Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ Ε.Α.Α.Σ.ΧΡΟΝΟΙ  ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΣ  Ε.Α.Α.Σ.
Νικόλαος   Ζαρκάδας Υποστράτηγος   ε.α
    Η ίδρυση, η οργάνωση και η λειτουργία της Ε.Α.Α.Σ. καθορίζονται και ρυθμίζονται από τον ιδρυτικό νόμο αυτής {ΝΔ 1171/1972 – ΦΕΚ 82Α΄}. Τα ειδικότερα θέματα, που αφορούν στην διαδικασία εκλογής των μελών και στις λεπτομέρειες συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών {παρ. 3 άρθρου 5}.
    Σε εφαρμογή αυτών εκδόθηκε η από 2-10-1991 {ΦΕΚ 838Β΄} κοινή υπουργική απόφαση {Κ.Υ.Α.}, η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την από 16-3-1992 ομοία {ΦΕΚ 276Β΄} με συνέπεια σήμερα να ισχύουν για τον χρόνο προκήρυξης και διενέργειας των εκλογών τα εξής· “οι εκλογές διενεργούνται δύο {2} τουλάχιστον μήνες, πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου……Η προκήρυξη των εκλογών γίνεται τρεις {3} τουλάχιστον μήνες, πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής τους….” {άρθρο 3 Κ.Υ.Α.}. Ομοίως, “η έναρξη της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται μετά από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας….” {άρθρο 8 Κ.Υ.Α.}. Μέχρι σήμερα, έχει καθοριστεί ο χρόνος αυτός να είναι δύο πλήρεις μήνες μετά τις αρχαιρεσίες.
    Αθροίζοντας τους χρόνους αυτούς διαπιστώνεται ότι επί πέντε {5} συνεχείς μήνες το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης ευρίσκεται σε πλήρη κινητικότητα και αναταραχή προετοιμάζοντας τις εκλογές και την ανάληψη των καθηκόντων του νέου.
    Στον χρόνο αυτόν εάν προστεθούν και οι δύο μήνες, που ακολουθούν μέχρι να οριστούν τα τοπικά συμβούλια των παραρτημάτων καταλήγουμε σε ικανοποιητικό χρονικό διάστημα αναταραχής στην λειτουργία της Ένωσης, που υπερβαίνει το μισό έτος. Σήμερα η τεχνολογική πρόοδος και η ευρεία χρησιμοποίηση των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων και υπηρεσιών, όπως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστοσελίδων, προσωπικών βιβλίων κ.λπ. παρέχουν την δυνατότητα, όπως από τους χρόνους αυτούς αφαιρεθεί, κατά κατηγορίαν, από ένας τουλάχιστον μήνας και μειωθεί το χρονικό διάστημα στο μισό.
    Ομοίως, με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορίζονται τα όπλα ή σώματα από τα οποία προέρχονται τα μέλη του {άρθρο 1 Κ.Υ.Α.}.
    Επισημαίνεται, ότι ένα από τα σοβαρότερα και ουσιώδη αιτήματα των αποστράτων αξιωματικών είναι η αντιμετώπισή τους στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των σχετικών με την υγειονομική περίθαλψη θεμάτων, κρίνεται ως απαραίτητο όπως ένα μέλος του Συμβουλίου προέρχεται από το Υγειονομικό σώμα και κατά προτίμηση να είναι ιατρός.
    Παράλληλα θα πρέπει να εξετασθεί, μετά την εφαρμογή του Ν.3103/2003 {ΦΕΚ 23Α΄}, που προβλέπει την προαιρετική συμμετοχή των προερχόμενων από την ΕΛ.ΑΣ. ως μελών της Ένωσης, εάν η δύναμη αυτών δικαιολογεί την αντιπροσώπευσή τους με δύο μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο.
    Κατόπιν των παραπάνω π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι  όπως μελετηθεί και τροποποιηθεί η από 2.10.1991 απόφαση, όπως ισχύει, με σκοπό την μείωση του χρόνου διενέργειας – προκήρυξης των εκλογών {άρθρου 3}, την μεταβολή της σύνθεσης του Συμβουλίου {άρθρου 1} και την έναρξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου {άρθρου 8}.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου