Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014

8.Οι ιδιοκτήτες θα γίνονται ενοικιαστές!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Βλέπει κανείς καμμία ρύθμιση που δεν είναι ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ ?
    Τροχοπέδη στην αύξηση των κόκκινων δανείων, έστω και καθυστερημένα, επιχειρεί να βάλει η Τράπεζα της Ελλάδος, με τον κώδικα διαχείρισης προβληματικών δανείων που έδωσε χθες σε δημόσια διαβούλευση.  Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εθελοντική εκχώρηση του ακινήτου στην τράπεζα, η μετατροπή του δανείου σε χρηματοδοτική μίσθωση κ.λπ. Επίσης, προβλέπεται η διαδικασία με την οποία ένας δανειολήπτης θα χαρακτηρίζεται συνεργάσιμος.
Αξιολόγηση των δανειοληπτών
    Οι τράπεζες θα αξιολογούν τους δανειολήπτες-φυσικά πρόσωπα βάσει της οικονομικής τους κατάστασης, του συνολικού ύψους και της φύσης των χρεών, της τρέχουσας ικανότητας αποπληρωμής αλλά και της αναμενόμενης ικανότητας αποπληρωμής.
    Στην περίπτωση επιχειρήσεων θα αξιολογούνται συμπληρωματικά, μεταξύ άλλων: το υποβαλλόμενο επιχειρηματικό σχέδιο ή το σχέδιο αναδιάρθρωσης, η ίδια συμμετοχή των βασικών μετοχών, οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου κ.ά.
    Ο Κώδικας αποτελεί ένα κοινό πλαίσιο διαχείρισης για όλες τις τράπεζες και περιλαμβάνει πρακτικές που υιοθετούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
    Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν, η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων θα γίνεται σε πέντε στάδια: επικοινωνία με τον δανειολήπτη, συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών, αξιολόγησή τους, πρόταση των κατάλληλων λύσεων στον δανειολήπτη και διαδικασία εξέτασης ενστάσεων.
    Η τράπεζα θα πρέπει να επιδιώκει την έγκαιρη επικοινωνία με τον δανειολήπτη και ο δανειολήπτης από την πλευρά του, όταν αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες ή έχει βάσιμες υποψίες γι' αυτό, θα πρέπει να προσφεύγει άμεσα στην τράπεζα και να δηλώνει εγγράφως ότι επιθυμεί να ενταχθεί στις διατάξεις της διαδικασίας. Οι «εναλλακτικές λύσεις» που προτείνονται από τον Κώδικα χωρίζονται σε βραχυπρόθεσμου, μακροπρόθεσμου και μόνιμου χαρακτήρα.
    Ειδικότερα, βραχυπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης είναι η καταβολή τόκων μόνο κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης περιόδου, μειωμένες τοκοχρεωλυτικές δόσεις κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης περιόδου, περίοδος χάριτος, αναβολή πληρωμής δόσεων, τακτοποίηση καθυστερούμενου υπολοίπου, κεφαλαιοποίηση καθυστερήσεων.
    Μακροπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης αφορούν μεταβολή του σχεδίου αποπληρωμής για περίοδο άνω των πέντε ετών: μόνιμη μείωση του επιτοκίου ή του συμβατικού περιθωρίου, αλλαγή τύπου επιτοκίου (π.χ. από κυμαινόμενο σε σταθερό).
    Ως λύση οριστικής διευθέτησης ορίζεται οποιαδήποτε μεταβολή του είδους της συμβατικής σχέσης μεταξύ ιδρύματος και δανειολήπτη ή ο τερματισμός αυτής, αποσκοπώντας στην οριστική τακτοποίηση της απαίτησης του ιδρύματος έναντι του δανειολήπτη.
    Τέλος, η ΤτΕ προτείνει ως λύσεις για την οριστική διευθέτηση τα εξής:
* Εθελοντική παράδοση ενυπόθηκου ακινήτου στο πλαίσιο ευρύτερης ρύθμισης.
* Μετατροπή σε χρηματοδοτική μίσθωση, με την οποία ο δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στο ίδρυμα και υπογράφει μια σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης για ελάχιστη χρονική διάρκεια (συνήθως πέντε έτη).
* Πώληση και ενοικίαση, με την οποία ο δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου είτε στο ίδρυμα είτε σε τρίτο (άλλο ίδρυμα, άλλον αγοραστή, κρατική εταιρεία διαχείρισης ακινήτων κ.λπ.) αποπληρώνοντας μέρος ή το σύνολο του δανείου. Η συμφωνία μπορεί να συνοδεύεται με παραχώρηση του δικαιώματος διαμονής στο ακίνητο για κάποια ελάχιστη χρονική διάρκεια έναντι μισθώματος (συνήθως για μια ελάχιστη περίοδο τριών ετών).

* Μεταβίβαση του δανείου σε άλλο ίδρυμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου