Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017

ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣΚΡΑΤΗΣΗ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Νικόλαος  Ζαρκάδας Υποστράτηγος  ε.α.
    Στις 13.9.2017 δημοσιεύτηκε ο Ν.4488/2017 {ΦΕΚ 137Α΄} με τις διατάξεις του οποίου στο άρθρο 15 καθορίζεται ότι “οι εισφορές υπέρ τρίτων φορέων που συνεισπτάττονται από τον Ε.Φ.Κ.Α. επιστρέφονται από αυτόν….” {παρ. 2}
    Η ρύθμιση αυτή, στην περίπτωση των στρατιωτικών συνταξιούχων, αφορά στην διαφορά της εισφοράς – κράτησης υγειονομικής περίθαλψης από 1.10.2013 έως 30.6.2016, η οποία παρά το ότι εισπράχθηκε αχρεωστήτως, με τον νόμο 4387/2016 {ΦΕΚ 85 Α’} δεν επετρέπετο η επιστροφή {άρθρο 104}.
    Βέβαια, με τον τελευταίο νόμο καθορίζεται ότι “οι διατάξεις   της επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεις{παρ. 2}.
    Ως εκκρεμείς αιτήσεις είναι οι αρχικά υποβληθείσες από ένα μεγάλο αριθμό συναδέλφων, πλην όμως αυτές είναι δυνατόν να έχουν καταστραφεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μετά την από 5.4.2017 γενική ανακοίνωση για τον τρόπο πραγματοποίησης της σχετικής κράτησης.
    Προς άρση των αμφιβολιών και για την ενιαία αντιμετώπιση της περίπτωσης θεωρείται σκόπιμο η υποβολή νέας αίτησης, στην οποία να μνημονεύεται το άρθρο 15 του Ν.4488/2017.
    Στο θέμα της επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών της υγειονομικής περίθαλψης ο Συνήγορος του πολίτη με επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς …….δελτίο τύπου 20.9.2017}” ζητά την ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων για την επιστροφή των ποσών που κακώς παρακρατήθηκαν από τις συντάξεις, ως εισφορές του κλάδου ασθένειας, μέχρι τον Ιούνιο του 2016”.
    Αισιοδοξούμε και αναμένουμε την επιστροφή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου