Κυριακή 27 Απριλίου 2014

10.Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών AΣΕΙ και ΑΣΣΥ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
10.Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών AΣΕΙ και ΑΣΣΥ
    Εκδόθηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή υποψηφίων των Στρατιωτικών Σχολών για το έτος 2014-2015 από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
    Η προκήρυξη του διαγωνισµού για την εισαγωγή και κατάταξη σπουδαστών -τριών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ) κατά το Aκαδηµαϊκό έτος 2014 – 2015 καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις αιτήσεις αλλά και τα αγωνίσματα στα οποία θα πρέπει να διαγωνιστούν οι υποψήφιοι.
    Ο αριθµός των υποψήφιων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχόλες των Ενόπλων ∆υνάµεων, θα ανακοινωθεί µετά την υπογραφή και δηµοσίευση της Κοινής Απόφασης των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, ∆ηµοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη και Οικονοµικών.
    Όσοι -ες έχουν τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη προσόντα και επιθυµούν τη συµµετοχή τους στις ΠΚΕ (προκαταρκτικές εξετάσεις) για µια ή περισσότερες Σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο του ΥΠΑΙΘ και αφετέρου να υποβάλλουν µε συστημένη επιστολή, εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στο Παράρτηµα «Α» (ευανάγνωστη ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας, δηµοσίας ή ιδιωτικής), µια πλήρη σειρά δικαιολογητικών που αναγράφονται στην παράγραφο 1 του Παραρτήµατος «ΣΤ», ΜΟΝΟ στη Σχολή πρώτης (1ης) προτίµησής τους ή στη ∆ΑΕ/Β1 αν αυτή είναι Σχολή της Πολεµικής Αεροπορίας.
ΠΑΡΑΚΑΤΩ Η ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου