Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018

Συνάντηση ΠΟΣ με τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Αν. Πετρόπουλο.Συνάντηση ΠΟΣ με τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης   Αν. Πετρόπουλο.
Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
 www.hellasmil.gr                     
Τηλ. 6972717990
Αριθμ. Πρωτ.  9/2018
Αθήνα, 21 Φεβ. 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ.  93
    Την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ) με τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο.      Στη συνάντηση, που διήρκησε περίπου δύο (2) ώρες, συμμετείχαν από το ΥΠΕΚΑΑ η κ. Νεφέλη Σαμιακού, Διευθύντρια του Γραφείου Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης και η κ. Κρινιώ Γκέλη, Ειδική Σύμβουλος της Γ.Γ. Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ από την ΠΟΣ συμμετείχαν ο Πρόεδρος Ταξχος εα Βασ. Νικολόπουλος, ο Ταμίας Αντγος εα Κων. Βερνίκος και ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Σχης εα Δημ. Ταραντίλης.
Από την ΠΟΣ προτάθηκαν και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
    Πέραν της Συνταγματικής υποχρέωσης εκτέλεσης της υπ’ αριθμόν 244/2017 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναλύθηκε το όφελος που προκύπτει για τον ΕΦΚΑ, της τάξης των 103 εκατ. ευρώ, όπως αυτό έχει περιγραφεί στην από 24 Απρ. 2017 επιστολή της ΠΟΣ, προς τα συναρμόδια Υπουργεία.  Έγινε εκτενής συζήτηση με συγκεκριμένα στοιχεία και παραδείγματα, τα οποία θα επεξεργασθούν αρμοδίως.  Καταρχήν υπήρξε θετική αντιμετώπιση επίλυσης του θέματος.
Δικαίωση Υπολοίπου 50% από τις Αποφάσεις του ΣτΕ.
    Έγινε αναφορά στις αλλεπάλληλες αποφάσεις του ΣτΕ και του τριμελούς συμβουλίου συμμόρφωσης, για την επαναφορά των βασικών μισθών στα επίπεδα του Ιουλ. 2012 και επισημάνθηκε ότι στο άρθρο 3 του Ν. 4336/2015 (3ο μνημόνιο) στο εδάφιο 2.5.1 της παραγράφου Γ, καταδεικνύεται η υποχρέωση της Πολιτείας για πλήρη συμμόρφωση της προς τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου.  Πέραν αυτού, η ΠΟΣ κατέθεσε και συγκεκριμένη πρόταση για να ξεπερασθούν, εάν τυχόν υπάρχουν, νομικά προβλήματα και ζήτησε την υλοποίηση των αποφάσεων.
    Η τοποθέτηση του κ. Υφυπουργού για τα δύο παραπάνω θέματα ήταν ότι όλα τα σχετικά θέματα θα αντιμετωπισθούν στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και του γενικότερου σχεδιασμού της Κυβέρνησης.
Υπολογισμός Επιστραφέντων Υγειονομικής Περίθαλψης
    Ζητήθηκε η αποτύπωση μέσω ΗΔΙΚΑ ΑΕ του αναλογούντος ποσού που επιστράφηκε, λόγω των κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης του Ν. 4501/2017.  Δόθηκε εντολή από τον κ. Υφυπουργό να εκδοθούν ενημερωτικά σημειώματα και να δημιουργηθούν φόρμες ηλεκτρονικών αιτήσεων για επικοινωνία με τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (ΓΛΚ), όπου απαιτείται, για να αποφεύγεται η ταλαιπωρία  των συνταξιούχων.
Πρόωρη Αποστρατεία
    Οι στρατιωτικοί, εκτός από όσους υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας, είναι οι μοναδικοί που αποστρατεύονται (συνταξιοδοτούνται) με απόφαση της υπηρεσίας, χωρίς να το επιθυμούν, ως «ευδοκίμως τερματίσαντες» τη σταδιοδρομία τους και χωρίς να έχουν συμπληρώσει πάντοτε τα απαραίτητα έτη για πλήρη σύνταξη.  Προτάθηκε στον κ. Υφυπουργό ότι, εφόσον αποστρατεύονται με απόφαση της υπηρεσίας και δεν έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 συντάξιμα έτη, να προσδιορίζονται μεν οι συντάξιμες αποδοχές που αντιστοιχούν μέχρι το χρόνο αποστρατείας, αλλά, για τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης, ως ποσοστό αναπλήρωσης να λαμβάνεται το ποσοστό που αντιστοιχεί στα 40 έτη.  Ο κ. Υφυπουργός απάντησε ότι θα μελετήσει την υπόψη πρόταση.
Επιστροφή στο Υπουργείο Οικονομιών των Στρατιωτικών-Απένταξη από τον ΕΦΚΑ
    Αναφέρθηκαν οι δύο γνωμοδοτήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί σχεδίων νόμου, περί αντισυνταγματικότητας ένταξης του Δημοσίου στο ΙΚΑ το 2011 και στη συνέχεια στον ΕΦΚΑ το 2016.   Επισημάνθηκε επίσης ότι αναμένεται η έκδοση απόφασης του ΣτΕ, κατόπιν προσφυγής διαφόρων φορέων επί του θέματος.  Η Ομοσπονδία παρουσίασε και πάλι την πρόταση να περιληφθούν οι Στρατιωτικοί στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 του Ν.4387/2016 και να παραμείνουν στο δημόσιο.  Ανεξάρτητα από την απένταξη από τον ΕΦΚΑ, προτάθηκε να συνεχίσει το ΓΛΚ την υφιστάμενη λειτουργία του μέχρι τέλους του 2018, ώστε να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες έκδοσης των υπό εξέλιξη συνταξιοδοτικών πράξεων και απονομής συντάξεων.  Ο κ. Υφυπουργός απάντησε ότι η λειτουργία του ΕΦΚΑ επιβεβαιώνει την επιτυχία του δύσκολου εγχειρήματος, αλλά θα περιμένει και την απόφαση του ΣτΕ.
Τροποποιήσεις Ν. 4387/2016 
Αρθρ. 12, Παραγρ. 1.  Συζητήθηκε εκτενώς το θέμα της χηρείας και η κατάργηση των ηλικιακών κριτηρίων.  Η ΠΟΣ θα μεταφέρει στο Σύλλογο ΑΞ.Ι.Α. ως καθ’ ύλην αρμόδιο και ενδιαφερόμενο φορέα, τις απόψεις και προτάσεις που συζητήθηκαν.
Άρθρο 19 Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.  Η ΠΟΣ ζήτησε να επεκταθεί η εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα και στους αποστράτους (γενικότερα βέβαια στους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα).  Συγκεκριμένα, εφόσον έχουν εργασθεί μετά τη συνταξιοδότηση και έχουν καταβάλλει τις προβλεπόμενες εισφορές, να συνυπολογίζονται αθροιστικά στο ποσοστό αναπλήρωσης όλα τα έτη, για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές.  Ο κ. Υφυπουργός συμφώνησε με την πρόταση.
Πενταετία σε Μονάδες Εκστρατείας κλπ
    Στο άρθρο 50 του ΠΔ 169/2007, Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, προβλέπεται ότι κάθε αίτηση που αφορά στην αναγνώριση δικαιώματος σύνταξης, να υποβάλλεται σε προθεσμία πέντε ετών από τη γέννηση του δικαιώματος αυτού.  Η ΠΟΣ πρότεινε την αναστολή για ένα (1) έτος της ισχύος της παραπάνω διάταξης για όσους επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του ΠΔ 169/2007, (πενταετία σε μονάδες εκστρατείας κλπ) από την ημερομηνία κοινοποίησης του επανυπολογισμού των συντάξεων. 
    Επίσης προτάθηκε ο υπολογισμός για αναγνώριση συντάξιμων ετών, να γίνεται με τις εισφορές που αντιστοιχούσαν στην περίοδο αναγνώρισης. Θα εξεταστεί η πρόταση, υπάρχει θετική ανταπόκριση, οπότε και αναμένεται η έκδοση της σχετικής εγκυκλίου.
Προσαύξηση 3/35 Ανθυπασπιστών
    Η Ομοσπονδία πρότεινε να περιληφθεί σε εγκύκλιο ή σε τροπολογία νόμου, αντίστοιχη ρύθμιση της παραγράφου 3 του άρθρου 42, του ΠΔ 169/2007, ήτοι την προσμέτρηση ως συντάξιμων των 3 ετών.  Ο κ. Υφυπουργός υποσχέθηκε να εξετάσει την πρόταση αυτή. 
Απασχόληση Συνταξιούχων (Αφορά τους Διδάσκοντες σε Στρατιωτικές Σχολές)
    Η ΠΟΣ έθεσε και πάλι το υπόψη θέμα.  Αριθμός αποστράτων παρείχε υπηρεσίες διδασκαλίας σε Στρατιωτικές Σχολές με έμφαση σε στρατιωτικής κατεύθυνσης μαθήματα, οι οποίοι όμως δεν είναι δυνατόν πλέον να συνεχίσουν, λόγω της περικοπής της σύνταξής τους κατά 100%.  Προτάθηκε η εξαίρεση των αποστράτων που διδάσκουν σε στρατιωτικές σχολές ή η αξιοποίηση προηγούμενων διατάξεων (πχ Ν. 3234/2004) ή ρύθμιση που να μην συνδέεται με περικοπή σύνταξης.  Αναμένεται η έκδοση σχετικής εγκυκλίου.
Προσαύξηση Εξαμήνων
    Η προσαύξηση εξαμήνων στη σύνταξη καταργήθηκε με τη ψήφιση του Ν4387/2016.  Η ΠΟΣ κατέθεσε εμπεριστατωμένη και κοστολογημένη πρόταση, ώστε στους νέους ασφαλισμένους που εισήλθαν από Οκτ. 1990 και μετά, που καταβάλλουν διπλές εισφορές, να εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 43 του ΠΔ 169/2007.  Κατά την άποψη της ΠΟΣ το θέμα δύναται να αντιμετωπισθεί με εγκύκλιο.  Η πρόταση θα εξετασθεί, ενώ σημειώθηκε, ότι κάθε επιπλέον εισφορά αυξάνει τη σύνταξη που χορηγείται βάσει του Ν.4387/2016.
Απαραίτητη διευκρίνιση
    Επιπρόσθετα, ζητήθηκε να διευκρινισθεί το ποσοστό της σύνταξης που δικαιούται ο επιζών σύζυγος, για θάνατο που προήλθε πριν την εφαρμογή του Ν.4387/2016 (άρθρο 8) και επιβεβαιώθηκε ότι το ποσοστό παραμένει 70% επί της επανυπολογιζόμενης σύνταξης με εφαρμογή από 1/1/2019.
    Τέλος, η Ομοσπονδία κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα με τις σχετικές προτάσεις και ο κ. Υφυπουργός συμφώνησε για περαιτέρω συνεργασία, όταν απαιτηθεί.  Η ΠΟΣ θα συνεχίσει, ανεξάρτητα χρονικής περιόδου, να προσπαθεί και να εργάζεται με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των Μελών της, σύμφωνα με το Καταστατικό της.
                                                                Για το Διοικητικό Συμβούλιο.
                        Ο                                                                                                       Ο
                  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΑΝΑΠΛ.  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
        Νικολόπουλος Βασίλειος                                                                               Ταραντίλης Δημήτριος
               Ταξίαρχος  εα                                                                                              Συνταγματάρχης  εα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου