Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017

Ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων-Μονιμοποίηση ΕΠΟΠ και μεταφορά στο Σώμα Μονίμων ΥπαξιωματικώνΕνίσχυση των ενόπλων δυνάμεων-Μονιμοποίηση ΕΠΟΠ και μεταφορά στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών
    Δύο προκηρύξεις που αφορούν
     την διενέργεια στην Πολεμική Αεροπορία γραπτών εξετάσεων για τη μονιμοποίηση των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) (Ανδρών – Γυναικών), της Τέταρτης Σειράς Κατάταξης Έτους 2010 και
     την μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ. ΟΠ.) στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Βίτσας.
    Αναλυτικά, προκηρύσσεται η διενέργεια γραπτών εξετάσεων, στο πλαίσιο της διαδικασίας μονιμοποίησης των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) (Ανδρών -Γυναικών) της ΠΑ, που κατατάχθηκαν τον Μάιο του έτους 2010 και συμπληρώνουν την εκ του νόμου απαιτούμενη επταετή υποχρέωση παραμονής, το Μάιο του 2017.    Ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων ορίζεται, η Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν ως ακολούθως:
      – Στη ΣΙ (AB Δεκέλειας), όπου θα συμμετέχουν στις εξετάσεις οι ΕΠ.ΟΠ. που υπηρετούν σε Μονάδες της περιφερειακής ενότητας Αττικής.
      – Για τους υπόλοιπους ΕΠ.ΟΠ. οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις Μονάδες που υπηρετούν. Όσοι ΕΠ.ΟΠ. υπηρετούν στο ΑΤΑ, σε Διακλαδικές, Πολυεθνικές
      – Διακλαδικές Μονάδες, σε άλλες Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων εκτός ΠΑ ή σε Μονάδες της ΠΑ με μικρή στελέχωση, θα κληθούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις που θα διεξαχθούν στην πλησιέστερη Μονάδα της περιφέρειας τους. Η διαταγή που θα καθορίζει αυτές τις περιπτώσεις, θα εκδοθεί με μέριμνα του ΓΕΑ/Β2.
      – Δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις, έχουν όσοι ΕΠ.ΟΠ. υπέβαλαν την απαιτούμενη αίτηση επιθυμίας μονιμοποίησης και κρίθηκαν υγειονομικά κατάλληλοι, από την Ανώτατη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή (ΑΑΥΕ).
    Ώρα έναρξης των εξετάσεων, σε όλα τα εξεταστικά κέντρα, ορίζεται η 10:00 πμ. Με διαταγή του ΓΕΑ/Β2, θα αποσταλούν σε κάθε Μονάδα διεξαγωγής εξετάσεων, καταστάσεις με τα στοιχεία του εξεταζόμενου προσωπικού. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι εξήντα (60) λεπτά.
    Οι ΕΠ.ΟΠ. που θα κληθούν για συμμετοχή στις εξετάσεις μονιμοποίησης και δεν παρουσιαστούν, θεωρούνται ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ, εκτός εάν η απουσία τους οφείλεται σε λόγους «ανωτέρας βίας», όπως αυτοί ενδεικτικά ορίζονται παρακάτω:
         α. Νοσηλεία σε στρατιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο κατά την ημερομηνία των εξετάσεων, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του οικείου νοσοκομείου.
         β. Αναρρωτική άδεια, με βεβαίωση του στρατιωτικού νοσοκομείου ή της στρατιωτικής αρχής που τη χορήγησε.
         γ. θάνατο συγγενούς Α’ βαθμού του υπόχρεου ή της συζύγου του, βεβαιούμενο με ληξιαρχική πράξη θανάτου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
         δ. Αποκοπή συγκοινωνιακών αξόνων για οποιαδήποτε λόγο, με βεβαίωση αστυνομικής αρχής.
         ε. Άδεια κύησης – τοκετού ή ανατροφής τέκνου, με βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης ή της Μονάδας παροχής διοικητικής μέριμνας στην οποία να φαίνεται και η ημερομηνία κατά την οποία οι υπόχρεοι θα αναλάβουν εκ νέου υπηρεσία.
         στ. Η εγγράφως βεβαιούμενη καθυστέρηση ή ακύρωση δρομολογίου συγκοινωνιακών μέσων, με την προϋπόθεση ότι είχε ληφθεί από τον εξεταζόμενο κάθε δυνατός τρόπος μετακίνησης.
         ζ. Οποιοσδήποτε άλλος λόγος που θα κριθεί από την Υπηρεσία ότι δύναται να αποτελέσει λόγο «ανωτέρας βίας».
    Η δεύτερη προκήρυξη αφορά τη μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ. ΟΠ.) στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού και ειδικότερα εννέα (9) Εθελοντών Μακράς θητείας (ΕΜΘ) που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και (6) Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ. ΟΠ.) που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής, με ειδικότητα που προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίον φέρουν.
    Δικαίωμα υποβολής αίτησης Μετάταξης στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού έχουν άντρες και γυναίκες Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ), αντίστοιχα, που έχουν συμπληρώσει τουλάχι-στον δώδεκα (12) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής, με ειδικότητα που προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίο φέρουν, εφόσον πληρούν τα κριτήρια.
    Οι επιθυμούντες Μετάταξη, απαιτείται όπως υποβάλλουν μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017, προς τη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετούν την, ως Παράρτημα «Α», σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας σε αυτήν επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου που κατέχουν. Εάν το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται επιπλέον η επισύναψη στην αίτηση:
         α. Βεβαίωσης αναγνώρισης από την αρμόδια κρατική αρχή, της ισοτιμίας προς τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και η βαθμολογική αντιστοιχία τους,
         β. Επίσημης μετάφρασης από κρατικό φορέα του τίτλου σπουδών στην Ελληνική γλώσσα όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.
    Οι αιτήσεις αφού πρωτοκολληθούν από τις Υπηρεσίες, απαιτείται όπως υποβληθούν, απευθείας στο ΓΕΝ/ Β3, για έλεγχο από αρμόδια υπό σύσταση επιτροπή, το αργότερο έως την 10η Μαρτίου 2017.
Για την αξιολόγηση της αίτησης Μετάταξης λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια σύμφωνα με το Άρθρο 12 παράγραφο 1 του ν.3883/2010:
         α. Το αντικείμενο και ο βαθμός του υποβληθέντος πτυχίου, το οποίο πρέπει να προσιδιάζει σε ειδικότητα της προς κάλυψη θέσης. β. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αναλόγως του αντικειμένου τους.
         γ. Τα ουσιαστικά προσόντα του ενδιαφερομένου της τελευταίας δεκαετίας, ο βαθμός του οποίου πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς».
         δ. Ο βαθμός αποφοίτησης του ενδιαφερόμενου από τα προβλεπόμενα σχολεία της ειδικότητάς του, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς».
         ε. Οι τυχόν πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί στον ενδιαφερόμενο την τελευταία δεκαετία, αναλόγως του χρόνου επιβολής τους και της βαρύτητας της παράβασης, κατά την αιτιολογημένη κρίση του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου.

1 σχόλιο:

  1. Μήπως μόνιμοι δεν έχουν γίνει όλες οι κατηγορίες προσληφθέντων με διάφορες ονομασίες οπλίτεςή εθελόντριες κ΄λ΄π. Στο τέλος ,ηλικιακά , δημιουργούμε αργόσχολους. Νομίζω φτάσαμε στις 4-5 κατηγορίες Υπαξιωματικών. Ελλάς το μεγαλείο σου που άλλο Κράτος δεν έχει.

    ΑπάντησηΔιαγραφή