Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Ένσταση στο Α’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης.Ένσταση στο Α’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης.
Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Αριθμ. Πρωτ. 11/2017
Αθήνα,  20 Μαρ. 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 80
      Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 73 ανακοίνωσης της ΠΟΣ, με θέμα τις κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης για το διάστημα από 1/10/2013 έως 30/6/2016, η Ομοσπονδία παρέχει στα Μέλη της την παρακάτω επιπρόσθετη ενημέρωση:
     Εάν έχει παρέλθει το διάστημα των τριών μηνών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της Αίτησης στο ΓΛΚ χωρίς απάντηση, θεωρείται ότι το ΓΛΚ σιωπηρώς την αρνήθηκε.  Κατά της σιωπηρής αυτής άρνησης μπορεί να υποβληθεί Ένσταση ενώπιον του Α’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εντός 60 ημερών από το πέρας των τριών μηνών.  Η υποβολή γίνεται στο ΓΛΚ (γενικό πρωτόκολλο), το οποίο υποχρεούται να διαβιβάσει την ένσταση στο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εντός εύλογου χρόνου. 
    Για την υποβολή της ένστασης πρέπει να υποβληθεί φωτοαντίγραφο της προσβαλλόμενης καθώς και ένα παράβολο δημοσίου των 20€.
      Όποιο από τα Μέλη επιθυμεί να συνεχίσει τη διαδικασία, δύναται να χρησιμοποιήσει το επισυναπτόμενο υπόδειγμα Ένστασης.     (ΚΛΙΚ ΕΔΩ για την ένσταση)
      Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι έχουν διατυπωθεί και απόψεις, που θεωρούν ότι το Κλιμάκιο είναι αναρμόδιο, λόγω της φύσης της παρακράτησης (υγειονομική περίθαλψη), καθόσον  δεν αποτελεί αυτή αμιγώς συνταξιοδοτικής υφής αντικείμενο.  Αυτή η προσέγγιση όμως καθιστά το Ελεγκτικό Συνέδριο αναρμόδιο και ενδέχεται να θεωρηθεί κάθε ύλην αρμόδιο το διοικητικό Πρωτοδικείο. Η προσφυγή όμως ενώπιον του μονομελούς διοικητικού Πρωτοδικείου θα εκτινάξει το κόστος σε τέτοια επίπεδα, που δεν θα συμφέρει οικονομικά να διεκδικήσει κάποιος το ποσό των αναδρομικών. 
          Η Ομοσπονδία αντιθέτως θεωρεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει την αρμοδιότητα, διότι προσβάλλεται η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της κράτησης επί των συντάξεων κατόπιν απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και όχι αυτή καθαυτή η κράτηση υγειονομικής περίθαλψης.
                                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο  ΑΝΑΠΛ.  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   
                 Νικολόπουλος Βασίλειος                                                  Ταραντίλης Δημήτριος
                       Ταξίαρχος  εα                                                           Συνταγματάρχης  εα
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Α΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΣΤΑΣΗ
Του……………………………………………………………….  του……..……………………,
κατοίκου…………..……………,  οδός….…………………………..,  αρ…………,
ΤΚ………………., κατόχου του με αρ. ……………………Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,
που  εκδόθηκε  από  το……………………….……………………….  στις……………………,
Αριθμός  Μητρώου  Σύνταξης:  …………………………,  ΑΦΜ………………………………,
Δ.Ο.Υ………….……………………………., τηλ………………………………………………
ΚΑΤΑ
          1.  Του  Ελληνικού  Δημοσίου,  νομίμως  εκπροσωπουμένου  υπό  του  κ.  Υπουργού Οικονομικών περί της πράξης-  παράλειψης νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας επί της με αριθμό πρωτοκόλλου ...………………………..  Αιτήσεώς μου ενώπιον της 46ης  Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.
2. Κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης.

*******************
     Είμαι συνταξιούχος στρατιωτικός και συνταξιοδοτήθηκα το έτος ….…….., σύμφωνα με τις ισχύουσες τότε συνταξιοδοτικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.
     Μέχρι τον Σεπτέμβριο 2013  το ποσοστό κράτησης για την περίθαλψη  υπολογιζόταν στο 4% επί του ποσού της σύνταξης που προέκυπτε μετά την αφαίρεση των μνημονιακών μειώσεων (Ν.4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012). Μετά την έκδοση της   υπ’ αριθ. 116931/0092/7 Αυγ. 2013  απόφασης του τότε Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, η οποία δεν στηρίχθηκε σε οποιασδήποτε φύσεως νομοθετική  ρύθμιση, ούτε δημοσιεύθηκε στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,  καθορίστηκε να υπολογίζεται η κράτηση (σε ποσοστό 4% τότε) για την περίθαλψη στο ακαθάριστο/μεικτό ποσόν της σύνταξης, χωρίς δηλαδή την αφαίρεση των  μειώσεων  των  μνημονίων.   Μάλιστα,  όπως  φαίνεται  από  τα  Ενημερωτικά Σημειώματα Σύνταξης στην ηλεκτρονική σελίδα  του Υπουργείου Οικονομικών, από την 01/10/2013  έως 30/06/2016  ο υπολογισμός των κρατήσεων (εισφορών) υγειονομικής περίθαλψης γινόταν επί των συνολικών συντάξιμων αποδοχών και όχι μετά την αφαίρεση των μνημονιακών μειώσεων (Ν. 4024/2011, Ν. 4051/2012, Ν. 4093/2012.) 
     Συγκεκριμένα,  η  κράτηση  για  την  περίθαλψη  ήταν 1% επί  των  συντάξεων μέχρι 31/12/1992 (αφορά τους παλαιούς συνταξιούχους).  Με το Ν. 2084/1992, άρθρο 55, παρ. 4, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 1,8% από 1/1/1993 και στο  2,55% από 1/1/1994.  Για τους νέους συνταξιούχους (όσοι διορίστηκαν μετά την 1/1/1993) το ποσοστό ορίσθηκε στο 4% επί των καταβαλλομένων συντάξεων (άρθρο 35, παρ. 5, του ιδίου νόμου).
     Ακολούθως, με τον Ν.3918/11, άρθρο 19, παρ. 1, εδάφιο γ, αυξήθηκε το ποσοστό κράτησης και για τους μέχρι 31/12/1992 συνταξιούχους (παλαιοί συνταξιούχοι) στο 4%, για την απαραίτητη προφανώς εξομοίωση με τους νέους συνταξιούχους.  Πιο συγκεκριμένα, το παραπάνω εδάφιο του νόμου αναφέρει αναλυτικά:  «Η εισφορά 2,55% των συνταξιούχων του Δημοσίου αυξάνεται από 1.1.2012 κατά 0,70% και από 1.1.2013 κατά 0,75% και διαμορφώνεται τελικά σε 4%».
    Μέχρι τον Σεπ. 2013 το ποσοστό κράτησης 4% υπολογιζόταν στο ποσό της σύνταξης που προέκυπτε μετά την αφαίρεση των μνημονιακών μειώσεων (Ν.4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012).  Τον Οκτ. 2013, ο τότε Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών καθόρισε, με την υπ’ αριθ. 116931/0092/7Αυγ. 2013 απόφασή του, να υπολογίζεται η κράτηση για την περίθαλψη στο ακαθάριστο/μεικτό ποσόν της σύνταξης, χωρίς δηλαδή την αφαίρεση των μειώσεων των μνημονίων.
    Επί του θέματος, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι ο Συνήγορος του Πολίτη τον Αυγ. 2013 εξέδωσε πόρισμα προς το Υπουργείο Εργασίας, ως αποτέλεσμα προσφυγής συνταξιούχων  Φορέων  Κύριας  Ασφάλισης,  με  την  παρακάτω  πρόταση:   «Ως προσφορότερος και συνεπής µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο τρόπος προτείνεται η κράτηση 4% υπέρ κλάδου ασθένειας σε είδος, στις συντάξεις, να γίνεται επί του μεικτού ποσού της σύνταξης το οποίο προκύπτει µετά την αφαίρεση των µειώσεων των ν. 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012.  Πριν όμως από την αποστολή του ανωτέρω πορίσματος, ο Συνήγορος του Πολίτη είχε διαπιστώσει ότι το ΓΛΚ εφάρμοζε σωστά τις σχετικές διατάξεις, για τις συντάξεις του Δημοσίου, υπολογίζοντας την κράτηση 4% υπέρ του κλάδου ασθενείας επί του µειωµένου ποσού της σύνταξης.  Με νεότερο έγγραφό του (Ιουν.2014) ο  Συνήγορος  του  Πολίτη  επισημαίνει: «  Ωστόσο  µε  έκπληξη
πληροφορήθηκε  (σσ  ο  Συνήγορος)   ότι  µετά  την  αποστολή  του  πορίσµατος  ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών σε έγγραφό του προς το ΓΛΚ ζήτησε η κράτηση 4% για την υγειονομική περίθαλψη να γίνεται και για τις συντάξεις του Δημοσίου στο αρχικό ποσό (πριν τις μειώσεις), όπως αυτό συμβαίνει και στις
συντάξεις που καταβάλλονται από το Υπουργείο Εργασίας.».
    Τέλος, με το Ν.4387/2016, άρθρο 44, καθορίστηκε ότι, «από 1/7/2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων, καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης,  αφού  αφαιρεθούν  τα  ποσά  που  αντιστοιχούν  στην  Εισφορά  Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και των παραγράφων 11 και 12 του  άρθρου  44  του  Ν.  3986/2011  (Α΄  152)».  Πρακτικά,  και  σε  συσχετισμό  με  τα
Ενημερωτικά  Σημειώματα  Σύνταξης  (ΕΣΣ)  του  ΓΛΚ,  από  τη  στήλη ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΠΟΣΑ (αριστερός  πίνακας  του  ΕΣΣ)   και  τη  γραμμή ΣΥΝΟΛΟ  (τελευταίο  κάτω ποσόν) αφαιρούνται  η ΕΑΣ (Ν.3865/2010), τα αναδρομικά και η επιπλέον κράτηση αυτών που αποστρατεύτηκαν με την θέλησή τους και είναι κάτω των 60 ετών και επί του ποσού αυτού υπολογίζεται το 6% της κράτησης για την περίθαλψη.  
    Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι για το χρονικό διάστημα από 01-10-2013 έως 30-06-2016 το ΓΛΚ προέβη σε εσφαλμένη παρακράτηση των εισφορών υπέρ υγείας, με αποτέλεσμα αντί του ορθού 4%  που προέβλεπε  ο σχετικός νόμος , να παρακρατήσει  (σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 140611 πόρισμα - Αύγουστος 2013, του Συνηγόρου του Πολίτη)  ποσοστό 5,4%, επί των καταβαλλόμενων συντάξεων δηλ. του ποσού που αντιστοιχούσε μετά την αφαίρεση των μειώσεων, λόγω των μνημονιακών νόμων 4024/2011,  4051/2012
και 4093/2012.
     Για το λόγο αυτό υπέβαλα ενώπιον του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους την με αρ. πρ.  ………………… Αίτηση  με  την  οποία  αιτούμουν  το  ΓΛΚ να  προβεί  στην επακανακαθάριση  της  συγκεκριμένης  παρακρατήσεως  και  στην  επιστροφή  των αχρεωστήτως παρακρατηθεισών εισφορών υπέρ υγείας των συνταξιούχων (κρατήσεις), τις οποίες αδικαιολογήτως παρακράτησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη σύνταξή μου και να προβεί στην άμεση καταβολή του ποσού που αχρεωστήτως και αδικαιολογήτως μου
παρακρατήθηκε. Επί της άνω αιτήσεως το ΓΛΚ δεν μου απέστειλε ουδεμία απάντηση, παρότι παρήλθε χρονικό διάστημα τριών μηνών από την πρωτοκόλλησή της. 
      Περαιτέρω, να σημειωθεί ότι, όπως παγίως έχει γίνει δεκτό από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. ενδεικτικά αποφάσεις 1517/2011, 2028/2004, 1952/2004 κ.ά.), με τη διάταξη του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., που κυρώθηκε με  το  ν.δ.53/1974  και  έχει,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  28  παρ.  1  του  Συντάγματος, υπερνομοθετική ισχύ, θεσπίζεται, κατ’ αρχήν, γενικός κανόνας, σύμφωνα με τον οποίο κατοχυρώνεται ο σεβασμός της περιουσίας του προσώπου, το οποίο μπορεί να τη στερηθεί
μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας, τηρουμένων βεβαίως των αρχών της ισότητας στην κατανομή των δημοσίων βαρών (άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος) και της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος). Στην έννοια της περιουσίας περιλαμβάνονται όχι μόνον τα εμπράγματα δικαιώματα, αλλά και όλα τα δικαιώματα "περιουσιακής φύσεως" και τα κεκτημένα "οικονομικά συμφέροντα". Καλύπτονται έτσι και απαιτήσεις που απορρέουν από έννομες σχέσεις δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, είτε αναγνωρισμένες με δικαστική ή διαιτητική απόφαση, είτε απλώς γεννημένες κατά το εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόμιμη προσδοκία ότι μπορούν επί αρνήσεως να ικανοποιηθούν δικαστικώς. Τέτοιες είναι και οι απαιτήσεις για
σύνταξη και για κοινωνικοασφαλιστικές εν γένει παροχές. Από την ίδια διάταξη συνάγεται, περαιτέρω, ότι η διατήρηση στο διηνεκές του συστήματος αναπροσαρμογής απονεμηθεισών ήδη συντάξεων δεν αποτελεί δικαίωμα που εμπίπτει στην έννοια της προστατευόμενης από τη διάταξη αυτή περιουσίας και συνεπώς η για το μέλλον μεταβολή του συστήματος αυτού δεν παραβιάζει την εν λόγω διάταξη. Αντιθέτως, η αναγνωρισμένη από το υφιστάμενο δίκαιο αξίωση του ήδη συνταξιούχου για αναπροσαρμογή της σύνταξής του με βάση επελθούσα γενική αύξηση των μισθών των εν ενεργεία συναδέλφων του, η οποία έχει γεννηθεί ήδη από του χρόνου εκείνου και επομένως αποτελεί από τη γέννησή της στοιχείο της περιουσίας του
δυναμένη  να  επιδιωχθεί  δικαστικώς,  δεν  επιτρέπεται  να  καταργηθεί  ή  αποσβεσθεί  ή περιορισθεί με αναδρομική ουσιαστική νομοθετική ρύθμιση, αν δεν συντρέχουν πράγματι λόγοι επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι να δικαιολογούν την κατάργηση ή τον περιορισμό της, τηρουμένης πάντοτε μιας δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των απαιτήσεων του γενικού συμφέροντος και των επιταγών της προάσπισης του περιουσιακού δικαιώματος. Διαφορετικά, δεν συμβιβάζονται προς την προεκτεθείσα υπερνομοθετικής ισχύος διάταξη, αφού τείνουν σε αδικαιολόγητη αποστέρηση προστατευομένου από αυτήν περιουσιακού
αγαθού. Ενόψει των ανωτέρω, τα οποία για την ταυτότητα του νομικού λόγου, ισχύουν και επί του εσφαλμένου υπολογισμού των κρατήσεων υπέρ περίθαλψης, στις οποίες υποβάλλεται η σύνταξή μου, αντίκεινται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. Και τούτο, γιατί θίγουν το νομίμως αναγνωρισμένο με τις μέχρι τώρα ισχύουσες διατάξεις περιουσιακής φύσης δικαίωμα των εν λόγω συνταξιούχων του Δημοσίου για τον ορθό υπολογισμό των συντάξεών τους και εν τέλει αποφυγής περαιτέρω μειώσεως τους.
    Εξάλλου, η εισπραχθείσα νόμιμη σύνταξη αποτελεί νομίμως κτηθείσα περιουσία που προστατεύεται από τις αυτές ως άνω διατάξεις της Ε.Σ.Δ.Α. (σχετ. και τα Πρακτικά της 4ης Ειδικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 31ης Οκτωβρίου 2012) .
    Στην προκειμένη περίπτωση, υποχρεώθηκα, χωρίς την δική μου βούληση, σε καταβολή περαιτέρω κρατήσεων υπέρ περίθαλψης σε ποσοστό μεγαλύτερο από εκείνο που προβλέπει ο σχετικός νόμος (5,4% αντί του ορθού 4%), λόγω εσφαλμένου υπολογισμού του ύψους της συντάξεώς μου. Η παρακράτηση αυτή μέρους της νομίμως κτηθείσας σύνταξής μου αντίκειται στις ανωτέρω υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις της Ε.Σ.Δ.Α. και του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου.
    Επειδή  το  Κλιμάκιό  Σας  είναι  καθ'  ύλην  αρμόδιο  για  την  εξέταση  της  υπό  κρίση Ένστασης, καθώς η φύση της συγκεκριμένης διεκδίκησης συνδέεται αμιγώς με την καταβολή της σύνταξής μου, παρότι δεν είναι αμιγώς συνταξιοδοτική. Και τούτο, διότι ο τρόπος υπολογισμού της παρακράτησης για την υγειονομική περίθαλψη καθορίστηκε μετά από απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και εκτελέστηκε από τον αρμόδιο φορέα καταβολής της σύνταξής μου, ήτοι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Συνακόλουθα, η διαφορά που έχει ανακύψει, ούσα συνταξιοδοτικής φύσεως σε ευρεία έννοια, υπάγεται στην αρμοδιότητα του Κλιμακίου Σας.
    Συνεπώς, η προσβαλλόμενη σιωπηρή απόρριψη επί της Αιτήσεώς μου  πρέπει και για τον λόγο αυτό να ακυρωθεί.  Κατά της σιωπηρής απόρριψης της άνω Αιτήσεως υποβάλλω την παρούσα προκειμένου να Αιτηθώ από το Δικαστήριό Σας την επανεκκαθάριση της συγκεκριμένης παρακρατήσεως και στην επιστροφή των αχρεωστήτως παρακρατηθεισών εισφορών  υπέρ  υγείας  των  συνταξιούχων  (κρατήσεις),  τις  οποίες  αδικαιολογήτως παρακράτησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη σύνταξή μου. 
    Για τους λόγους αυτούς και με τη ρητή επιφύλαξη άσκησης παντός νομίμου δικαιώματος μου
Αιτούμαι
     Να γίνει δεκτή η ένσταση αυτή. Να  ακυρωθεί  η  προσβαλλόμενη  σιωπηρή  απόρριψη  του  ΓΛΚ  επί  της  υπ’  αρ. …………./2016 Αίτησής μου στο ΓΛΚ .
    Το ΓΛΚ να προβεί στην επανεκκαθάριση της συγκεκριμένης παρακρατήσεως και στην επιστροφή  των  αχρεωστήτως  παρακρατηθεισών  εισφορών  υπέρ  υγείας  των συνταξιούχων (κρατήσεις), τις οποίες αδικαιολογήτως παρακράτησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη σύνταξή μου και να μου επιστραφούν τα παρακρατηθέντα ποσά έντοκα για το χρονικό διάστημα από 01-10-2013 έως 30-06-2016.
                     Συνημμένο παράβολο Ελληνικού Δημοσίου 20€.
…………..…………….. , ….…/…../2017
Ο Ενιστάμενος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου