Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013

3.Πόσοι είναι τελικά οι Αλβανοί στην Ελλάδα; Μας δουλεύουν;

3.Πόσοι είναι τελικά οι Αλβανοί στην Ελλάδα; Μας δουλεύουν;

http://www.pentapostagma.gr/
Με δύο χρόνια καθυστέρηση ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ τα οριστικά και αναλυτικά αποτελέσματα της απογραφής του 2011
- Σε 10.815.197 άτομα ανήλθε ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας
- Το 49% είναι άνδρες και το 51% γυναίκες
- Στα 41.9 έτη η μέση ηλικία των κατοίκων της Ελλάδας

    Σύμφωνα με τα στοιχεία ο πληθυσμός της Ελλάδας ανέρχεται σε 10.815.197 άτομα. Οι γυναίκες έχουν... προβάδισμα έναντι των ανδρών κατα 2%. Ο πληθυσμός των γυναικών ανέρχεται σε 5.512.494 (ποσοστό 51%) ενώ των ανδρών σε  5.302.703 (̟49%).
    Από τα στοιχεία
̟προκύ̟τει ότι στους εννέα α̟πό τους δέκα µεγαλύτερους Δήµους της Χώρας, οι γυναίκες είναι ̟περισσότερες α̟πό τους άνδρες µε εξαίρεση το Δήµο Ρόδου όπου οι γυναίκες α̟ποτελούν το 49,9%. Στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης εµφανίζεται το µεγαλύτερο ̟ποσοστό στις γυναίκες 54,3%.
    Η µεγαλύτερη µέση ηλικία είναι τα 44,2 έτη και εµφανίζεται στην Περιφέρεια Η
̟πείρου, ενώ η µικρότερη µέση ηλικία είναι τα 39,8 έτη κι εµφανίζεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
    Η µέση ηλικία του µονίµου
̟πληθυσµού της Ελλάδας είναι 41,9 έτη µε την π̟εριφερειακή ενότητα Μυκόνου να ̟παρουσιάζει την µικρότερη µέση ηλικία κατοίκων 37 χρόνια  και την ̟περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας να ̟παρουσιάζει τη µεγαλύτερη, 49 χρόνια.
Σχεδόν οι μισοί είναι -με το νόμο- έγγαμοι
    Η µεγαλύτερη µέση ηλικία, 57,9 χρόνια παρουσιάζεται στο Δήµο Κεντρικών Τζουµέρκων της  Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ενώ η µικρότερη µέση ηλικία, 35,3 έτη, ̟παρουσιάζεται στο Δήµο Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
    Από τα στοιχεία προκύπτει επίσης οτι το 50,3% του
̟πληθυσµού της χώρας είναι κατά νόµο έγγαµοι (έγγαµοι, σύµφωνο συµβίωσης, σε διάσταση). Το 39,0% του συνολικού ̟πληθυσµού είναι άγαµοι, µε τους άνδρες να υ̟περτερούν (21,5% του ̟πληθυσµού).
Πόσοι είναι οι αλλοδαποί
    Α̟πό τα α̟ποτελέσµατα της α̟πογραφής ̟προκύ̟τει ότι 9.903.268 άτοµα έχουν ελληνική υ̟πηκοότητα, 199.101 άτοµα έχουν υ̟πηκοότητα άλλων χωρών της Ευρω̟παϊκής Ένωσης, 708.003 άτοµα έχουν υ̟πηκοότητα λοι̟πών χωρών και 4.825 άτοµα είναι χωρίς υ̟πηκοότητα ή έχουν αδιευκρίνιστη υ̟πηκοότητα.
    Το σύνολο των αλλοδα
̟πών ̟που διέµεναν µόνιµα στην Ελλάδα κατά την α̟πογραφή ό̟πως και των ατόµων χωρίς ή µε αδιευκρίνιστη υ̟πηκοότητα ανήλθε σε 911.929 άτοµα. Το 52,7% των αλλοδα̟πών ̟ου διαµένουν στην Ελλάδα έχουν Αλβανική υ̟ηκοότητα, το 8,3% Βουλγαρική, το 5,1% Ρουµάνικη και ακολουθεί µε 3,7% η Πακιστανική και 3,0% η Γεωργιανή. Καλά, πλάκα κάνουν ?
    Το σύνολο των νοικοκυριών της Ελλάδας ανέρχεται σε 4.134.157, α
̟πό τα ο̟ποία 1.061.471 είναι µονοµελή, 1.218.356 είναι διµελή, 817.842 είναι τριµελή, 726.469 είναι τετραµελή, 209.545 είναι ̟πενταµελή, 68.595 είναι εξαµελή, 20.272 είναι ε̟ταµελή, 7.510 είναι οκταµελή, 1.881 είναι εννεαµελή και 2.216 έχουν δέκα µέλη και άνω. Τα µονοµελή και διµελή νοικοκυριά α̟ποτελούν το 55,2% του συνόλου των νοικοκυριών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου