Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2019

ΗΡΩΪΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΠΟΙΪΑ 1940-1941


ΗΡΩΪΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΠΟΙΪΑ 1940-1941
 του Βασιλείου Ευστρ.Ναζλή 
    Σε προηγούμενα κείμενα, καταγράφηκαν οι πεσόντες άνδρες της Ελληνικής Χωροφυλακής κατά τον ιταλο-γερμανικό-ελληνικό πόλεμο και η δημιουργία νέων υπηρεσιών της στην Β.Ήπειρο. Οι νέες αυτές, υπηρεσίες προσέφεραν θετικές υπηρεσίες στην τότε πολεμική-αμυντική εθνική προσπάθεια σε ένα πολυβασανισμένο τόπο και σελίδες ιστορίας κατέγραψαν αυτήν την αποτελεσματική παρουσία.
    Οι στρατιωτικοί ηγήτορες που συμμετείχαν στον πόλεμο, αναγνώρισαν την προσφορά αυτή ,που υποβοήθησε το έργο τους και με τα προβλεπόμενα απένειμαν εγγράφως τις ευρέσκειες τους.
    Ένα μικρό δείγμα αυτών θα σας καταγράψω για να μαθαίνουμε την ΙΣΤΟΡΙΑ.

Ανωτέρα Στρατιωτική Διοίκησις  Αργυροκάστρου
Α-Ημερησία διαταγή της 15-1-1941  .
    Ποιούμαι ευφήμου μνείας του ανθυπομοιράρχου ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Νικολάου του Σωτηρίου,διοικητού του Αστυνομικού Τμήματος Αργυροκάστρου και Διοικητού του Κέντρου Αλλοδαπων Αργυροκάστρου,διότι καθ'όλον το χρονικόν διάστημα της υπηρεσίας του εν τη πολεμική ζώνη κατά τον παρόντα Ελληνοϊταλικόν πόλεμον εν Αλβανία,ο αξιωματικός ούτος,όστις τυγχάνει αρτίας επαγγελματικής και εγκυκλοπαιδικής μορφώσεως, επεδείξατο εξαιρετικήν ικανότητα και θαυμαστήν δραστηριότητα, τόλμην, αποφασιστικότητα, αυταπάρνησιν, αυτοθυσίαν και ηρωϊσμόν, διακινδυνεύσας πλειστάκις κατά τους συνεχείς βομβαρδισμούς υπό της εχθρικής αεροπορίας, κατά τας επισυμβάσας υπ'αυτού ενόπλους συμπλοκάς μετά επικηρηγμένων ληστών και ενόπλων Αλβανών και παντός στοιχείου κινουμένου εις βάρος της ασφαλείας του Ελληνικού Στρατού και διότι κατά την γενομένην συμπλοκήν την 12-1-1941 μετ'ενόπλων Αλβανών ατάκτων έξωθι του χωρίου Γκουσμούρι παρά την αριθμητικήν υπεροχήν των αντιπάλων,επέδειξε θάρρος, τόλμη, ψυχραιμίαν, αποφασιστικότητα, αυτοθυσίαν καιαυταπάρνησιν, κατορθώσας να αντιμετωπίση τούτως νικηφόρως, με αποτέλεσμα την σύλληψιν τριών εξ αυτών και τον τραυματισμόν ετέρων δύο.
Ο Ανώτερος Στρατιωτικός Διοικητής Αργυρόκαστρου
Βασίλειος Μελάς Αντιστράτηγος,

Ανωτέρα Στρατιωτική Διοίκησις  Αργυροκάστρου
Β.Ημερησία διαταγή της 26-1-1941 της.
    Ποιούμαι ευφήμου μνείας του ανθυπομοιράρχου ΚΑΙΣΑΡΗ Νικολάου του Κων/νου,διοικητού της Υποδιοικήσεως Λιμποχόβου,διότι εκτελών εμπιστευτικήν και άκρως επικίνδυνον αποστολήν, ανατεθείσα αυτώ παρά της ενταύθα Υπηρεσίας Αλλλοδαπών και των Διοικήσεων Μεγάλων Στρατιωτικών Μονάδων, εισήλθε δις μετά της υπ'αυτού οργανωθείσης ομάδος πληροφοριών εντός του εχθρικού εδάφους, μέσω των εχρθικών γραμμών, προσκομίσας πληροφορίας, έγγραφα και σχέδια ανυπολογίστου σοβαρότητος σχετικά με την διάταξιν, δυναμικήν ισχύν, τας κινήσεις και προθέσεις του εχθρού και διότι την 25-1-1941,εκτελών παρομοίαν εντολήν με τά της υπ'αυτού ομάδος πληροφοριών αποτελουμένην εκ των ιδιωτών.. (πέντε άτομα από το Λάμποβο ),διεξήγαγε παρά τας εχθρικάς γραμμάς,ένοπλον συμπλοκήν μετ'ατάκτων Αλβανών, ανηκόντων εις τα εθελοντικά σώματα του Αλβανού συνταγματάρχου Νιβίτσα Μπούμπαρη, καθ'ην μετά πολυώρου σκληράν μάχην, ου μόνον διεσκόσπισες τούτους νικηφόρως, αλλά επέτυχε και την σύλληξψν του Αλβανού υπολοχαγού Ισμαήλ Σέου, εκ της ομολογίας του οποίου κατορθώθη η αποκάλυψις και η σύλληψις όλων των δρώντων πρακτόρων του εχθρού.
    Ο έκδηλος ηρωϊσμός, η εξαίρετη ικανότης, η επαγγελματική κατάρτισης, η τόλμη, η αποφασιστικότης, η αυταπάρνησις και η αυτοθυσία του Αξιωματικού τούτου, όστις εξετέλεσεν αποδεδειγμένως τας ηρωϊκάς αυτάς πράξεις εντός της ζώνης των πολεμικων επιχειρήσεων και ττου εχθρικού εδάφους,με άμεσον και προφανώ κίνδυνον της ζωής του, αι δε πράξεις αυταί υπερβαίνουσι κατά πολύ τα όρια του καλώς εννοουμένου και  επιβεβλημένου αυτώ καθήκοντος, επέσυραν ανεπιφύλατα τον θαυμασμόν και την εκτίμησην ολοκλήρου του Στρατού και της γενικής γνώμης, ώστε να αποτελούν αύτια πραγματικώς ανδραγαθίαν.
    Ο Αξιωματικός ούτος, εκ της ηρωϊκής δράσεως του οποίου μεγάλως εξυπηρετήθηκαν αι εν Αλβανία πολεμικαί επιχειρήσεις του Ελληνικού Στρατού,κρίνεται άξιος ανωτέρου βαθμού.
Εν Αργυροκάστρω 26-1-1941.
Ο Ανώτερος Στρατιωτικός Διοικητής Αργυροκάστρου
Βασίλειος Μελάς Αντιστράτηγος.

Γ.Ανωτέρα Στρατιωτική Διοίκησης Αργυροκάστρου/Γραφείον Επιτελείου
Ημερησία Διαταγή της 12-4-1941.
Τους κάτωθι αξιωματικούς της Ανωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής Αργυροκάστρου, προτείνω δια του Μεταλλίου των εξαιρέτων πράξεων.
1………………….
2.Μοίραρχον ΜΠΑΜΠΑΛΗΝ Νικόλαον ,Διοικητήν Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής Πρεμετής,διότι αφ'ενός μεν εμπέδωσετην ασφάλειαν εις την κατεχόμενην περιφέρειαν του Β.Σώματος Στρατού,αφ'ετέρου δε κατά τους αδιακόπους βομβαρδισμούς της πόλεως της Πρεμετής,επεδείξατο ευψυχίαν και θάρρος,τραματισθείς άμα κατά την 19-12-1940 εξ εκραγείσης πυρκαϊάς εξ εμπρηστικών βομβών υπό λίθου,ενώ κατεγίνετο εις την κατάσβεση της πυρκαϊάς,μη αποδεχθείς λόγω του τραύματος του να εγκαταλείψη την θέση του,παρά τας προτροπάς του Διοκητού του Β.Στρταονομικού Αποσπάσματος αντισυνταγματάρχου Ποδότα Ποθητού..
    Ομοίως διότι κατά την 14-3-1941,μεταβάς μετά του επιτελάρχου μας αντισυνταγματάρχου πεζικού
ΜΟΥΖΑΚΙΤΟΥ Μιλτιάδου, εις την ζώνην των επιχειρήσεων των κατεχομένων Μονάδων, δια την λύσιν επισιτιστικών ζητημάτων του αμάχου πληθυσμού της περιφέρειας εκείνης, βομβαρδισθείσης υπό ιταλικού αεροπλάνου και επυροβολήθη εκ χαμηλού ύψους,καταστραφέντος του αυτοκινήτου και ως εκ θαύματος σωθέντες,επιδείξας δε ο ανωτέρω Μοίραρχος όλως εξαιρετικήν ψυχραιμίας και θάρρος.
Ο Ανώτερος Στρατιωτικός Διοικητής Αργυροκάστρου.
Βασίλειος Μελάς Αντιστράτηγος,

    Μελετώντας τα ανωτέρω ,τα συμπεράσματα είναι αυτονόητα για την ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ.
.Ο ανθυπομοίραρχος ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος ευτύχησε να διατελέση Αρχηγός της Ελληνικής τότε Βασιλικής Χωροφυλακής κατά το 1966-1967.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου