­το συνταξιοδοτικό νόμο, μετά την απελευθέρωση της χώρας από τον τουρκικό ζυγό, που αφορούσε τις στρατιωτικές συντάξεις (νόμος ΣΕ'/19.08.1852). Ακολούθησαν οι νόμοι ΣΚΗ'/06.04.1853 για τις συντάξεις των ναυτικών και ΧΝΒ'/03.08.1861 για τις συντάξεις των πολιτικών υπαλλήλων.
            Στην συνέχεια η κοινωνικότητα του θεσμού των συντάξεων κατέστησε αναγκαία την έκ­δο­ση πληθώρας συνταξιοδοτικών νόμων προκειμένου ο θεσμός  να συντονίζεται και να α­­ντα­ποκρίνεται στα εκάστοτε κοινωνικά δεδομένα και στις απαιτήσεις της δημόσιας υ­πη­ρε­σίας και της ιδιωτικής εργασίας.
            Η Πολιτεία σε μια προσπάθεια ενοποίησης και αποκάθαρσης του συνταξιοδοτικού δι­καίου από την έκδοση της πληθώρας συνταξιοδοτικών νόμων το έτος 1951 επεδίωξε να ε­πι­λύσει τη δυσχερή εφαρμογή του σχετικού δικαίου με την έκδοση του ΑΝ 1854/1951.
            Από το έτος αυτό και μετά συνεχίστηκε η νομοθετική παραγωγή και εκδόθηκαν πά­ρα πολλοί νόμοι με χιλιάδες άρθρα, οι οποίοι συμπλήρωναν, καταργούσαν, τροποποιούσαν ή αντικαθιστούσαν προηγούμενες διατάξεις με συνέπεια οι ασχολούμενοι με τα συνταξιο­δο­τικά υπάλληλοι, συνταξιούχοι, δικηγόροι, φοροτεχνικοί κλπ να έχουν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση, η οποία τους δημιουργούσε προβλήματα και δυσχέρειες προκειμένου να ε­ντο­πίσουν το τί ισχύει σε κάθε περίπτωση και ποιά διάταξη εφαρμόζεται.
            Προς θεραπεία των αναφερομένων και παράλληλα βελτίωση της αποδοτικότητας του προ­­σωπικού και των παρεχομένων προς τους ενδιαφερομένους υπηρεσιών, αλλά και ταυ­τό­χρο­­να να δοθεί σαφέστερη εικόνα της ισχύουσας συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, έγινε συ­γκέ­ντρω­ση και κωδικοποίηση των διατάξεων που ισχύουν και εκδόθηκε το ΠΔ 1041/1979 με τον τίτλο "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
            Η μεταγενέστερη μεταβολή των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών κατέστησε ανα­γκαία την προσαρμογή των αρχικών διατάξεων προς τις νέες συνθήκες με συνέπεια την έκ­δο­ση νέων τροποποιητικών ή συμπληρωματικών ή με την κατάργηση νόμων.
            Η νέα αυτή πολυνομία με την πληθώρα διατάξεων ευρισκομένων σε μεγάλο αριθμό νο­μοθετικών κειμένων και μάλιστα μη συνταξιοδοτικού δικαίου αντιμετωπίστηκε με την ισχύου­σα κωδικοποίηση του ΠΔ 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α').
            Μέχρι σήμερα στη δεκαετία, που έχει ακολουθήσει, έχουν εκδοθεί νέα νομοθετή­μα­τα, που περιέχουν συνταξιοδοτικές διατάξεις, μερικές των οποίων παρά το μικρό χρονικό διά­στημα ισχύος τους και σε σύντομο σχετικά χρόνον ακολούθησε τροποποίηση, αναθεώ­ρη­ση ή κατάργησή τους.
            Για τη θεραπεία της νέας σύγχρονης πολυνομίας, παράλληλα με τα μέτρα, που ελή­φθη­σαν τελευταία, όπως η οργάνωση και λειτουργία του Ενιαίου Φορεά Κοινωνικής Ασφά­λι­σης (ΕΦΚΑ), ο περιορισμός των γραφειοκρατικών διαδικασιών, η ηλεκτρονική διακυ­βέρ­νη­ση κλπ, κρίνεται σκόπιμο να συγκεντρωθεί η συνταξιοδοτική νομοθεσία και να αναθεω­ρη­θεί ο Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.
            Βέβαια, μια δεκαετία είναι πράγ­ματι χρόνος βραχύς, αλλά και η βραχύτης του με­τριέ­ται σε συνδυασμό με τις ειδικές συν­θή­κες, που συνόδευσαν την Πατρίδα μας στα πλαί­σια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως μνη­μόνια, δανειοδοτήσεις κλπ.
            Με την προτεινόμενη κωδικοποίηση οι υφιστάμενες και ισχύουσες συνταξιοδοτικές δια­τάξεις, που είναι κατεσπαρμένες σε πολυάριθμα και ασύνδετα μεταξύ τους νομοθετικά κεί­μενα θα καταστούν προσιτές και σαφείς στους υπευθύνους και σε κάθε ενδιαφερόμενο ή α­σχο­λούμενο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου