Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020

Ευχαριστώ σε ένα ορκισμένο εχθρό μου


Ευχαριστώ σε ένα ορκισμένο εχθρό μου
Αργύριος Ανδριώτης

    Ἀγαπητέ, ἐν στρατεύματι, συνάδελφε,
    Σᾶς παρακαλῶ νὰ μοῦ ἐπιτρέψετε, μὲ τὴν εὐκαιρίαν τῆς δημοσιοποιηθείσης ἀπόψεώς σας, τὴν διατύπωσιν μερικῶν ἐρωτημάτων.
    Ἐν πρώτοις θὰ μὲ βρεῖτε ἀπολύτως σύμφωνον εἰς ὅτι ἀφορᾶ τοὺς ἀκρίτας μας. Ναὶ, ἔχετε ὅλα τὰ δίκαια τοῦ κόσμου. Ἒπὶ τέλους, ἔμαθεν ἡ Ἑλλὰς διὰ τὰς Καστανέας τῶν συνόρων μας. Καὶ βεβαίως ὁ πρωπυπυργὸς τῆς Τουρκίας ἐπέτυχεν νὰ ὁμοψυχήσουν οἱ Ἕλληνες καὶ νὰ ἀνεβάσῃ τὸ πατριωτικόν φρόνημα τῶν Ἑλλήνων στὰ ὕψη, κάτι τὸ ὁποῖον ἔχει νὰ συμβῇ ἀπο τὴν ἐποχὴν τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ. Ὅμως ὑπάρχει εἰς τὸ κείμενόν σας καὶ μία ἄποψις ἡ ὁποία μὲ προβληματίζει καὶ ἰδοῦ διατί:
    Διερωτῶμαι μὲ ποῖον τρόπον αἱ Η.Π.Α., Καναδάς, Αὐστραλία, ἀλλὰ καὰ ἄλλα χωνευτήρια μεταναστῶν πολλαπλῶν ἐθνικοτήτων, κοινωνικῆς, πνευματικῆς ὑποδομῆς καὶ  ψυχοσυνθέσεως ἐπέτυχον καὶ ἐπιτυγχάννουν μέχρι καὶ σήμερον νὰ μεταλαμπαδεύσουν σὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ξενόφερτους τὴν ἀγάπην πρὸς τὴν χώραν φιλοξενίας καὶ οἱ ξενόφερτοι μὲ τὴν σειράν των νὰ προτάσσουν τὴν ἀγάπην πρὸς τὴν χώραν φιλοξενίας ἐκείνης ἀγάπης πρὸς τὴν χώραν προελεύσεως;
    Διερωτῶμαι ἐὰν γνωρίζωμεν τὴν καταγωγὴν πληθώρας ἐπαναστατῶν τοῦ 21 οἱ ὁποῖοι ἠγωνίσθησαν διὰ τὴν ἐλευθερίαν τῆς Ἑλλάδος καὶ συμβολικῶς διερωτόμεθα διὰ τὴν καταγωγὴν τῶν Σουλιωτῶν τοῦ Μάρκου Μπότσαρη. Ἐν παρενθέσει μνημονεύεται καὶ ὁ Ἀνδρέας Μιαούλης ἀλλὰ καὶ σωρεία ἄλλων ἀγωνιστῶν οἱ ὁποῖοι ἐθυσιάσθησαν διὰ τὴν ἐλευθερίαν τῶν Ἑλλήνων.
    Διερωτῶμαι ἐὰν γνωρίζωμεν ποῖοι συνέδραμαν τὸν μοναδικὸν τῷ ὄντι Ἐθνάρχην, Στρατηγὸν καὶ Στρατηλάτην, ἐκ τῶν ἔσω τῆς Τριπόλεως ὥστε νὰ ἐπιτευχθῇ ἡ ἄλωσις τῆς Τριπολιτσᾶς;
    Διερωτῶμαι ἐὰν ἐμεῖς, οἱ πατριῶται, θὰ ἐπιτρέπαμαι στὰ παιδιά μας νὰ παρελάσουν ὑψοῦντες σημαίας ἄλλας πλὴν τῆς Ἑλληνικῆς; Προσωπικῶς δὲν θὰ τὸ ἐδεχόμουν.
    Διερωτῶμαι, τέλος, ποῖος τιμᾶ ποῖον;
    ἡ Ἑλλὰς τὸν ἀλλοδαπὸν ὅστις παρελαύνει κρατῶν τὴν Ἑλληνικὴν σημαίαν;
    ὁ ἀλλοδαπὸς τὴν Ἑλλάδα, ὅστις μολονότι ἀλλοεθνὴς δέχεται νὰ ἐκτεθῇ εἰς τὰ ὄμματα ὅλων παρελαύνων φέρων τὴν σημαίαν τῶν «ἐχθρῶν» του;
    Μετ’ έκτιμήσεως καὶ σεβασμοῦ εἰς τὴν «ἄλλην ἄποψιν» πλὴν μὲ πλήρη ἄρνησιν πρὸς τὸν φανατισμὸν,
    Ἰωάννης Καραδημητρόπουλος
   Τέως αξκὸς ἐ.ἐ. πλὴν πάντοτε στρατιωτικὸς ἐν ψυχῇ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου