Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014

10.Ανακοίνωση ΕΑΑΣ που αφορά έκδοση κάρτας για είσοδο στα ΚΑΑΥ με διάρκεια 5ετούς ισχύος .

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
10.Ανακοίνωση ΕΑΑΣ που αφορά έκδοση κάρτας για είσοδο στα ΚΑΑΥ με διάρκεια 5ετούς ισχύος .
    
Σύμφωνα με την Φ 705 / 2 / 239591 /Σ.104 / 24 Ιαν 2014 / ΓΕΣ /ΔΕΝΔΗΣ /2 επιτρέπεται η έκδοση ενιαίας κάρτας  και στα τέκνα που έχουν ηλικία άνω των 25 ετών προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
α. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητος Μέλους της Ε.Α.Α.Σ (του ε.α Αξιωματικού).
β. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα της Αστυνομικής  ταυτότητος των δικαιούχων μελών
    (σύζυγος ε.α Αξκου - τέκνα ανεξαρτήτου ηλικίας – γονείς – πεθερικά)
γ. Δύο (2) φωτογραφίες 3Χ3 εκ. για κάθε Μέλος (όχι για τον ε.α Αξιωματικό)
δ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του ε.α Αξκού από Κ.Ε.Π. ή Δήμο.
     Το Έντυπο Απαιτουμένων Στοιχείων για την έκδοση της Ενιαίας Κάρτας θα το παραλαμβάνεται από την Γραμματεία της Ε.Α.Α.Σ προσκομίζοντας τα παραπάνω δικαιολογητικά.   
     Επανέλεγχος των δικαιολογητικών εκδόσεως της κάρτας εισόδου ανά πέντε (5) έτη.
Διευκρινίσεις
          1. Στην περίοδο αιχμής από 1 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου εκάστου έτους, η είσοδος για τα τέκνα άνω των 25 ετών απαγορεύεται τα Σάββατα και τις Κυριακές,  λόγω εξάντλησης των υποδομών των Κ.Α.Α.Υ.
          2. Συνοδεία του κατόχου της κάρτας από ένα μόνο ιδιώτη (συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο).
          3. Η έκδοση της ενιαίας κάρτας για τα ε.α Στελέχη μόνο από την  Ε.Α.Α.Σ και για όλα τα Παραρτήματά της.
          4. Οι Αξιωματικοί που τους έχει δοθεί ο τίτλος του Επιτίμου, θα πρέπει να απευθύνονται στο Γ.Ε.Σ/Δ.Ε.Ν.Δ.Η.Σ/2.                                                                                                                   
 Για την ΕΑΑΣ

Ο Πρόεδρος Παντελής Μαυροδόπουλος  Αντιστράτηγος ε.α

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου