Κυριακή 27 Αυγούστου 2017

Το Δημόσιο αναλαμβάνει τα δικαστικά έξοδα των στελεχών των Ενόπλων ΔυνάμεωνΤο Δημόσιο αναλαμβάνει τα δικαστικά έξοδα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
    Το Δημόσιο πλέον θα καλύπτει τα δικαστικά έξοδα των μελών του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων όπως ορίζει Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε σήμερα σε ΦΕΚ
    Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα το Δημόσιο πλέον καλύπτει τα έξοδα των μελών του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, στα οποία υποβάλλονται με την ιδιότητα του κατηγορουμένου ή εναγομένου ή πολιτικώς ενάγοντος σε δίκες για ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και των μελών των οικογενειών των εν λόγω δικαιούχων, τα οποία συμμετέχουν στις ίδιες ως άνω δίκες με την ιδιότητα του κατηγορουμένου ή εναγομένου ή πολιτικώς ενάγοντος. 
    Τα έξοδα καλύπτουν την αμοιβή του συνηγόρου της επιλογής του κατηγορουμένου ή του εναγομένου ή του πολιτικώς ενάγοντος για την παράσταση αυτού σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων όλων των δικαιοδοσιών και βαθμών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καθοριζομένου κάθε φορά ελαχίστου ορίου δικηγορικής αμοιβής.
    Τα έξοδα καταβάλλονται στους δικαιούχους υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
        - Για όσους φέρουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου απαιτείται:
αα) Να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος τους για ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία οι ανωτέρω κατηγορούμενοι κηρύσσονται αθώοι ή απαλλάσσονται των κατηγοριών, ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου, με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους, ή πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα, με την οποία η υπόθεση τίθεται στο αρχείο.
        - Για όσους φέρουν την ιδιότητα του εναγομένου, να έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η οποία απορρίπτει την σε βάρος τους ασκηθείσα αγωγή ως προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας αυτών.
        - Για όσους φέρουν την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος:
γα) Nα έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, από την οποία να προκύπτει ότι έχει διαπραχθεί έγκλημα σε βάρος τους υπό την ιδιότητα του μέλους του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας αυτών.
γβ) Ο δικαιούμενος αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης να έχει ασκήσει πολιτική αγωγή ενώπιον δικαστηρίου.
    Δεν εμπίπτουν οι δαπάνες που έμμεσα συνδέονται με τη διεξαγωγή της δίκης, όπως οι δαπάνες μετάβασης από και προς το δικαστήριο, σε περίπτωση κατοικίας του δικαιούχου σε διαφορετικό τόπο από την έδρα του δικαστηρίου.
    Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες διατάσσεται η επιστροφή δικαστικής δαπάνης στους δικαιούχους, δυνάμει δικαστικής απόφασης, η δαπάνη αυτή κατά το μέρος που αφορά στα δικαστικά έξοδα, κατά την έννοια του παρόντος διατάγματος, υπόκειται σε συμψηφισμό.
    Επί τυχόν μερικής αθώωσης, απαλλαγής ή αποδοχής της αγωγής στις περιπτώσεις πολλαπλού κατηγορητηρίου ή σώρευσης νομικών αιτιών σε αγωγή αντίστοιχα, το δικαιούμενο χρηματικό ποσό προσαρμόζεται ανάλογα.
Δικαιολογητικά
    Για την καταβολή των εξόδων υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αίτηση του δικαιούχου.
β. Δελτίο παροχής υπηρεσιών του πληρεξούσιου δικηγόρου.
γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, όπου απαιτείται.
δ. Ειδικά στις περιπτώσεις των μελών των οικογενειών του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, απαιτείται και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν εντός διμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής του, από το οποίο να προκύπτει η συγγενική σχέση είτε ως συζύγου είτε ως α΄ ή β΄ βαθμού μεταξύ του παθόντος και του κατηγορουμένου, εναγομένου ή πολιτικώς ενάγοντος.
ε. Αντίγραφο της δικαστικής απόφασης ή του βουλεύματος ή της πράξης του Εισαγγελέα, στις περιπτώσεις ποινικής δίκης. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι αστικής φύσεως αξιώσεις του πολιτικώς ενάγοντος έχουν ασκηθεί ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου, πρέπει να υποβληθεί αντίγραφο και της απόφασης του πολιτικού δικαστηρίου.
στ. Αντίγραφο της δικαστικής απόφασης, στις περιπτώσεις δίκης ενώπιον πολιτικού ή διοικητικού δικαστηρίου.
    Η δαπάνη δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου