Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019

Τι θα γίνει στα ελληνικά τελωνεία σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία


Τι θα γίνει στα ελληνικά τελωνεία σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία
    Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε εγκύκλιο με οδηγίες προς όλους τους εμπλεκομένους σε περίπτωση αποχώρησης της Βρετανίας χωρίς συμφωνία.
    Προετοιμάζεται και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το επικείμενο Brexit το οποίο έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Οκτωβρίου και ήδη εξέδωσε σχετική εγκύκλιο επισημαίνοντας τι θα γίνει με τις διαδικασίες έγκρισης τύπου των οχημάτων.
    Μάλιστα όπως επισημαίνεται οι εγκατεστημένοι στη Βρετανία αντιπρόσωποι κατασκευαστών δε θα θεωρούνται, από την ημερομηνία αποχώρησης, ότι είναι εγκατεστημένοι εντός της Ένωσης.
    Παράλληλα ξεκαθαρίζεται μέχρι πότε ισχύουν οι εγκρίσεις τύπου των βρετανικών οχημάτων και τι θα γίνει μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ.
    Επισημαίνεται ωστόσο ότι η εγκύκλιος θα ισχύσει υπό την προϋπόθεση εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ, χωρίς κυρωμένη συμφωνία αποχώρησης!
   
Ειδικότερα η εγκύκλιος αναφέρει ότι:
«Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ («Brexit»)– Επιπτώσεις στις διαδικασίες έγκρισης τύπου οχημάτων.
      Σχετ.: α/ Η από 8 Φεβρουαρίου 2018 Ανακοίνωση προς τους ενδιαφερόμενους, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και κανόνες της ΕΕ στον τομέα της έγκρισης τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων»
                β/ Η από 28 Μαρτίου 2018 Ανακοίνωση προς τους ενδιαφερόμενους, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:«Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και κανόνες της ΕΕ στον τομέα της έγκρισης τύπου μηχανοκίνητων ορισμένων οχημάτων και κινητήρων»
               γ/ Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/26 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιανουαρίου 2019, για τη συμπλήρωση της ενωσιακής νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
               δ/ Οι από 6 Μαρτίου 2019 «Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ όσον αφορά την έγκριση τύπου οχημάτων, συστημ.ατων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
    Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το σύνολο του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου της Ένωσης θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την 31ή Οκτωβρίου 2019, ώρα 00:00 Κεντρικής Ευρώπης (CET) («
ημερομηνία αποχώρησης»), εκτός αν καθοριστεί άλλη ημερομηνία με κυρωμένη συμφωνία αποχώρησης. Εκείνη τη χρονική στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί «τρίτη χώρα».
    Στην προετοιμασία για την αποχώρηση, που δεν αποτελεί θέμα μόνο των Αρχών της ΕΕ και των Εθνικών Αρχών αλλά και των ιδιωτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε, κατά σειρά, τα παραπάνω α/ β/ και δ/ σχετικά, ενώ προηγήθηκε, του δ/ σχετικού, ο γ/ σχετικός κανονισμός.
Από τα παραπάνω προκύπτει:
        Α. Σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 3, της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και το άρθρο 9 παράγραφοι 4 και 5, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013, οι κατασκευαστές, εφόσον είναι εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης, πρέπει να διορίζουν αντιπρόσωπο εγκατεστημένο εντός της Ένωσης, για να τους αντιπροσωπεύει ενώπιον της αρχής έγκρισης τύπου του κράτους μέλους. Οι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιπρόσωποι κατασκευαστών δε θα θεωρούνται, από την ημερομηνία αποχώρησης, ότι είναι εγκατεστημένοι εντός της Ένωσης για τους σκοπούς των ανωτέρω άρθρων. Επομένως, εφόσον οι κανονισμοί εξακολουθούν να αφορούν τις δραστηριότητές τους, συνιστάται στους κατασκευαστές που είναι εγκατεστημένοι εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι, από την ημερομηνία αποχώρησης, οι διορισμένοι αντιπρόσωποί τους θα είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ-27.
        Β. Για τα μηχανοκίνητα οχήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του γ/ σχετικού κανονισμού, είναι δυνατή η έκδοση άδειας κυκλοφορίας, η πώληση και η θέση σε κυκλοφορία, μόνον εφόσον συνοδεύονται από ισχύον πιστοποιητικό συμμόρφωσης, το οποίο έχει εκδοθεί από τον κατασκευαστή και βεβαιώνει ότι τα οχήματα έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με την έγκριση τύπου της ΕΕ, που έχει χορηγηθεί από αρχή κράτους μέλους. Από την ημερομηνία αποχώρησης, οι κανονιστικές πράξεις θα παύσουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Τούτο σημαίνει ότι, από την εν λόγω ημερομηνία, η εγκριτική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου θα παύσει να αποτελεί εγκριτική αρχή της ΕΕ δυνάμει των κανονισμών. Συνεπώς, από την ημερομηνία αποχώρησης ένας κατασκευαστής δε θα μπορεί να διαθέτει στην αγορά της Ένωσης, οχήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό συμμόρφωσης, το οποίο αναφέρεται σε έγκριση τύπου που έχει χορηγηθεί από την εγκρίνουσα αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία ήταν προηγουμένως αρμόδια βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ.
        Γ. Με το γ/ σχετικό κανονισμό, ορίστηκαν ειδικές διατάξεις για την έγκριση τύπου ΕΕ και τη διάθεση στην αγορά οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που έχουν λάβει έγκριση τύπου από την αρχή έγκρισης τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου («
αρχή έγκρισης τύπου ΗΒ») ενώ η ενωσιακή νομοθεσία περί εγκρίσεως τύπου εξακολουθεί να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός του Ηνωμένου Βασιλείου. Οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες, που παράγονται βάσει μιας έγκρισης τύπου Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία έχει πάψει να ισχύει ως αποτέλεσμα της χορήγησης ενωσιακής έγκρισης τύπου (έγκρισης τύπου ΕΕ που έχει χορηγηθεί από ενωσιακή αρχή έγκρισης τύπου δηλ. από αρχή έγκρισης τύπου οποιουδήποτε κράτους μέλους εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με τον κανονισμό 2019/26), μπορούν να διατίθενται στην αγορά, να ταξινομούνται και να τίθενται σε κυκλοφορία στην Ένωση έως την ημερομηνία κατά την οποία η ενωσιακή νομοθεσία περί εγκρίσεως τύπου, παύει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ηνωμένο Βασίλειο ή, αν η ενωσιακή έγκριση τύπου παύσει να ισχύει, πριν από την εν λόγω ημερομηνία, σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, ή το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013, έως την ημερομηνία κατά την οποία η ενωσιακή έγκριση τύπου παύει να ισχύει. Για τα οχήματα, οι κατασκευαστές σημειώνουν τον αριθμό έγκρισης τύπου της Ένωσης, σε συμπλήρωμα του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, πριν από τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση, ή τη θέση σε κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων στην Ένωση.
        Δ. Ως «
διάθεση στην αγορά» νοείται η πρώτη προσφορά προϊόντος για διανομή, κατανάλωση, ή χρήση, στην αγορά της Ένωσης (ΕΕ-27), στο πλαίσιο εμπορικής  δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου, είτε δωρεάν. Για τη διάθεση στην αγορά απαιτείται προσφορά, ή συμφωνία, μεταξύ δύο, ή περισσότερων, νομικών, ή φυσικών προσώπων για τη μεταβίβαση της κυριότητας, της κατοχής, ή κάθε άλλου δικαιώματος ιδιοκτησίας, σε σχέση με συγκεκριμένο προϊόν, μετά την ολοκλήρωση του σταδίου κατασκευής. Η έννοια της διάθεσης στην αγορά αναφέρεται σε κάθε προϊόν μεμονωμένα και όχι σε έναν τύπο προϊόντος. Επιπλέον, η διάθεση στην αγορά δεν προϋποθέτει τη φυσική παράδοση του προϊόντος, αλλά απαιτεί να έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της κατασκευής.
        Ε. Τα οχήματα, πλήρη ή ημιτελή, πρέπει να διαθέτουν έγκυρο πιστοποιητικό συμμόρφωσης βάσει έγκυρης έγκρισης τύπου, κατά τον χρόνο διάθεσής τους στην αγορά της ΕΕ-27. Κατά συνέπεια, οχήματα, πλήρη ή ημιτελή, τα οποία διατέθηκαν στην αγορά της ΕΕ-27 με πιστοποιητικό συμμόρφωσης βάσει έγκυρης έγκρισης τύπου Ηνωμένου Βασιλείου, πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, εξακολουθούν να διατίθενται στην αγορά της ΕΕ-27. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση και τη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων τέλους σειράς, από την ημερομηνία αποχώρησης θα είναι δυνατή η ταξινόμηση και η θέση σε κυκλοφορία, υπό τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/26 (βλ. ενότητα Β του δ/ σχετικού). Από την ημερομηνία αποχώρησης, οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες είναι δυνατό να διατίθενται στην αγορά της ΕΕ-27 μόνο με πιστοποιητικό συμμόρφωσης βασισμένο σε έγκριση τύπου Ένωσης (ΕΕ-27).
    Τα παραπάνω ισχύουν, υπό την προϋπόθεση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε., χωρίς κυρωμένη συμφωνία αποχώρησης. Στην περίπτωση που αυτό δεν συμβεί και, επομένως, για την συνεπακόλουθη τροποποίηση του παρόντος, η Υπηρεσία μας θα ενημερώσει σχετικά.
    Τα παραπάνω α/, β/, γ/, και δ/ σχετικά, επισυνάπτονται και θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με την οποία και θα αναρτηθούν ενιαία. Στην ταχυδρομική αποστολή της παρούσας, τα συνημμένα δεν περιέχονται λόγω του μεγέθους αυτών.
Ο γενικός γραμματέας Μεταφορών
Νίκος Σταθόπουλος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου