Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013

10.Μείωση 9% του μερίσματος του ΜΤΣ με αναδρομική ισχύ από 1-1-2013

10.Μείωση 9% του μερίσματος του ΜΤΣ με αναδρομική ισχύ από 1-1-2013 
   ΤΕΛΙΚΑ η μείωση του μερίσματος του ΜΤΣ "κάθησε" στο 9% με αναδρομική ισχύ από 1 Ιαν 2013. Υλοποίηση με τη χορήγηση του μερίσματος των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι το μέρισμα που θα πάρουμε αρχές Οκτωβρίου θα είναι το ίδιο με αυτό του Σεπτεβρίου. Από το μέρισμα του Νοεμβρίου θα αφαιρεθεί το ποσό του Α' εξαμήνου και από το μέρισμα του Δεκεμβρίου θα αφαιρεθεί το 9% των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου2013. Για να μην υπάρξουν αρνητικά πληρωτέα ποσά θα μεταφερθούν το 2014 τυχόν δάνεια, Ν.2913/2001 (αναγνώριση) κλπ.
     Αναμένεται η απόφαση για το ΕΚΟΕΜΣ. Εκτιμάται ότι αυτό δε θα μειωθεί σύντομα περαιτέρω
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ   ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ  ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ
Τηλ.210-6552403                        .
Φ.951.1/159/709597Σ. 8416        .
Αθήνα,   23  Σεπτεμβριου    2013
Α Π Ο Φ Α Σ Η«Καθορισμός Τιμής Μεριδίου Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) Έτους 2013»
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 Έχοντας υπόψη:
   α.Τις διατάξεις:
       (1)Του άρθρου 4 του ΑΝ 559/37, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ΝΔ 4198/61 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί ΜΤΣ Νομοθεσίας και κυρώσεωςΠράξεων Υπουργικού Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α΄168).
       (2)Του άρθρου 25 του Ν.2292/95 «Οργάνωση και λειτουργίαΥπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων καιάλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 35).
       (3)Του ΠΔ 363/97 «Διατήρηση Εποπτείας του Υπουργείου ΕθνικήςΆμυνας επί των ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ Α’ 241).
       (4)Του άρθρου 77 του Ν. 4146/2012 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλεςδιατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 90).
   β.Το υπ' αριθμ. 6/1/1-4-2013 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ.
   γ.Τη Φ.951.1/60/691188/Σ.2772/8 Απρ 13/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ.
   δ.Το υπ' αριθμ. 9/5/21-6-2013 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ.
   ε.Την Αριθμ. 251642/4 Ιουλ 2013 Κοινή Απόφαση κ. Πρωθυπουργού –ΥΕΘΑ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αθανάσιο Δαβάκη(ΦΕΚ Β’ 1653).
   στ.Το υπ' αριθμ. 11/2/29-7-2013 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ../.
   ζ.Το υπ' αριθμ. 13/2/20-9-2013 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
   1.Την έγκριση:
       α.Του υπ’ αριθ. 13/2/20-9-2013 Πρακτικού του ΔιοικητικούΣυμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), που αφορά:
          (1)Στον καθορισμό της τιμής μεριδίου για το έτος 2013 στούψος των 5,1999 €, ήτοι μειωμένης έναντι της αντίστοιχης του έτους 2012 (5,7142 €)κατά ποσοστό 9%.
          (2)Στην υλοποίηση της εν λόγω μείωσης με τη χορήγηση τουμερίσματος των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους 2013.
          (3)Στην παρακράτηση των καταβληθέντων κατά το δεκάμηνοΙανουαρίου – Οκτωβρίου τρέχοντος έτους διαφορών, ως εξής:
              (α)Με την καταβολή του μερίσματος μηνός Νοεμβρίουτου έτους 2013, αυτών (διαφορών) του Α’ Εξαμήνου του ιδίου έτους.
              (β) Με την καταβολή του μερίσματος του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, αυτών των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου καιΟκτωβρίου του ιδίου έτους.
       (4)Στην μεταφορά κρατήσεων (Δάνεια, Ν. 2913/2001,οφειλές από ΚΥΑ, κλπ) στο έτος 2014, για όσες περιπτώσεις παραστεί ανάγκη, προςαποφυγή εξαγωγής αρνητικών πληρωτέων ποσών.
    β.Της μεταφοράς, του ισόποσου ποσού που θα καταβληθεί στους δικαιούχους ΒΟΕΑ – ΒΘ έτους 2013 από την εγκεκριμένη έκτακτη χρηματοδότηση,από τον οικείο λογαριασμό, για την πληρωμή άλλων υποχρεώσεων του Ταμείου(ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους - εταιρείες παροχής υπηρεσιών, ηλεκτρικήςενέργειας και φυσικού αερίου, μερίσματος, κλπ).
  2.Η απόφαση αυτή ισχύει από 1-1-2013.3.
Υλοποίηση της παρούσας με μέριμνα του ΜΤΣ. 
Αθανάσιος Π. Δαβάκης  ΥΦΕΘΑ               Τχης (Ο) Αθανάσιος ΒεζυρτζόγλουΤμχης ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου