Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015

9.Ανακοίνωση ΕΚΟΕΜΣ9.Ανακοίνωση ΕΚΟΕΜΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΚΟΕΜΣ
    Στο πλαίσιο ενημέρωσης των μετόχων –μερισματούχων του ΕΚΟΕΜΣ, επιθυμούμε να σας καταστήσουμε γνώστες της τρέχουσας κατάστασης, με μια σύντομη παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης του Κλάδου, όπως αυτή διαμορφώθηκε με την ολοκλήρωση του οικονομικού έτους 2014 και να σας αναλύσουμε την από 1 Μαρτίου τρέχοντος έτους διαμόρφωση της τιμής μεριδίου της οικονομικής ενίσχυσης. 
    Με την υπ’αρίθμ. Φ.951.1/9/803074/Σ.687/4 Φεβ 15 (ΑΔΑ:7Π6Ε6-ΤΔΥ) Απόφαση τoυ κ. Α/ΓΕΣ, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η διαμόρφωση της τιμής μεριδίου, από 1/3/15 στο ύψος των 4,9383 €, ήτοι μειωμένης κατά 5% σε σχέση με την προϊσχύουσα και κατά 4,17% σε ετησιοποιημένη βάση.
    Η ως άνω μείωση αποτελεί την κατ’ελάχιστο δυνατή, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης όσο και τα περιθώρια λογιστικής αλλά και ταμειακής κάλυψης του κόστους αυτής, διότι είναι ευρέως γνωστό, πως σε μεγάλο μέρος του, το ως άνω κόστος, καλύπτεται και από το αποθεματικό του Κλάδου το οποίο βαίνει διαρκώς μειούμενο.
    Οι παράγοντες στους οποίους, κατά κύριο λόγο, αν όχι αποκλειστικά, εστιάζεται η αναζήτηση των αιτιών της ως άνω μείωσης αλλά και των προγενέστερων, είναι αναλυτικά οι ακόλουθοι:
    Πρωτίστως, η δραματική μείωση των εσόδων του Κλάδου. 
Αναλυτικότερα:
    Μείωση του Εσόδου από Εισφορές σε Πρόσθετες Αποζημιώσεις στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο οι εισφορές επί της ημερήσιας αποζημίωσης εσωτερικού – εξωτερικού όλου του στρατιωτικού προσωπικού όσο και οι αντίστοιχες επί των καταβαλλομένων αποζημιώσεων εξωτερικού συμπεριλαμβανομένων και των οπλιτών. Από την ως άνω πηγή, κατά το έτος 2012 ο ΕΚΟΕΜΣ εισέπραξε περί τα 11.200.000,00 € όταν κατά το λήξαν έτος ανήλθε απολογιστικά σε 4.170.000,00 €, ήτοι απώλειες της τάξεως των 7 εκ Ευρώ περίπου.
    Μείωση του Εσόδου από τις εισφορές των μερισματουχών του ΜΤΣ προελεύσεως από το ΣΞ. Η εν λόγω πηγή απέδωσε κατά το έτος 2010 περί τα 7.800.000,00 € ενώ κατά το τρέχον έτος ανήλθε σε 4.300.000,00 € περίπου, καίτοι ο αριθμός των μερισματούχων συγκριτικά με το 2010 έχει αυξηθεί σημαντικά κατά 3.000 δικαιούχους (νέοι – οριστικές διαγραφές) απώλεια της τάξεως των 3,5 εκ Ευρώ.
    Μείωση του εσόδου από τις εισφορές των μετόχων, απώλεια η οποία υπερβαίνει τις 500.000 € σε ετήσια βάση.
    Μείωση των εσόδων από τα κέρδη του ΕΚΕΜΣ συμπεριλαμβανομένων και των τόκων του προθεσμιακού του λογαριασμού, οι απώλειες κατά την τελευταία 3ετία υπερβαίνουν τις 490.000 Ευρώ.
    Μείωση των εσόδων από προσόδους μισθωμάτων στρατιωτικών οικημάτων (κοιτώνων , ξενώνων , ΣΟΑ , ΣΟΜΥ , ΚΑΑΥ , Θερέτρων κλπ) λόγω της μειώσεως, τόσο του συντελεστή υπολογισμού ανά τετραγωνικό μέτρο από 1 €/τετραγωνικό σε 0,60 € από 1/6/10 και περαιτέρω από 0,60 €/ τετραγωνικό σε 0,48 € από 1/5/14, όσο και από τη μείωση του συντελεστή απόδοσης αυτών (των προσόδων) υπέρ ΕΚΟΕΜΣ από 100% σε 85%.   Απώλειες οι οποίες αθροιστικά και από τις δύο πηγές υπερβαίνουν τα 2,5 εκ Ευρώ.
    Περαιτέρω, σημαντικός παράγοντας επηρεασμού του ύψους της οικονομικής ενίσχυσης, είναι αυτός του αριθμού των δικαιούχων, διότι η τιμή μεριδίου έχει άμεση συναρτησιακή σχέση με το πλήθος των μεριδίων.   Κατά την τελευταία 3ετία (2012 – 2014) κατέστησαν μερισματούχοι του ΜΤΣ και ως προερχόμενοι από τον ΣΞ και βοηθηματούχοι του ΕΚΟΕΜΣ, 4.100 νέοι δικαιούχοι, αριθμός δυσανάλογα μεγάλος για τις δυνατότητες του Κλάδου.
    Επιπροσθέτως, είναι γνωστό, ότι ο ΕΚΟΕΜΣ λειτουργεί βάσει του διανεμητικού συστήματος. Το διανεμητικό σύστημα χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση του μεγαλύτερου τμήματος των παροχών της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα αλλά και σε πλήθος άλλων χωρών. 
    Η βασική αρχή της λειτουργίας του είναι εξαιρετικά απλή. Από τις εισφορές της παρούσας γενιάς εργαζομένων χρηματοδοτούνται οι παροχές της παρούσας γενιάς συνταξιούχων. Πίσω από αυτή τη θεμελιώδη αρχή που συνήθως αποκαλείται «συμβόλαιο των γενεών», εμφωλεύει η απαίτηση ικανοποίησης μιας απλής παραδοχής: Για να λειτουργεί αποτελεσματικά το διανεμητικό σύστημα χρηματοδότησης, θα πρέπει να υπάρχει συνεχώς επαρκής αριθμός ενεργών ασφαλισμένων, σημαντικά υψηλότερος του αντίστοιχου των συνταξιούχων.
    Ο δημογραφικός λόγος του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ., δηλαδή η αναλογία μετόχων / μερισματούχων, με δεδομένα μηνός Δεκεμβρίου 2014, είναι 45.365 μέτοχοι /24.519 μερισματούχοι (ίδιοι και ορφανικές οικογένειες) =1,85/1 από 1,99/1 του προηγούμενου έτους.
    Ο δημογραφικός λόγος επηρεάζεται σημαντικά από την εξέλιξη των δημογραφικών μεγεθών και κυρίως από την πληθυσμιακή γήρανση (αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων), καθώς επίσης από την πρώιμη συνταξιοδότηση. 
    Η βιωσιμότητα του συστήματος εξαρτάται από τη σχέση συνταξιοδοτούμενων προς συνεισφέροντες, η οποία ονομάζεται Αναλογιστική Βάση και η ενδεδειγμένη τιμή της είναι 1/4. Η ανατροπή της τιμής αυτής, όπως συμβαίνει και με τον ΕΚΟΕΜΣ, θέτει την επιβίωση του συστήματος σε κίνδυνο.
    Τέλος, είναι γνωστές οι συνέπειες που υπέστησαν οι φορείς, μεταξύ των οποίων και ο ΕΚΟΕΜΣ, οι οποίοι τηρούσαν τα διαθέσιμά τους στην ΤτΕ, λόγω του προγράμματος της ανταλλαγής ομολόγων και αναδιάταξης του Ελληνικού χρέους (PSI). Όπως προκύπτει από ενημερώσεις της ΤτΕ οι απώλειες, του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. σε τρέχουσες αποτιμήσεις κυμάνθηκαν σε ποσοστό άνω του 59% ενώ σε απόλυτα μεγέθη ανέρχονται με την 5/2/15 σε 13 εκ Ευρώ περίπου. Επί του θέματος, ο ΕΚΟΕΜΣ έχει ασκήσει αγωγή κατά της ΤτΕ και του Ελληνικού Δημοσίου για τη διασφάλιση των συμφερόντων του.
    Θετική εξέλιξη στην προσπάθεια αυξήσεως των εσόδων του Ταμείου κατά την παρούσα περίοδο, αποτελεί οπωσδήποτε η τροποποίηση των παραγράφων 2 και 3 του ν.3205/2003 η οποία επήλθε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν.4307/14 με τις οποίες αυξήθηκε ο ΒΜ του Ανθλγου καθώς και οι συντελεστές προσδιορισμού των Βασικών Μισθών όλων των βαθμών της κλίμακας της ιεραρχίας των μόνιμων στελεχών των ΕΔ, καθώς και η επαναφορά σε ισχύ των ανασταλεισών μισθολογικών προαγωγών. Επίσης, η επαναχορήγηση των μηνιαίων ΗΕΕ στα στελέχη που υπηρετούν στον νομό Έβρου και τα νησιά του Αιγαίου θα συνεισφέρει στην ενίσχυση των εσόδων του Κλάδου.
    Δεδομένου, ότι ο Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. δεν επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τα ποσά τα οποία απαιτούνται για την κάλυψη της οικονομικής ενίσχυσης καθ’ υπέρβαση του ποσού προς διανομή (παρ. 6 της ως άνω αποφάσεως) καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο, μέσω των αποθεματικών του, με άμεσο αντίκτυπο την απομείωση των διαθεσίμων, αλλά και των εσόδων από τόκους που αυτά αποφέρουν και τελικώς την απομείωση εν γένει της Καθαρής Θέσης του Κλάδου.
    Ο λόγος που ο Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. είναι ο Φορέας με τις μικρότερες μειώσεις μεταξύ των ΜΤ και των ΕΚΟΕΜ δεν είναι άλλος, από την οφειλή του Μ.Τ.Σ. η οποία στο αποκορύφωμά της προσέγγισε τα 43,5 εκ Ευρώ και η οποία με την 31/12/14 ανέρχεται πλέον σε 13,4 εκ Ευρώ, τα οποία πρόκειται να αποπληρωθούν, το αργότερο μέχρι τα μέσα του επομένου έτους. Παρέπεται δε να τονισθεί, ότι σε περίπτωση μη οφειλής, τα διαθέσιμα πιθανότατα θα είχαν συμμετάσχει στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων.
    Το συνολικό ποσό της ως άνω αποπληρωμής έχει διοχετευτεί σταδιακά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης προς αποφυγή περαιτέρω απομείωσης αυτής, εκμηδενίζοντας, όμως, επί της ουσίας, το αποθεματικό του Κλάδου.
    Το ΜΤΣ με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4146/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4284/2014, υποχρεούται στη τήρηση ταμειακού αποθέματος ύψους 20 εκ ανά έτος, ο Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. απεναντίας, τείνει στην εκμηδένιση των δικών του αποθεματικών και αυτό αναγκαιεί να αλλάξει άμεσα, όχι βεβαίως αποκλειστικά μέσω των μειώσεων αλλά και μέσω της ενίσχυσης των υφισταμένων ή της καθιέρωσης νέων πηγών εσόδων.
    Οι ανωτέρω αποφάσεις, αν και δυσάρεστες σε όλους μας, είναι απολύτως αναγκαίες, προκειμένου να επιτευχθούν πλεονασματικοί προϋπολογισμοί, έτσι ώστε με το πέρας της αποπληρωμής της οφειλής του ΜΤΣ, ο Κλάδος να είναι σε θέση να διανέμει τα καθαρά έσοδα της εκάστοτε προηγούμενης χρήσεως, χωρίς να αναλώνει μέρος των διαθεσίμων της αντίστοιχης εκάστοτε τρέχουσας. Με τον τρόπο αυτό, αλλά και με τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί, θα αναστραφεί η παρούσα αρνητική πορεία και θα διασφαλισθεί επί της ουσίας η μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ
    Η Διοικούσα Επιτροπή του Κλάδου έχει πρωταρχικό στόχο την εξεύρεση νέων πόρων – εσόδων και κινείται με ορθολογιστικές και δυνάμενες να πραγματοποιηθούν προτάσεις. Στη κατεύθυνση αυτή, πέραν των πρωτοβουλιών που έχουν ήδη αναληφθεί εκ μέρους μας ή εκ μέρους του ΜΤΣ και οι οποίες σε περίπτωση που ευοδωθούν θα συμβάλουν και στην ενίσχυση του Κλάδου, επιθυμητή είναι και η ενεργός συμμετοχή των μετόχων και των μερισματούχων με την υποβολή επώνυμων προτάσεων για την εξεύρεση νέων πόρων ή την ενίσχυση των υφισταμένων. Οι προτάσεις δύνανται να αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά στη δνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ekoems@mts.gov.gr είτε με έντυπη αλληλογραφία στη δνση Κολοκοτρώνη 13 τκ 105 62 Αθήνα.
    Οφείλουμε λοιπόν όλοι, να καταστήσουμε σαφές εμπράκτως και προς κάθε κατεύθυνση ότι, ο Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. όχι μόνον έχει την ικανότητα και την ισχυρή θέληση, αλλά και την απαιτούμενη σύμπνοια ώστε να διαχειριστεί την κατάσταση και να διέλθει ασφαλώς την παρούσα δύσκολη συγκυρία, προς όφελος του συνόλου των μετοχομερισματούχων του, τόσο των νυν μερισματούχων, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, όσο και των ενεργών στελεχών που προσδοκούν να τύχουν ανάλογων παροχών όταν καταστούν μερισματούχοι.
Λγός (Ο) Απόστολος Πανοτάκος
Δντής ΕΚΟΕΜΣ

1 σχόλιο:

  1. Πάρα πολύ όμορφα!!! Αν θυμάμαι καλά μέχρι πριν ένα μήνα οποιαδήποτε μείωση των μερισμάτων , ενισχύσεων κλπ τη χρεώναμε (και δικαίως) στην εκάστοτε κυβέρνηση και την εκάστοτε πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του ΥΕΘΑ και την κατακεραυνώναμε για την αναλγησία της αλλά και την άδικη συμπεριφορά της απέναντι στους στρατιωτικούς εε και εα . Σήμερα που ΜΟΝΟΙ μεταξύ του συνόλου των συνταξιούχων υφιστάμεθα μείωση του εισοδήματός μας στέλνουμε το λογαριασμό αλλού και ψάχνουμε ιδέες γενικά ; Γιατί άραγε ;
    Και επειδή γίνεται λόγος για ιδέες : ας δοθούν στα ΜΤ και τους ΕΚΟΕΜ 500 εκ.€ , όσο δηλαδή επιχορηγούνται κατ' έτος τα επικουρικά ταμεία τόσο του προσωπικού του ΟΤΕ όσο και του προσωπικού της ΔΕΗ (από 500 εκ.έκαστο).
    Για ποιό λόγο άραγε δεν ισχύει και για τους εα στρατιωτικούς η "κόκκινη γραμμή" (λέμε τώρα) περί μη μείωσης των συντάξεων κυρίων και επικουρικών; Μην πει κάποιος ότι δεν είναι επικουρική σύνταξη η ενίσχυση από τον ΕΚΟΕΜΣ και το μέρισμα από το ΜΤΣ γιατί όταν πρόκειται για μειώσεις και έκτακτες εισφορές τα προσθέτουν στην κύρια σύνταξη και επί του αθροίσματος βάζουν μαχαίρι. Ιδού λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρό για τον "Σαμουήλ" Καμμένο να αποδείξει ότι δεν πρόκειται περί παραληρήματος η αμετροέπειά του.

    ΑπάντησηΔιαγραφή