Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ Ε.Δ.ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ,  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ,  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ Ε.Δ.
Νικόλαος   Ζαρκάδας Υποστράτηγος   ε.α.
    Τελευταία, όπως καταδεικνύεται από τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις του τελευταίου έτους 2016, οι απόστρατοι αξιωματικοί τελούν “υπό διωγμόν”.
    Συγκεκριμένα, με τον αποκαλούμενο “Ασφαλιστικό νόμο” {Ν.4387/2016 – ΦΕΚ 85 Α΄} οι συντάξεις τους αποδεσμεύονται από τις αποδοχές του αντίστοιχου βαθμού των εν ενεργεία, παρά τις αντίθετες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων {άρθρο 34 Π.Δ.169/2007 – ΦΕΚ 210 Α΄}, την αντισυνταγματικότητα και την αντίθεση του νόμου προς τους κανόνες των διεθνών συμβάσεων και δικαίου {Ε.Σ.Δ.Α., Ο.Η.Ε. και Ε.Ε.}, όπως έχει επισημανθεί από τις περισσότερες επιστημονικές ενώσεις της χώρας.
    Με τον ίδιο νόμο {άρθρο 58} επιχειρείται και επιτυγχάνεται η υποβάθμιση των θεσμικών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών {Ε.Α.Α.} δεδομένου ότι με την από 23.01.2017 {ΦΕΚ ΥΟΔΔ/40} απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης ορίστηκε ως πρόεδρος και τακτικό μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης {ΕΦΚΑ} ο πρόεδρος της νεοϊδρυθείσης Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών {ΠΟΕΣ}, ήτοι της νέας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εν ενεργεία στελεχών των Ε.Δ. με συνέπεια του αποκλεισμό της συμμετοχής των καθ’ ύλην αρμοδίων για θέματα εισφορών και συνταξιοδότησης, ήτοι των Ε.Α.Α.
    Ομοίως με το Ν.4407/2016 {ΦΕΚ 134 Α΄} έχει θεσμοθετηθεί {άρθρο 50} η εισαγωγή του συνδικαλισμού στις Ε.Δ. με προνόμια και διακρίσεις των αξιωματικών – συνδικαλιστών, που δεν συνάδουν προς την στρατιωτική ιεραρχική τάξη βαθμών και καθηκόντων, όπως ορισμός παρατηρητών στα συμβούλια, χορήγηση ιδιαίτερων αδειών, ειδική μεταχείριση επί των μεταθέσεων κ.λπ. δεδομένου ότι “ο συνδικαλισμός με βάση τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των αξιωματικών θέτει σε κίνδυνο την έννοια της στρατιωτικής πειθαρχίας”.
    Προς άρση μειονεκτημάτων, αλλά και βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής θέσης των αποστράτων αξιωματικών π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι όπως αναληφθεί από την Ε.Α.Α.Σ. πρωτοβουλία τροποποίησης, συμπλήρωσης ή κατάργησης διατάξεων των σχετικών νόμων, όπως περιληπτικά περιγράφονται στον ακολουθούντα πίνακα
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Προτείνονται, χωρίς καμμία οικονομική επιβάρυνση·
Α. Νόμου 4387/2016 {ΦΕΚ 85 Α΄}
    Η διατήρηση της σχέσης μισθού των εν ενεργεία στελεχών με τις συντάξεις των αποστράτων – συνταξιούχων στρατιωτικών, όπως προβλέπεται στον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων {άρθρο 34 Π.Δ.169/2007 – ΦΕΚ 210 Α΄}.
    Η τροποποίηση του άρθρου 4 του μνημονευομένου “Ασφαλιστικού νόμου” και η διαγραφή της φράσης “των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος  από τον πίνακα, που υπάγονται από 01.01.2017 στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης {ΕΦΚΑ}.
    Οι στρατιωτικοί λόγω της ιδιαίτερης εθνικής αποστολής, περιορισμών, απαγορεύσεων και επικινδυνότητας της υπηρεσίας τους από το έτος 1852 {νόμος ΣΕ΄/19.08.1852} μέχρι 30.06.2016 διέπονται και ακολουθούν ειδική μισθολογική και συνταξιοδοτική μεταχείριση, ήτοι Ειδικό Μισθολόγιο Στρατιωτικών.
    Ιδιαίτερης μέριμνας και προσοχής θα πρέπει να τύχουν και να επανεξετασθούν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ τα ηλικιακά όρια των συντάξεων χηρείας {άρθρον 12 – Σύνταξη λόγω θανάτου}.
Σημείωση
    Έχει επισημανθεί και κατατεθεί από επιστημονικούς φορείς της Πολιτείας, ότι ο ασφαλιστικός νόμος είναι αντίθετος προς μια πληθώρα διατάξεων του Συντάγματος και των διεθνών συμβάσεων και δικαίου, ήτοι πρώτου πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α, διεθνούς συμφώνου του Ο.Η.Ε. για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και του χάρτου θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ε.Ε.
Β. Νόμου 4407/2016 {ΦΕΚ 134 Α΄}
    Η κατάργηση του άρθρου 50 με τις διατάξεις του οποίου εισάγεται ο συνδικαλισμός στις Ένοπλες Δυνάμεις {Ε.Δ.}
    Η επίσημη εισαγωγή του θεσμού του συνδικαλισμού αποπροσανατολίζει τα στελέχη των Ε.Δ. από την εθνική αποστολή τους και τα καθήκοντά τους και κατευθύνει αυτά προς αναζήτηση υπερασπιστών και συνηγόρων στους συνδικαλιστικούς φορείς της κοινωνίας. Επιδρά δυσμενέστατα και πληγώνει τον ακρογωνιαίο λίθο του στρατιωτικού οικοδομήματος, ήτοι την  π ε ι θ α ρ χ ί α.
    Επί πλέον, εισάγει την ανεπίτρεπτη αρχή της “δυαρχίας”, ήτοι της διοικητικής ιεραρχίας τάξης και καθηκόντων και της συνδικαλιστικής τοιαύτης.
Σημείωση
    Από το Σύνταγμα {άρθρο 23} δεν επιτρέπεται η απεργία στις Ε.Δ. καθώς θέτει υπό άμεση απειλή την εθνική ασφάλεια της χώρας.
    Ομοίως {παρ. 3 άρθρου 29} απαγορεύονται απολύτως οι οποιασδήποτε μορφής εκδήλωσης υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος.
    Τέλος, η αποστολή των Ε.Δ., όπως εξειδικεύεται από τους εκτελεστικούς νόμους του άρθρου 45 του Συντάγματος, συνίσταται στην διασφάλιση της εθνικής άμυνας, αποστολή μη δυνάμενη, κατ’ αρχήν, να παραχωρηθεί σε ιδιώτες {ΣτΕ 2192/2014}.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου