Σάββατο 29 Μαρτίου 2014

7.Αποζημίωση σε όσους απολύονται μετά από διαθεσιμότητα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
7.Αποζημίωση σε όσους απολύονται μετά από διαθεσιμότητα
capital.gr
    Πέντε σημαντικές αλλαγές προβλέπει το πολυνομοσχέδιο σε ό,τι αφορά αρμοδιότητες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Καθορίζονται οι όροι λήψης αποζημίωσης έως 15.000 ευρώ για όσους δημοσίους υπαλλήλους απολύθηκαν μετά από “διαθεσιμότητα”, προβλέπεται η παροχή επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, παρατείνεται η διαθεσιμότητα κατά τουλάχιστον 12 μήνες για τις εγκύους, περνούν στα χέρια του Υπουργείων Εσωτερικών και Παιδείας οι απολύσεις των υπαλλήλων τους εάν δεν τις υπογράψουν οι δήμοι - περιφέρειες ή οι διοικήσεις των ΑΕΙ-ΤΕΙ αντίστοιχα και σταματά η χρηματοδότηση όσων Νομικών Προσώπων δεν απογραφούν στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
    Πιο συγκεκριμένα το προσχέδιο του πολυνομοσχεδίου το οποίο διέρρευσε αργά το χθες το απόγευμα και αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στη Βουλή προβλέπει ότι:
    • Στους μόνιμους και στους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, οι οποίοι τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας και στη συνέχεια λύεται η εργασιακή τους σχέση λόγω κατάργησης της θέσης τους, το Ελληνικό Δημόσιο, καταβάλλει αποζημίωση απόλυσης έως 15.000 ευρώ ειδικά και μόνο λόγω κατάργησης θέσης.
    • Οι υπάλληλοι των οποίων η εργασιακή σχέση λύεται, δικαιούνται το επίδομα ανεργίας, καθώς επίσης και τις λοιπές παροχές που χορηγούνται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ), υπό τις προϋποθέσεις των οικείων διατάξεων, έστω και αν δεν είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση ανεργίας του εν λόγω Οργανισμού.
    • Παρατείνεται ο χρόνος διαθεσιμότητας των εγκύων κατά τουλάχιστον 12 μήνες. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (12 μήνες) παρατείνεται η διαθεσιμότητα υπαλλήλου, η οποία τεκνοποίησε πριν από την έναρξη του χρόνου της διαθεσιμότητας.
    • Η πράξη λύσης της εργασιακής σχέσης υπαλλήλων ΟΤΑ  Α’ και Β’ Βαθμού, σε περίπτωση που δεν εκδοθεί από το αρμόδιο όργανο διοίκησης εντός πέντε ημερών (5) από τη λήξη του καθεστώτος διαθεσιμότητας, εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
    Η πράξη λύσης της εργασιακής σχέσης υπαλλήλων ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε περίπτωση που δεν εκδοθεί από το αρμόδιο όργανο διοίκησης εντός πέντε ημερών (5) από τη λήξη του καθεστώτος διαθεσιμότητας, εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
    • Για όσο διάστημα παρατηρείται παρέκκλιση από την απογραφή στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και από τη διαδικασία πληρωμής μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, αναστέλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Πως θα υπολογιστεί η αποζημίωση όσων απολύονται μετά από οκτάμηνη διαθεσιμότητα
    “Για τον υπολογισμό του ποσού αποζημίωσης, ως βάση λαμβάνεται ο βασικός μισθός του υπαλλήλου κατά την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα και ως χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται όλος ο χρόνος που ελήφθη υπόψη για την κατάταξη του υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), ο χρόνος που μεσολάβησε μέχρι τη θέση του υπαλλήλου σε καθεστώς διαθεσιμότητας, καθώς και ο χρόνος διαθεσιμότητας.
    Κατά τα λοιπά, η αποζημίωση υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 55 του π.δ. 410/1988 (Α’ 191), όπως ισχύει.
    Στο ανωτέρω προσωπικό, εφόσον έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για λήψη σύνταξης, καταβάλλεται στο μεν επικουρικά ασφαλισμένο το 40%, στο δε μη επικουρικά ασφαλισμένο το 50% της ως άνω προβλεπόμενης αποζημίωσης.
    Οι αποδοχές διαθεσιμότητας, που έλαβαν οι εν λόγω υπάλληλοι, καταλογίζονται στην ως άνω αποζημίωση απόλυσης, την οποία και μειώνουν αναλόγως ως εξής:
    • Αν ο υπάλληλος έχει υπηρεσία μέχρι τρία (3) έτη δεν καταλογίζεται κανένα ποσό.
    • Για υπηρεσία από τρία (3) έτη και μία ημέρα έως έξι (6) έτη καταλογίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας μισού μήνα.
    • Για υπηρεσία από έξι (6) έτη και μία ημέρα έως δώδεκα (12) έτη καταλογίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας ενός μήνα,
    • για υπηρεσία από δώδεκα (12) έτη και μία ημέρα έως δεκαοκτώ (18) έτη καταλογίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας δύο (2) μηνών,
    • για υπηρεσία από δεκαοκτώ (18) έτη και μία ημέρα έως είκοσι τέσσερα (24) έτη καταλογίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας τριών (3) μηνών.
    • Τέλος για υπηρεσία από είκοσι τέσσερα (24) έτη και μία ημέρα και άνω καταλογίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας τεσσάρων (4) μηνών.
    Η ανωτέρω αποζημίωση, μετά και τον προβλεπόμενο ως άνω καταλογισμό, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου