Κυριακή, 30 Ιουνίου 2019

Η Καταβολή ΒΟΕΑ 1ου Τριμήνου 2019


Η Καταβολή ΒΟΕΑ 1ου Τριμήνου 2019
    Το   Μετοχικό  Ταμείο   Στρατού  ανακοινώνει   την έναρξη   χορήγησης του  ΒΟΕΑ για  το  έτος  2019, στα  δικαιούμενα  τέκνα  των  μετόχων  και  μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου.
    Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν κατά απόλυτη σειρά  με  βάση  το  μήνα  υποβολής  και  τον  αριθμό
πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης, στους ατομικούς λογαριασμούς εκάστου.
    Για  τα  τέκνα  που   υπέβαλαν  αίτηση  τους  μήνες  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ - ΜΑΡΤΙΟ του έτους 2019, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή (courier),  προς το  ΜΤΣ,  Φορολογική    Ενημερότητα στο όνομά τους για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης το αργότερον μέχρι 8/7/19 και να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι 20/7/19
    Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή Φορολογικών Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει καθυστερήσεις στις πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.
    Επισημαίνεται  ότι  δεν  θα  είναι  δυνατή  από  το  ΜΤΣ η  τηλεφωνική  επιβεβαίωση  παραλαβής  η  μη  των φορολογικών ενημεροτήτων λόγω φόρτου εργασίας.
    Η  παραλαβή  πιστοποιείται   από  τις  εταιρείες  ταχυαποστολών.
Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :
Μετοχικο Ταμείο Στρατού
Κολοκοτρώνη 13
Τ.Κ. 10562 Αθήνα
Με την ένδειξη Φορ.Ενημ. για Β Ο Ε Α
Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου