Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Νικόλαος  Ζαρκάδας Υποστράτηγος  ε.α.
    Τελευταία πληθαίνουν τα δημοσιεύματα και οι ανακοινώσεις στον γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο τα σχετικά με την αναπροσαρμογή των παλαιών συντάξεων και των αναμενόμενων μειώσεων από 1.1.2019.
    Τον μήνα Μάιο 2016 ψηφίστηκε και ισχύει ο νόμος 4387 {ΦΕΚ 85Α΄} με τον οποίον όλοι οι συνταξιούχοι υπήχθηκαν στον ενιαίο φορέα συνταξιοδότησης, τον γνωστό μας Ε.Φ.Κ.Α., καθορίστηκαν νέα ποσοστά αναπλήρωσης, προσδιορίστηκαν οι κύριες συντάξεις ως το άθροισμα της εθνικής και ανταποδοτικής και ορίστηκε ως χρόνος πέρατος της αναπροσαρμογής των παλαιών συντάξεων το τέλος του μήνα Σεπτεμβρίου.
    Σύμφωνα με τις διατάξεις του προμνημονευομένου νόμου η κάθε κύρια σύνταξη αποτελείται από δύο μέρη την εθνική {άρθρο 7} και την ανταποδοτική {άρθρο 8}.
    Η εθνική σύνταξη ανέρχεται στο ποσό των 384 ευρώ, εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι ασφαλισμένος ή έχει υπηρετήσει από είκοσι έτη και περισσότερα. Βαίνει δε μειούμενη κατά 2% για κάθε χρόνο ασφάλισης, που υπολείπεται των είκοσι ετών, εφ’ όσον όμως έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δέκα πέντε έτη υπηρεσίας.
    Η ανταποδοτική σύνταξη προσδιορίζεται ως ποσοστό αναπλήρωσης με βάση τις συντάξιμες αποδοχές και τα έτη ασφάλισης. Συγκεκριμένα, για τους παλαιούς συνταξιούχους το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης θα υπολογισθεί με τα στοιχεία της τελευταίας συνταξιοδοτικής πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξης. Νοέμβριος 2014. Τα στοιχεία αυτά είναι η ορισθείσα σύνταξη, ως καταλογιστέο ποσό, και το σύνολο της συντάξιμης υπηρεσίας, όπως περιλαμβάνονται στην συνταξιοδοτική πράξη, και επί πλέον ο συντελεστής αναπλήρωσης, που έχει ορισθεί σε 46% για τα 42 έτη υπηρεσίας και περισσότερα.
    Επομένως έχοντας γνωστό τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας και δεδομένου ότι σε κάθε έτος υπολογίζεται συντελεστής αναπλήρωσης 1,096% και για τον μήνα 0,091% είναι δυνατόν να καθορισθεί επακριβώς ο συνολικός συντελεστής αναπλήρωσης, {π.χ. για τα 37 έτη είναι 40,552%}, ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με την ορισθείσα σύνταξη μας δίδει το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης, το οποίο προστιθέμενο στο σταθερό ποσό της εθνικής έχουμε το συνολικό ποσό της κυρίας μικτής σύνταξης. Υπόψη ότι το καταβλητέο ποσό θα προέλθει μετά την αφαίρεση της κράτησης υγειονομικής περίθαλψης 6% και του αναλογούντα φόρου εισοδήματος.
    Η διαφορά του καταβλητέου ποσού της νέας σύνταξης και της σημερινής αποτελεί την προσωπική διαφορά, η οποία υποχρεωτικά θα καταβάλλεται μέχρι 31.12.2018 {παρ. 2α, άρθρου 14} και στη συνέχεια μειώνεται κατά 18%, όπως καθορίζεται από τις νέες διατάξεις της νομοθεσίας των μνημονίων.
    Η Πολιτεία, μέχρι σήμερα, σταθμίζουσα τις εξαιρετικές ιδιαιτερότητες της εθνικής αποστολής, της άμεσης ετοιμότητας και της επικινδυνότητας εκτέλεσης των καθηκόντων των στρατιωτικών, προέβη στην θέσπιση και κατάρτιση Ειδικού Μισθολογίου των στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας {Ν.4472 – ΦΕΚ 74Α΄}. Η ιδιαιτερότητα αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί και για τους συνταξιούχους στρατιωτικούς, οι οποίοι να εξαιρεθούν της γενικής υπαγωγής στον Ε.Φ.Κ.Α. και να παραμείνουν ως ειδική κατηγορία και να υπολογίζεται η σύνταξή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων {Π.Δ.169/2007 ΦΕΚ 210Α΄}.
    Η σύνταξη αποτελεί εκδήλωση μέριμνας του Κράτους για τις οικογένειες των στρατιωτικών λόγω των ιδιαίτερων και αυξημένων κινδύνων {αιτιολογική έκθεση νόμου ΣΕ΄/1852} και θα πρέπει να έχει εύλογη ποσοτική σχέση με τις αποδοχές των εν ενεργεία (ΕΣ 244/2017}.
    Η τήρηση των παραπάνω ηθικών παραδοσιακών αρχών και της συνταγματικής αρχής του κοινωνικού κράτους δικαίου και δικαιοσύνης συνηγορούν υπέρ της ειδικής μεταχείρισης των εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου