Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝΕΙΣΦΟΡΑ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Νικόλαος   Ζαρκάδας Υποστράτηγος   ε.α.
    Τελευταία, δημοσιεύτηκε στον γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο η υπ’ αριθ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου {ΕΣ}, με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική η παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων {Ε.Α.Σ.} από τους συνταξιούχους του δημοσίου.
    Η εισφορά αυτή θεσπίστηκε από 01.08.2010 αρχικά με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.3863/2010 {ΦΕΚ 115 Α΄} και καθορίστηκε σε ποσοστό 3% – 10% για τις μηνιαίες κύριες συντάξεις από 1.400,00 € και πάνω.
    Στη συνέχεια με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3865/2010 {ΦΕΚ 120 Α΄} επιβεβαιώθηκε η μνημονευόμενη εισφορά για τις συντάξεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο, προσδιορίστηκε στο συνολικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης, καθώς και στα συγκαταβαλλόμενα ποσά του επιδόματος εξομάλυνσης και τις τυχόν προσωπικές και αμεταβίβαστες διαφορές.
    Τέλος, με το άρθρο 2 του Ν.4002/2011 {ΦΕΚ 180 Α΄} αναπροσαρμόθηκαν και αυξήθηκαν από 01.08.2011 τα ποσοστά, εκτός του πρώτου κλιμακίου σε 6% – 14% και ισχύουν μέχρι σήμερα. Με τον ίδιο νόμο θεσπίστηκε αυξημένη εισφορά για τους συνταξιούχους, που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ον έτος της ηλικίας τους.
    Από την έναρξη εφαρμογής της παρακράτησης της εισφοράς, όπως γνωστοποιήθηκε με την από 05.08.2010 απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους {Γ.Λ.Κ.} με συνεχή υπομνήματα, επιστολές και ενστάσεις επισημάνθηκαν η αντισυνταγματικότητα του νόμου, ο καταχρηστικός και άδικος χαρακτήρας της παρακράτησης και ο εσφαλμένος τρόπος υπολογισμού της.
    Σχετικά με τον άδικο και εσφαλμένο τρόπο υπολογισμού της εισφοράς είναι και το από 03.12.2010 πόρισμα του Συνηγόρου του πολίτη, με το οποίο πρότεινε να θεσπισθεί ένα σύστημα δικαιότερο ανταποκρινόμενο στην προοδευτική αναλογική παρακράτηση, σύμφωνα με την συνταγματική αρχή της ισότητας. Παρά ταύτα δεν έγινε καμιά αλλαγή.
    Μετά την απόφαση του Ε.Σ. γεννώνται μερικά εύλογα ερωτήματα, όπως οι ενστάσεις, που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την απόφαση του Γ.Λ.Κ. και το άρθρο 67 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων {Π.Δ.169/2007 – ΦΕΚ Α΄} καλύπτουν την έννοια της προσφυγής;
    Προκειμένου να παύσει η παρακράτηση απαιτείται ενέργεια {αίτηση ή αγωγή} από τους ενδιαφερόμενους;
    Ποιος ο χρόνος άσκησης των ένδικων μέσων και είσαι διεκδικήσιμη η επιστροφή ως αχρεωστήτως παρακρατηθέντων;
    Η αίτηση τι περισσότερο από την απλή όχληση εξυπηρετεί;
    Αυτά επισημαίνονται και ερωτώνται, διότι οι διατυπωμένες θέσεις και απόψεις σε διάφορες ιστοσελίδες έχουν ανησυχήσει και δημιουργήσει σύγχυση και απορίες σε όλους μας.
    Για την καθολική, ενιαία, υπεύθυνη και αντικειμενική ενημέρωση των συναδέλφων – μελών  π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι, όπως αναληφθεί πρωτοβουλία από την Ε.Α.Α.Σ. και εφόσον απαιτείται, να συνταχθούν και σχετικά υποδείγματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου