Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016

Επίδομα Εισοδηματικής Ενίσχυσης: Ποιοι δικαιούνται ως 600 ευρώΕπίδομα Εισοδηματικής Ενίσχυσης: Ποιοι δικαιούνται ως 600 ευρώ
    Μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι δικαιούνται να τους χορηγηθεί το Επίδομα Εισοδηματικής Ενίσχυσης Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών, ύψους 600 ευρώ.
    Oι αιτήσεις για το επίδομα έτους
2016 γίνονται σε συγκεκριμένα ΚΕΠ που έχουν καθορίσει οι δήμοι.
    Δικαίωμα λήψης του επιδόματος έχουν οι οικογένειες (
συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών) των οποίων τα μέλη είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε., και κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την οδηγία 85/148/ΕΟΚ.
    Ως «
οικογένεια» θεωρούνται τα παντρεμένα ζευγάρια, χωρίς με ή τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο-αρχηγό οικογένειας.
    Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:
-Σε εξακόσια (600,00€) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) και
-Σε τριακόσια
(300,00€) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00€).
    Ποια δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται με την αίτηση
-Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από τη οποία προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διανομή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ. Θα γράφεται η συγκεκριμένη κοινότητα κατοικίας.
-Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (
έτους 2016 για εισοδήματα έτους 2015)
-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια για το ίδιο έτος.
-Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου όπου αναγράφεται o IBAN του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου ή βεβαίωση της τράπεζας για το IBAN.
-Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου του δικαιούχου.
    Oι αιτήσεις για το επίδομα έτους 2016 γίνονται σε συγκεκριμένα ΚΕΠ που έχουν καθορίσει οι δήμοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου