Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

11.Αιτήσεις για συμμετοχή στα νέα Τοπικά Συμβούλια

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
11.Αιτήσεις για συμμετοχή στα νέα Τοπικά Συμβούλια

ΠΡΟΣ:Άπαντα Παρ/τα Ε.Α.Α.Σ.              ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
                                                                 (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου)
                                                                  Γραμματεία 
                                                                  Χαρ. Τρικούπη 18α Αθήνα Τ.Κ. 10679
                                                                  Τηλ.210-3633797-FAX:210-3621410
                                                                  Ηλεκτρονική δνση: eaasgr@gmail.com
                                                                  Ιστοσελίδα:  www.eaas.gr
ΚΟΙΝ. : ΕΑΑΣ/Γραμματεία -ΚΦ             Φ. 956.4/17/1275
                                                                  Σ.196
                                                                  Αθήνα,  16   Μαϊ 2014
                                                                  Συνημμένα: Τρία (3) 

ΘΕΜΑ:Διορισμός Τοπικών Συμβουλίων Παραρτημάτων Ε.Α.Α.Σ.

1.   Προκειμένου το νέο Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ., που ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 2 Μαϊ 2014, να προβεί στον διορισμό νέων Τοπικών Συμβουλίων (Τ.Σ.), σύμφωνα με το Ν.Δ. 1171/72(όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Ν. 1911/90), παρακαλούμε να ενημερωθούν όλα τα Μέλη των Παραρτημάτων ώστε, οι επιθυμούντες να διορισθούν στα Τ.Σ. των Παραρτημάτων της Ε.Α.Α.Σ., να υποβάλουν σχετικές αναφορές. 

2. Οι αναφορές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 16 Ιουνίου 2014, είτε μέσω των Παραρτημάτων είτε απευθείας στην Ε.Α.Α.Σ. (Χαρ. Τρικούπη 18Α, Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ), με συστημένη επιστολή (σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου έως και 16 Ιουνίου 2014), ενημερώνοντας ταυτόχρονα στην περίπτωση αυτή και το Παράρτημα στο οποίο ανήκουν.

3. Επίσης πρέπει να υποβληθεί (ως συνημμένο της αναφοράς) και Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίου Μέλους, όπως στο συνημμένο έντυπο «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ», συμπληρωμένο σύμφωνα με τα συνημμένα «ΣΧΕΔΙΟ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ» και «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ».

4.   Εκ των επιθυμούντων, οι διατελέσαντες με οποιαδήποτε ιδιότητα Μέλη, αλλά και τα νυν Μέλη των Τ.Σ. των Παραρτημάτων, να υποβάλουν επίσης αναφορές, στις οποίες θα περιλάβουν και το χρονικό διάστημα που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στα Τοπικά Συμβούλια.

5.  Στο φύλλο εφημερίδος «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ», μηνός Μαΐου 2014, θα καταχωρηθεί και σχετική «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ», με όλες τις παραπάνω πληροφορίες, για την ευρύτερη δυνατή ενημέρωση των Μελών μας, το δε παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της  Ε.Α.Α.Σ. 

6. Τα Παραρτήματα παρακαλούνται όπως στις 17 Ιουνίου 2014, ανυπερθέτως, αποστείλουν τις υποβληθείσες (απευθείας σε αυτά), αναφορές υποψηφιοτήτων.

7.   Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, προς εξασφάλιση της ενημερότητας όλων των Μελών (Στρατού Ξηράς, ΕΛ.ΑΣ και πρώην Χωροφυλακής), της περιοχής ευθύνης σας.Ακριβές Αντίγραφο Υπτγος ε.α. Ευάγγελος Δανιάς 
        Πρόεδρος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.


Ανθλγός (ΥΠ) Αικατερίνη Ζερβουδάκη
Γραμματεία/Ε.Α.Α.Σ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου