Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Επιτροπή διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.Επιτροπή διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.
Το έστειλε ο Κώστας Παπανικολάου
Αποστολή της επιτροπής και η οργάνωση της δημόσιας διαβούλευσης
    Η συγκρότηση της επιτροπής διαλόγου εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό στις 24 Ιουλίου 2016 και συστάθηκε με την υπ.αριθ. 4116/Β/21-12-2016 απόφαση Πρωθυπουργού 
    Η σύσταση της Επιτροπής Διαλόγου για την Συνταγματική Αναθεώρηση αποτελεί αναμφίβολα μια σημαντική καινοτομία. Και τούτο γιατί διακόπτει μια πάγια και μακροχρόνια  πρακτική που ήθελε την περιχαράκωση κάθε αναθεωρητικής διαδικασίας στο εσωτερικό του κοινοβουλίου και στις σχετικές αντιπαραθέσεις ειδικών.  Κατά συνέπεια, όπως όλες οι καινοτομίες, είναι φυσικό και η καινοτομία αυτή να προκαλεί εύλογες απορίες και θεμιτές επιφυλάξεις.  Για το λόγο αυτό η Επιτροπή οφείλει  ορισμένες διευκρινίσεις αναφορικά με το ρόλο, τις προθέσεις και τους στόχους της.
Αποστολή και ρόλος της Επιτροπής
    Ι.  Αποτελεί κοινό τόπο ότι η πρωτοβουλία για την αναθεώρηση του Συντάγματος, όπως και η τυπική και ουσιαστική διαδικασία που την ακολουθεί, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής.  Κατά συνέπεια η Επιτροπή δεν συμμετέχει με κανένα τρόπο στις συνταγματικά προβλεπόμενες  αναθεωρητικές διαδικασίες. Ούτε τις πλαισιώνει ούτε πολύ περισσότερο τις υποκαθιστά.  Ωστόσο είναι επίσης σαφής η βούληση του συνταγματικού νομοθέτη να εγκαταστήσει θεσμικούς δίαυλους μεταξύ του λαού (
εκλογικό σώμα) και της Αναθεωρητικής Βουλής.  Τούτο γίνεται σαφές από την διάταξη του αρ. 110 παρ. 3, η οποία προβλέπει την διενέργεια εκλογών μεταξύ των δύο φάσεων της αναθεώρησης.  Η  διάταξη αυτή που εντάσσεται στο σκληρό πυρήνα του Συντάγματος  προβλέπει την αποτύπωση της λαϊκή βούλησης, έστω και έμμεσα, στην εν λόγω διαδικασία.  Από την άποψη αυτή αντιλήψεις που θέλουν την αναθεωρητική διαδικασία στεγανοποιημένη και ανεπηρέαστη από τους πολίτες και τις συλλογικότητες που τους συγκροτούν δεν είναι μόνο αντιδημοκρατικές αλλά και ουσία αντίθετες με τη βούληση του συνταγματικού νομοθέτη.
    ΙΙ.  Η αποστολή της Επιτροπής Διαλόγου για την Συνταγματική Αναθεώρηση περιορίζεται αυστηρά στο να οργανώσει τη δημόσια διαβούλευση και να καταγράψει τον προβληματισμό της Κοινωνίας Πολιτών αναφορικά με τα μείζονα διακυβεύματα της αναθεώρησης, χωρίς φυσικά να την χειραγωγεί ή ακόμη περισσότερο να κατασκευάζει τα συμπεράσματα της.  Σκοπός της λοιπόν είναι να εμβαθύνει και να επικαιροποιήσει μια δημοκρατική θεσμική πρόνοια εμπλέκοντας ουσιαστικά και οργανωμένα την Κοινωνία Πολιτών, μέσα από μια πρωτόγνωρη για τη χώρα μας διαβουλευτική και συμμετοχική διαδικασία, στην αναμόρφωση του καταστατικού μας χάρτη.  Η Επιτροπή καλείται όχι μόνο να καταγράψει τις επισημάνσεις της κοινωνίας απέναντι στα θεωρούμενα κενά ή/ και αντινομίες του Συντάγματος αλλά και να απογράψει την κοινωνικά παραγόμενη γνώση διερευνώντας παράλληλα το κατά πόσο αυτή μπορεί και πρέπει να αποτυπωθεί κανονιστικά και συμβολικά  στο «νέο» Σύνταγμα.  Δεδομένου ότι η αναθεώρηση έχει πάντα διευρυμένο ρυθμιστικό και χρονικό ορίζοντα οφείλει να ενσωματώνει και να τυποποιεί κανονιστικά τη συνολική κοινωνική δυναμική.  Δυναμική που είτε έχει προκύψει από την ευρηματικότητα φορέων ή πρωτοβουλιών είτε αναδύεται από πεδία της δημόσιας σφαίρας που, αν και εμφανίζουν   προφανή οικονομική, συμβολική και πολιτισμική βαρύτητα, δεν έχουν αποτυπωθεί ευκρινώς στον καταστατικό χάρτη της χώρας (τέχνη, αθλητισμός, κοινά κά).
    Αυτός είναι ο λόγος που το εγχείρημά της Επιτροπής απαιτεί την διεξαγωγή ενός πολυεπίπεδου και πολυεστιακού διαλόγου με τη μέγιστη συμπερίληψη και τα βέλτιστα αποτελέσματα.  Η σύνθεση της Επιτροπής εκφράζει ακριβώς τη βούληση για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Οι θεματικοί άξονες της διαβούλευσης
    Λαμβάνοντας υπόψη τη δομή και τη λογική του Συντάγματος, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις που διατυπώθηκαν τα τελευταία χρόνια αναφορικά με τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες της συνταγματικής αναθεώρησης και τέλος τους άξονες που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός τον περασμένο Ιούλιου και επανέλαβε στην επίσημη ανακοίνωση για της σύσταση της Επιτροπής, η δημόσια διαβούλευση θα διεξαχθεί στη βάση των ακόλουθων θεματικών αξόνων:
Θεσμική ανασυγκρότηση του κράτους και αρχιτεκτονική του πολιτεύματος
Θεσμοί διαφάνειας, λογοδοσίας και άμεσης δημοκρατίας
Σχέση κράτους-εκκλησίας
Κράτος δικαίου και  ατομικές ελευθερίες
Συλλογικές ελευθερίες και κοινωνικά δικαιώματα
Κοινά, περιβάλλον, δημόσιος χώρος, πολιτισμός
    Η πρόταση αποτελεί το πλαίσιο οργάνωσης του διαλόγου και δεν επέχει την σκοπιμότητα αποκλεισμού ιδεών και απόψεων που τυχόν προκύψουν στην εξέλιξη των δράσεων της διαβούλευσης.
Οργάνωση της διαβούλευσης
    Επιδίωξη της Επιτροπής είναι η δημόσια διαβούλευση να συμπεριλάβει, στο μέτρο του δυνατού, το σύνολο των  αντιπροσωπευτικότερων και  ενεργών  κοινωνικών  και επιστημονικών φορέων καθώς και συλλογικότητες ή ακόμη και μεμονωμένους πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη σχετική διαδικασία.  Για το λόγο αυτό οι δράσεις διαβούλευσης, που έχουν σχεδιαστεί, θα είναι ταυτόχρονα θεματικά εστιασμένες και γεωγραφικά αποκεντρωμένες μιας και θα αναπτυχθούν σε όλες τις περιφέρειες.
Ιδιαίτερη μέριμνα θα καταβληθεί  προκειμένου να επιτευχθεί η συμμετοχή πολιτών και οργανώσεων που είτε λόγω θεσμικών φραγμών είτε  από επιλογή ήταν αποκλεισμένοι από τις τυπικές διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου και δημόσιας διαβούλευσης.
Μέσα διαβούλευσης
     Η διεθνής εμπειρία, η τεχνογνωσία /εμπειρογνωμοσύνη των υπερεθνικών οργανισμών και η πλούσια βιβλιογραφία έχουν απογράψει μια μεγάλη ποικιλία μεθόδων, μορφών και μέσων διαβούλευσης.  Δεδομένης της σημασίας αλλά και της ευρύτητας του υπό διαβούλευση ζητήματος της συνταγματικής αναθεώρησης, η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει συνδυαστικά, ανάλογα με το εκάστοτε πλαίσιο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εμπλεκομένων φορέων, το προσφορότερο σε κάθε περίπτωση μείγμα εργαλείων διαβούλευσης.  Ως τέτοια αναφέρονται ενδεικτικά:
α) η άτυπη διαβούλευση, β) οι κύκλοι σχολίων, γ) ο δημόσιος σχολιασμός, δ) τα συμβουλευτικά σώματα και επιτροπές, ε) οι δημόσιες διαβουλευτικές συναντήσεις και ακροάσεις, στ) οι ομάδες εστίασης, ζ) τα πάνελ πολιτών, η) οι επιτροπές εμπειρογνωμόνων, θ)τα θεματικά εργαστήρια διαβούλευσης, ι) οι ενημερωτικές εκδηλώσεις, κ) η ψηφιακή - ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση.
 Πόροι
    Ένα τόσο φιλόδοξο και απαιτητικό πρόγραμμα διαβούλευσης προϋποθέτει φυσικά την εξεύρεση, την κινητοποίηση και το συντονισμό, υποδομών, ανθρώπινου δυναμικού και άλλων πόρων.  Η Επιτροπή έχει επίγνωση της στενότητας των οικονομικών μέσων και των ασφυκτικών περιορισμών, που επιβάλει η εξαιρετικά δυσμενής δημοσιονομική και οικονομική κατάσταση.  Ωστόσο έχει την πεποίθηση ότι με τη συνδρομή των κεντρικών και των περιφερικών οργάνων του κράτους θα καταφέρει να εξασφαλίσει το μέγιστο των διαθέσιμων πόρων προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποστολή της.
    Επειδή ωστόσο η κρατική συνδρομή δεν επαρκεί  σκοπεύει να απευθυνθεί σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως και σε οργανώσεις της Κοινωνίας  Πολιτών προκειμένου να ενισχύσουν ποικιλοτρόπως και  ανάλογα με τις δυνατότητές τους,  το έργο της.
Η συνεισφορά
    Η πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η Επιτροπή το προσεχές διάστημα είναι πρωτόγνωρες για τα εγχώρια πολιτικά και πολιτειακά ήθη, ωστόσο εναρμονίζονται πλήρως με τις σύγχρονες τάσεις που αποκρυσταλλώνονται πλέον σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και συνίστανται ακριβώς στον εμβολιασμό των πολίτικων συστημάτων με την κουλτούρα και τους θεσμούς του διαλόγου και της συμμετοχής.        Ταυτόχρονα στο συμβολικό αλλά και στο πολιτικό επίπεδο οι δράσεις διαβούλευσης θα ψηλαφίσουν νέους δρόμους και πρωτότυπες προσεγγίσεις στην κατεύθυνση αντιμετώπισης του πανθομολογούμενου δημοκρατικού ελλείμματος, που διαπερνά όλες τις κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις.  Ανεξάρτητα από την έκβαση του εγχειρήματος λοιπόν θα αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα τόσο στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης όσο και γενικότερα στη δημοκρατική και κοινωνική απόδοση του πολιτικού μας συστήματος.  Στη συνάφεια αυτή:
α)  θα εμπλουτίσει την αναθεωρητική διαδικασία με το στοιχείο της λαϊκής συμμετοχής επανασυνδέοντας αυτήν την κορυφαία πολιτειακή στιγμή με το φορέα της κυριαρχίας,
β)  θα συμβάλει στην καλλιέργεια και τη διάχυση της κουλτούρας της διαβούλευσης και της συμμετοχής σε μια εποχή που η πολιτική απάθεια και ο κυνισμός τείνουν να εγκατασταθούν ως κυρίαρχη πολιτική στάση και  να νομιμοποιηθούν ως η  νέα πολιτική αρετή,
γ)  θα αναδείξει τα διαφορετικά ρεύματα και τις ανταγωνιστικές στρατηγικές γύρω από τα αξιακά, κοινωνικοοικονομικά , πολιτικά και θεσμικά επίδικα της αναθεώρησης,
δ) θα καταγράψει ιδέες, ανάγκες και  προτάσεις της Κοινωνίας Πολιτών οι οποίες ακόμα και αν δεν εμπίπτουν στην συνταγματική υλη μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για το νομοθετικό έργο και τέλος,
ε) θα ανασύρει την  τεχνογνωσία και τις πλούσιες εμπειρίες άμεσης δημοκρατίας και συλλογικής δράσης που έχουν παραχθεί σε δυναμικούς κοινωνικούς χώρους  στη βαριά σκιά της κρίσης.
    Παρακάτω είναι οι σύνδεσμοι για τις μέχρι σήμερα θέσεις κομμάτων και προσώπων
    Ολοκληρωμένες προτάσεις: http://www.syntagma-dialogos.gov.gr/?cat=1118
     Επί μέρους προτάσεις: http://www.syntagma-dialogos.gov.gr/?cat=1123
    Παρεμβάσεις: http://www.syntagma-dialogos.gov.gr/?cat=1120
    Άρθρα, Γνώμες, Βιβλία στην Βιβλιοθήκη: http://www.syntagma-dialogos.gov.gr/?cat=1113
    Πλαίσιο ερωτημάτων για την πρώτη φάση της ηλεκτρονικής διαβούλευσης και τον σχεδιασμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Πρόταση) 
Τα αποτελέσματα, φυσικά, θα είναι διαφορετικά από τους πολίτες και διαφορετικά από τους πολιτικούς και τα φερέφωνά τους.
Α. Θεσμική ανασυγκρότηση του κράτους και η αρχιτεκτονική του πολιτεύματος
Πρόεδρος Δημοκρατίας
1) Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας θα πρέπει να γίνεται: άρθρο 32 
    α. Με αυξημένη πλειοψηφία από τη Βουλή (όπως προβλέπει το Σύνταγμα)
    β. Απευθείας από το λαό
    γ. Από το λαό, αν δεν επιτευχθεί η αυξημένη πλειοψηφία στη Βουλή, χωρίς τη  διάλυσή της
    δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
2) Ο έλεγχος του Προέδρου της Δημοκρατίας θα πρέπει να ασκείται: άρθρο 49
    α. Από τη Βουλή
    β. Από το λαό
    γ. Και από τους δυο παραπάνω
    δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
3) Ποιες από τις παρακάτω αρμοδιότητες θα πρέπει να διαθέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας; Άρθρο 35 (πολλαπλή επιλογή απαντήσεων)
    α. Να διαλύει πρόωρα τη Βουλή
    β. Να συγκαλεί το Υπουργικό Συμβούλιο
    γ. Να συγκαλεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών
    δ. Να προκηρύσσει δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα κατά την κρίση του
     ε. Να απευθύνει διαγγέλματα προς το λαό
Βουλή
1) Ο ανώτατος αριθμός των βουλευτών θα πρέπει: άρθρο 51
    α. να παραμείνει όπως ορίζεται από το ισχύον Σύνταγμα (300)
    β. να περιοριστεί στους 250
    γ. να περιοριστεί στους 200
    δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
2) Οι Βουλευτές Επικρατείας θα πρέπει: άρθρο 54
    α. Να παραμείνουν όπως ορίζεται από το ισχύον Σύνταγμα (maximum 15)
    β. Να αυξηθούν 
    γ. Να καταργηθούν ως θεσμός
    δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
3) Οι απόδημοι Έλληνες θα πρέπει: άρθρο 51
    α. Να ψηφίζουν εξ αποστάσεως στις εθνικές εκλογές και να εκπροσωπούνται με διακριτές βουλευτικές έδρες
    β.  Να  ψηφίζουν  εξ  αποστάσεως  στις  εθνικές  εκλογές  χωρίς  διακριτή εκπροσώπηση
    γ. Να μην ψηφίζουν εξ αποστάσεως
    δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
4) Θα πρέπει να διατηρηθεί το κώλυμα εκλογιμότητας των αιρετών μονοπρόσωπων οργάνων της αυτοδιοίκησης α΄και β΄βαθμού : άρθρο 56
    α. Ναι
    β. Όχι
    δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
5) Το Σύνταγμα θα πρέπει να προβλέπει:
    α. Απεριόριστες βουλευτικές θητείες (όπως ισχύει σήμερα)
    β.  Διακοπτόμενη  βουλευτική  θητεία  (να  μην  μπορεί  να  εκλεγεί  για περισσότερες από 2 συνεχόμενες θητείες)
    γ. Αποκλειστικό όριο βουλευτικών θητειών 
    δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
6) Το Σύνταγμα θα πρέπει να προβλέπει: άρθρο 57
    α. Τα υπάρχοντα ασυμβίβαστα με τη βουλευτική ιδιότητα
    β. Την επέκταση των ασυμβιβάστων με τη βουλευτική ιδιότητα
    γ. Το ασυμβίβαστο βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας
    δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
7) Οι βουλευτές θα πρέπει να διώκονται ποινικά: άρθρο 62
    α. Μόνο με την άδεια της Βουλής για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη
    β. Με την άδεια της Βουλής μόνο για πολιτικά εγκλήματα
    γ. Χωρίς την άδεια της Βουλής για όλες τις αξιόποινες πράξεις τους
    δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
8) Το Σύνταγμα : άρθρο 54
    α. Δε θα πρέπει να κατοχυρώνει καμία μορφή εκλογικού συστήματος
    β. Θα πρέπει να κατοχυρώνει το αναλογικό σύστημα
    γ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
9) Διεθνείς Συνθήκες και Συμβάσεις που συνεπάγονται περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας ή/και προβλέπουν μεταβίβαση αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το Σύνταγμα θα πρέπει να: άρθρο 28
    α. κυρώνονται από τη Βουλή με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των
βουλευτών
    β. κυρώνονται με πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών
    γ. κυρώνονται με πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών και να εγκρίνεται ο κυρωτικός νόμος με δημοψήφισμα
    δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
10) Οι εξεταστικές επιτροπές που συγκροτεί η Βουλή θα πρέπει να αποφασίζονται: άρθρο 68
    α. Με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
    β. Με απόφαση του 1/3 του συνόλου
    γ. Με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας και με απόφαση του 1/3 του συνόλου για τις λοιπές
    δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
Κυβέρνηση
1)  Ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να είναι: άρθρο 37
    α. Σε κάθε περίπτωση βουλευτής
    β. Είτε βουλευτής, είτε εξωκοινοβουλευτικός
    δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
2)  Η κυβέρνηση θα μπορεί να περιλαμβάνει: 
    α. Περιορισμένο αριθμό εξωκοινοβουλευτικών υπουργών
    β. Απεριόριστο αριθμό εξωκοινοβουλευτικών υπουργών
    γ. Μόνο εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς
    δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
3)  Η Βουλή μπορεί: άρθρο 84
    α. Σε κάθε περίπτωση να αποσύρει την εμπιστοσύνη της από την κυβέρνηση
    β. Να αποσύρει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση μόνο εφόσον έχει διασφαλίσει την επιλογή του νέου πρωθυπουργού
    γ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
4)  Αρμόδιοι για την εκδίκαση των αδικημάτων που διαπράττουν τα μέλη της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι: άρθρο 86
    α. Η ολομέλεια του Άρειου Πάγου
    β. Ειδικό δικαστήριο (όπως ισχύει σήμερα) 
    γ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
5)  Η ποινική δίωξη και η τακτική ανάκριση μέλους της κυβέρνησης θα πρέπει να ασκείται: άρθρο 86
    α. Σε κάθε περίπτωση από ανώτατο δικαστήριο (χωρίς την άδεια της Βουλής)
    β.  Από  ανώτατο  δικαστήριο  με  την  άδεια  της  Βουλής  σε  κάθε περίπτωση
    γ. Με την άδεια της Βουλής μόνο για τα αδικήματα που συνδέονται άμεσα με την άσκηση καθηκόντων τους
    δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
Ανεξάρτητες αρχές
1) Τα μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών θα πρέπει να επιλέγονται: άρθρο 101α
    α. Με πλειοψηφία 4/5 της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής (ως ορίζει το ισχύον Σύνταγμα)
    β. Με πλειοψηφία 3/5 της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής
    γ. Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά από πρόταση της Βουλής, εάν δεν επιτευχθεί η εκλογή τους από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής
    δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
2)  Τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών παύονται: άρθρο 101α
    α. Μόνο με αμετάκλητη δικαστική απόφαση
    β. Με απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία
    γ.  Είτε με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, είτε με απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία.
    δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
3)  Οι Ανεξάρτητες Αρχές όσον αφορά στην άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει να ελέγχονται: άρθρο 101α
    α. Μόνο από τα δικαστήρια
    β. Από τα δικαστήρια και τη Βουλή
    γ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
Τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση
1)  Ο  τρόπος  και  το  σύστημα  ανάδειξης  των  αιρετών  μονοπρόσωπων  και συλλογικών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄και β΄βαθμού θα πρέπει : άρθρο 102
    α.  Να κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα 
    β. Να αφήνεται στην αρμοδιότητα του κοινού νομοθέτη
    γ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
2)  Αρμοδιότητες που ανήκουν στο κεντρικό κράτος μπορούν να ανατίθενται στους ΟΤΑ: άρθρο 102
    α. Με τη συναίνεση τους
    β. Ανεξάρτητα από τη συναίνεση τους
    γ. Με τη συναίνεση τους και πάντα με τη χορήγηση των αντίστοιχων
οικονομικών πόρων
    δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
Διατυπώστε ελεύθερα τις απόψεις σας για τα θέματα που θίγονται στην παραπάνω ενότητα (όριο 1.000 χαρακτήρες).
Β. Θεσμοί διαφάνειας, λογοδοσίας και συμμετοχής των πολιτών
1)  Ποιοι από τους παρακάτω τύπους δημοψηφισμάτων πρέπει να κατοχυρωθούν συνταγματικά; άρθρο 44 (πολλαπλή επιλογή απαντήσεων)
    α. Λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία
    β. Λαϊκή ανάκληση ψηφισμένου νόμου
    γ. Λαϊκή ανάκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας (με δημοψήφισμα)
    δ. Δημοτικά και περιφερειακά δημοψηφίσματα με λαϊκή πρωτοβουλία
    ε.  Λαϊκή  ανάκληση  αιρετών  του  α΄και  β’  βαθμού αυτοδιοίκησης
    στ. Λαϊκή ανάκληση βουλευτών
    ζ. Όλα τα παραπάνω
2)  Συμφωνείτε με την κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων; άρθρο 29
    α. Ναι
    β. Όχι
     γ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
3) Εάν απαντήσετε ναι στην Ερώτηση 2 : άρθρο 29
     α. Η χρηματοδότηση να αφορά στο σύνολο των δαπανών τους
     β. Η χρηματοδότηση να αφορά μόνο στις εκλογικές δαπάνες
     γ.  Η  χρηματοδότηση  να  αφορά  συγκεκριμένο  πρόγραμμα κοινωνικών, πολιτικών και ερευνητικών δράσεων
     δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
4) Εάν απαντήσετε ναι στην Ερώτηση 2 : άρθρο 2
    α. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι ανάλογη της εκλογικής τους δύναμης
    β. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι αντιστρόφως ανάλογη
    γ. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι ισότιμη
    δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
5) Η χρηματοδότηση των κομμάτων επιτρέπεται: άρθρο 29
    α. Μόνο από επώνυμες και διαφανείς εισφορές χωρίς οικονομικό όριο
    β. Μόνο από επώνυμες και διαφανείς εισφορές με οικονομικό όριο
    γ. Από οποιοδήποτε ιδιώτη ή φορέα ανώνυμα και χωρίς οικονομικό όριο
    δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
6) Η διασφάλιση της διαφάνειας και της πολυφωνίας στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα: άρθρο 15
    α. Υπόκειται στον αποκλειστικό έλεγχο των Ανεξαρτήτων Αρχών 
    β.  Αποτελεί  μέριμνα  όλων  των  κρατικών  οργάνων  (Βουλή, Κυβέρνηση, Ανεξάρτητες Αρχές)
    δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
Διατυπώστε ελεύθερα τις απόψεις σας για τα θέματα που θίγονται στην παραπάνω ενότητα (όριο 1.000 χαρακτήρες).
Γ.  Σχέση κράτους εκκλησίας
1) Το Σύνταγμα θα πρέπει να: άρθρο 3
    α. Ορίζει την επικρατούσα θρησκεία, χωρίς αυτό να επιφέρει καμία δυσμενή συνέπεια σε βάρος άλλων θρησκευμάτων
    β. Μην ορίζει την επικρατούσα θρησκεία
    γ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
2) Η διδασκαλία και η γλώσσα των κειμένων θρησκευτικού περιεχομένου θα πρέπει να:
    α. Ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των οργάνων της Πολιτείας
    β. Ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των οργάνων της Πολιτείας μετά από σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και άλλων επίσημων θρησκευτικών δογμάτων
    γ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
3)  Ο  οικονομικός  έλεγχος  και  οι  οικονομικές  υποχρεώσεις  όλων  των αναγνωρισμένων θρησκευτικών δογμάτων θα πρέπει να:
    α. Ασκείται από τα όργανα της Πολιτείας όπως και για τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα
    β. Υπόκειται σε ρυθμίσεις όπως ορίζει ο σχετικός νόμος
    γ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
Διατυπώστε ελεύθερα τις απόψεις σας για τα θέματα που θίγονται στην παραπάνω ενότητα (όριο 1.000 χαρακτήρες).
Δ.  Κράτος δικαίου και ατομικές ελευθερίες
Ατομικές Ελευθερίες
1) Οι πολίτες και τα όργανα της Πολιτείας θα πρέπει να :
    α. Ορκίζονται υποχρεωτικά με πολιτικό όρκο (στην τιμή και την υπόληψή τους)
    β. Ορκίζονται είτε με πολιτικό, είτε με θρησκευτικό όρκο     
    γ.  Ορκίζονται  υποχρεωτικά  με  πολιτικό  όρκο  και  στη  συνέχεια θρησκευτικό με βάση τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις
    δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
2) Το Σύνταγμα θα πρέπει να: άρθρο 19
    α.  Απαγορεύει  τη  χρήση  παρανόμως  αποκτηθέντων  αποδεικτικών μέσων
    β. Απαγορεύει τη χρήση αποδεικτικών μέσων που έχουν αποκτηθεί από δημόσια αρχή και επιτρέπει κατ’ εξαίρεση τη χρήση αποδεικτικών μέσων που έχουν αποκτηθεί χωρίς την παρέμβαση δημόσιας αρχής με
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δικαστηρίου 
    γ. Μην περιέχει απόλυτη ρητή απαγόρευση χρήσης των παρανόμως αποκτηθέντων αποδεικτικών μέσων 
    δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
Οργάνωση και Λειτουργία της Δικαιοσύνης
1) Οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί πρέπει: άρθρο 90
    α. Να επιλέγονται από το Υπουργικό Συμβούλιο όπως προβλέπει το ισχύον Σύνταγμα
    β. Να εκλέγονται από το ίδιο το δικαστήριο μεταξύ των μελών του      
    γ.  Να  επιλέγονται  από  το  Υπουργικό  Συμβούλιο  μετά  από συγκεκριμένες προτάσεις των Ανώτατων Δικαστηρίων
    δ.  Να  επιλέγονται  από  τον  Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας  μετά  από συγκεκριμένες προτάσεις των Ανώτατων Δικαστηρίων
    στ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
2) Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων θα πρέπει να ασκείται : 
    α. Από όλα τα δικαστήρια, όπως ισχύει σήμερα
    β. Αποκλειστικά από Συνταγματικό Δικαστήριο
    γ. Από όλα τα δικαστήρια αλλά με οριστική κρίση από Συνταγματικό Δικαστήριο
    δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
Διατυπώστε ελεύθερα τις απόψεις σας για τα θέματα που θίγονται στην παραπάνω ενότητα (μέσα σε 1.000 χαρακτήρες)
Ε.  Συλλογικές Ελευθερίες και Κοινωνικά δικαιώματα
1) Δεδομένης της νομοθετικής πρόβλεψης προσωπικού ασφαλείας, θεωρείτε ότι πρέπει να αποκλείονται κάποιες κατηγορίες εργαζομένων από το δικαίωμα στην απεργία; άρθρο 23
    α. Ναι
    β. Όχι
    γ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
2) Αν ναι, ποιες για ποια από τις παρακάτω κατηγορίες θα πρέπει να απαγορευτεί το σχετικό δικαίωμα: άρθρο 23
    α. Για τους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις
    β. Για τους υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας
    γ. Για τους Δικαστικούς Λειτουργούς
    δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
3) Το δικαίωμα της απεργίας θα πρέπει να κατοχυρώνεται υπέρ των εργαζομένων: άρθρο 23
    α. Μόνο για τη διαφύλαξη των άμεσων οικονομικών και εργασιακών τους συμφερόντων
    β. Για τη διαφύλαξη πάσης φύσεως συμφερόντων τους
    γ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
4) Το Σύνταγμα θα πρέπει: 
    α. να απαγορεύει ρητά το δικαίωμα στην ανταπεργία(lock out)
    β. να επιτρέπει το δικαίωμα στην ανταπεργία(lock out)
    γ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
5) Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, οι συλλογικές συμβάσεις, το περιεχόμενό τους και ειδικότερα ο μισθός, πρέπει να κατοχυρώνονται ρητά στο Σύνταγμα; άρθρο 22
    α. Ναι
    β. Όχι
    γ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
6)  Πιστεύετε  ότι  η  πολιτική  επίταξη  υπηρεσιών  ως  μέτρο  αντιμετώπισης  των συνεπειών απεργίας πρέπει να απαγορεύεται ρητά από το Σύνταγμα; άρθρο 22
    α. Ναι
    β. Όχι
    γ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
7) Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξει συνταγματική πρόβλεψη για την αναγνώριση, κατοχύρωση και προαγωγή κοινωνικών συνεταιρισμών και άλλων δομών κοινωνικής οικονομίας;
    α. Ναι
    β. Όχι
    γ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
8) Για ποια από τα παρακάτω βασικά κοινωνικά αγαθά και κοινωνικές υπηρεσίες πιστεύετε ότι το Σύνταγμα πρέπει να κατοχυρώνει καθολικό δικαίωμα πρόσβασης: (πολλαπλή επιλογή απαντήσεων)
    α. Νερό   
    β. Ενέργεια
    γ. Στέγη
    δ. Παιδεία
    ε. Υγεία
    στ. Κανένα από τα παραπάνω  
9) Το Σύνταγμα πρέπει να περιλαμβάνει ειδική διάταξη για την υποχρέωση του κράτους  να  λαμβάνει  πρόνοιες  για  ειδικές  κοινωνικές  κατηγορίες  (ανάπηροι, πολύτεκνοι,  παιδιά)    και  για  κοινωνικούς  θεσμούς,  όπως  η  οικογένεια  και  η μητρότητα; άρθρο 21
    α. Ναι
    β. Όχι
    γ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
10) Η τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχεται: άρθρο 16
    α. αποκλειστικά από ΝΠΔΔ
    β. από ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τελεί υπό την εποπτεία του κράτους με τους ίδιους όρους που γίνεται και με το δημόσιο πανεπιστήμιο
    γ. από οποιονδήποτε φορέα χωρίς περιορισμούς ως προς τον σκοπό του
    δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
11) Η πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση θα πρέπει να είναι δωρεάν: άρθρο 16
    α. Σε όλους τους κύκλους σπουδών
    β. Μόνο στον προπτυχιακό κύκλο
    γ. Σε κανέναν κύκλο σπουδών
    δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
12) Θα πρέπει να περιλαμβάνει το Σύνταγμα πρόνοια ώστε κανείς πολίτης να μην αποκλείεται από οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης για λόγους οικονομικής δυσπραγίας; άρθρο 16
    α. Ναι
    β. Όχι
    γ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
Διατυπώστε ελεύθερα τις απόψεις σας για τα θέματα που θίγονται στην παραπάνω ενότητα (όριο 1.000 χαρακτήρες).
ΣΤ.  Κοινά, Δημόσιος Χώρος, Πολιτισμός
1) Πιστεύετε ότι πρέπει να κατοχυρώνεται συνταγματικά η υποχρέωση και η ευθύνη του κράτους για τη διαφύλαξη και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας;
    α. Ναι
    β. Όχι
    γ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
2) Πιστεύετε ότι πρέπει να κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα ο δημόσιος χαρακτήρας και η ακώλυτη πρόσβαση όλων στα κοινά και κοινόχρηστα πράγματα (πλατείες, λιμάνια, λίμνες, παραλίες κλπ); 
    α. Ναι
    β. Όχι
    γ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
3)  Πιστεύετε  ότι  πρέπει  να  απαγορεύεται  συνταγματικά  η  ιδιωτικοποίηση  των δικτύων παροχής και διαχείρισης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού;
    α. Ναι
    β. Όχι
    γ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
4) Πιστεύετε ότι το Σύνταγμα θα πρέπει να περιλαμβάνει ρύθμιση η οποία θα δεσμεύει το κράτος να λαμβάνει μέτρα για την προστασία από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής; άρθρο 24
    α. Ναι
    β. Όχι
    γ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
5) Πιστεύετε ότι πρέπει να κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα η απαράγραπτη αξίωση της ελληνικής  πολιτείας  για  την  επιστροφή  των  αρχαιοτήτων  που  απομακρύνθηκαν παράνομα από τη χώρα;
    α. Ναι 
    β. Όχι
    γ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
6) Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει συνταγματική απαγόρευση για την απώλεια του δημοσίου χαρακτήρα θεσμών διαχείρισης της πολιτιστικής και πνευματικής μας κληρονομιάς (Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνικές Πινακοθήκες, Μουσεία);
    α. Ναι 
    β. Όχι
    γ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ
Διατυπώστε ελεύθερα τις απόψεις σας για τα θέματα που θίγονται στην παραπάνω
ενότητα (όριο 1.000 χαρακτήρες).
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
    Η πρωτοβουλία μας με την 2η ανοικτή επιστολή για ένα νέο Σύνταγμα, (#Σύνταγμα πολιτών ) την οποία εξέδωσε μαζί με άλλες οργανώσεις πολιτών, είχε προειδοποιήσει από τον Δεκέμβριο 2016 μεταξύ άλλων ότι « η διενέργεια δημόσιου διαλόγου για το Σύνταγμα θα είναι προσχηματική εάν δεν πληροί τις στοιχειώδεις αρχές της ελεύθερης συμμετοχής των ενημερωμένων πολιτών, της ισηγορίας, του μη περιορισμού των συνταγματικών θεμάτων προς συζήτηση, της δημόσιας πρόσβασης στα δεδομένα, της διαφάνειας, της αντικειμενικής καταγραφής των απόψεων από ανεξάρτητη αρχή και της λογοδοσίας
    Ήδη ο διάλογος  μέσα από την  ιστοσελίδα της Επιτροπής διαλόγου για το Σύνταγμα
 (http://neosyntagma.us12.list- manage.com/track/click?u= 44cc5e15e85846c5fb8e648c4&id= 5ba19477a7&e=0dda41b7ba ), που ξεκίνησε πρόσφατα :
        Α. Διενεργείται χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση των πολιτών εντός ασφυκτικής προθεσμίας που λήγει την 1η Απριλίου 2017 με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην γνωρίζουν καν ότι καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την αναθεώρηση του Συντάγματος.
        Β. Ακόμη και εάν θεωρηθεί υπό τις παραπάνω συνθήκες μη ενημέρωσης ότι πληρούται το κριτήριο της ελεύθερης συμμετοχής, είναι προβληματική η ύπαρξη του κριτηρίου της ισηγορίας, όχι μόνο διότι στην ιστοσελίδα υπάρχει μέχρι στιγμής επιλεκτική ανάρτηση συνταγματικών προτάσεων, άρθρων και βιβλίων, αλλά και διότι στα σχετικά ερωτηματολόγια υπάρχει κλειστός αριθμός απαντήσεων χωρίς δυνατότητα να προσθέσει ο πολίτης άλλη πρόταση εάν δεν τον εκφράζουν οι προβλεπόμενες παρά μόνο ως σχόλιο στο τέλος κάθε ενότητας.
        Γ. Ερωτηματικά γεννά επίσης και η απουσία από τα ερωτηματολόγια σοβαρών ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες, όπως τα προνόμια των βουλευτών, ο έλεγχος των ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, η δημοκρατική λειτουργία των κομμάτων, ο έλεγχος των οικονομικών τους αλλά και το ίδιο το πολίτευμα της προεδρευομένης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Ακόμη περισσότερο εντυπωσιάζει το γεγονός ότι, ενώ εξαγγέλλεται η ανάγκη συμμετοχής των πολιτών στην αλλαγή του Συντάγματος, δεν περιλαμβάνεται στις ενότητες του διαλόγου η αλλαγή του άρ. 110 που αποκλείει τους πολίτες από την αναθεώρηση του Συντάγματος και ορίζει ότι η αναθεώρηση είναι προνόμιο της Βουλής.
    Η Πρωτοβουλία  θεωρεί ότι μόνον οι πολίτες μπορούν να εγγυηθούν την αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος και γι’ αυτό επιμένει να τους καλεί να συμμετάσχουν μαζικά στον δημόσιο διάλογο. Προειδοποιεί ωστόσο, ότι δεν θα διστάσει να καταγγείλει κάθε απόπειρα να χρησιμοποιηθεί προς ίδιον πολιτικό όφελος η συμμετοχή ή η απουσία των πολιτών.
    Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου